Pеклама в масовій свідомості українського суспільстваL A Diadechko

Анотація


У науковому дослідженні представлено дані, отримані в результаті соціолінгвістичного експерименту, який було скеровано на визначення особливостей впливу реклами на вербальні смаки комунікантів сучасного українського суспільства. Виявлено тенденції, що сформувались у свідомості сучасних носіїв української мови під впливом реклами. Зроблено висновки, що на початку ХХІ століття реклама стала вагомим чинником не лише суспільних процесів, а й складовою національної комунікативної культури.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bodryyyar, Zh.(1999) Systema veshchey: per. s frants / Zhan Bodryyar [System of things]. – M.: Rudomyno. – 236 s.

Dyadechko, L. A. (2016)Vplyv reklamy na verbalʹni smaky ukrayintsiv / L. A. Dyadechko [Flooding with advertisements for verbal greasings of Ukrainians] // Sotsialʹni komunikatsiyi: teoriya i praktyka : nauk. zhurnal [nauk. i lit. red. H. YA. Kholod, O. M. Kholod]. – T. 3. – K. – S. 53 – 57.

Dyadechko, L. A. (2016)Markery ekspresyvnosti suchasnoho reklamnoho dyskursu / L. A. Dyadechko [Markers expressive contemporary advertising discourse ] // Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. – K.: Milenium. – Seriya «Filolohichni nauky». – 245. – S. 112 – 118.

Zyrka, V.V. (2005)Yazykovaya paradyhma manypulyatyvnoy yhry v reklame: dyss. na soyskanye uchen. stepeny dok. filol. nauk: spets. 10.02.02 «Russkyy yazyk» [Language paradigm of manipulative game in advertising ] / Zyrka Vera Vasylʹevna. – Dnepropetrovsk. – 450 s.

Kara-Murza, S. H.(2003) Manypulyatsyya soznanyem [Manipulation of consciousness] / S. H. Kara-Murza. – M.: Éksmo. – 832 s.

Karpenko, O.(2007) Troyansʹki koni telereklamy: Movni manipulyatsiyi. [Trojan horses commercials: Language manipulation] / Olena Karpenko. – K.: Smoloskyp. – 114 s.

Kovalevsʹka T.YU. Asotsiatyvnyy slovnyk ukrayinsʹkoyi reklamnoyi leksyky [Associative Dictionary Ukrainian advertising vocabulary] / uporyad.: T.YU. Kovalevsʹka, H.D. Solohub, O.V. Stavchenko / [vidp. red. YU.O. Karpenko]. – Odesa: Astroprynt, 2001. – 116 s.

Lebedev-Lyubymov, A. N.(2003) Psykholohyya reklamy [Psychology of advertising] / A. N. Lebedev-Lyubymov. – SPb: Pyter. – 368 s.

Medvedeva, E.V. (2008) Reklamnaya kommunykatsyya: monohrafyya [Advertising communication: monograph] / E. V. Medvedeva. – M.: Yzdatelʹstvo LKY. – 280 s.

Plessy, É.(2007) Psykholohyya reklamnoho vlyyanyya. Kak éffektyvno vozdeystvovatʹ na potrebytelya [Psychology of advertising influence. How to effectively influence the consumer] / Éryk dyu Plessy. / Per. s anhl. pod red. L. Bohomolovoy. – SPb.: Pyter. – 272 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.