Сучасні підходи до іншомовної підготовки різних категорій дорослих у процесі неформальної освітиО О Korotun

Анотація


У статті розглядаються окремі питання особливостей та змісту іншомовної підготовки різних категорій дорослих у процесі неформальної освіти. Висвітлено зміст поняття «іншомовна освіта», основні стратегії, тренди та форми іншомовної підготовки різних категорій дорослих. Охарактеризовані програмні і нормативні документи ЄС та України, що визначають політику у сфері іншомовної підготовки дорослих в процесі неформальної освіти. Запропоновано напрями удосконалення моделі іншомовної підготовки в Україні з урахуванням світового досвіду.


Повний текст:

PDF

Посилання


Viktorova, L. V. (2007) Kryterialno-rivnevyy pidhid do formuvannya profesiyno-terminolohichnoyi kompetentnosti u fakhoviy pidhotovtsi ahrarnykiv [Criterion and level approach to the formation of professional and terminological competence in professional training of agrarians]. Visnyk pislyadyplomnoyi osvity : zb. nauk. pr.Kyiv, LOHOS, Vyp. 5, 16–27.

Viktorova, L. V. (2016) Zarubizhnyy dosvid inshomovnoyi pidhotovky studentiv [Foreign experience in a foreign language training of students].Monografiya.Kyiv, Milenium, 365.

Viktorova, L. V. (2016) Orhanizatsijni zasady ta zmist fakhovoii inshomovnoii pidhotovky u Franciii [Organizational principles and content of professional foreign language training in France].Pedahohichni nauky. – Kharkiv, T. 2, Vyp. LXIX, 21–28.

Viktorova, L. V. (2016) Osoblyvosti inshomovnoyi pidhotovky spivrobitnykiv specialnykh vidomstv Nimechchyny [Peculiarities of a foreign language training of specialized agencies workers in Germany].Naukovi zapysky Natsional’noho universytetu «Ostroz’ka akademiya». Inshomovna pidhotovka u sviti ta Ukrayini. Seriya «Filolohichna». Vyp. 62. – Ostroh: Vyd-vo Natsional’noho universytetu «Ostroz’ka akademiya», 64–67.

Viktorova, L. V. (2013) Diahnostyka sformovanosti inshomovnoyi profesiyno-komunikatyvnoyi kompetentnosti [Diagnosis of formation of a foreign language professional and communicative competence].Naukovi zapysky [Natsional’noho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova]. Ser. : Pedahohichni ta istorychni nauky. Vyp. 113, 35–43.

Hul’pa, L. Yu. (2007) Tendentsiyi rozvytku inshomovnoyi osvity u serednikh navchalnykh zakladakh Uhors’koyi respubliky [Progress trends in foreign language education in secondary schools in the Republic of Hungary] : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 “Zahal’na pedahohika ta istoriya pedahohiky” / L. Yu. Hul’pa. – Ivano-Frankivs’k : Prykarpatskyi nats. u-t im. V. Stefannyka, 20.

Zakirova, N. Sh. (2014) Inshomovna pidhotovka v systemi neformal’noyi osvity doroslykh v Ukrayini [Foreign language training in the system of informal education of adults in Ukraine].Androhohichnyi visnyk. Vyp. 5, 207–216.

Nikolayeva, S. Yu. (2010) Tsili navchannya inozemnykh mov v aspekti kompetentnisnogo pidkhodu [The objectives of teaching foreign languages in terms of competence approach].Inozemni movy. № 1, 11–17.

Red’ko, V. H. (2001) Faktory vplyvu na funktsionuvannya suchasnoyi systemy navchannya inozemnykh mov u zahal’noosvitnyomu navchal’nomu zakladi [Factors influencing the functioning of a modern system of teaching foreign languages in secondary schools].Pedahohika i psykhologiya. № 3–4 (32–33), 43–183.

Tadeyeva, M. I. (2011) Dosvid reformuvannya shkil’noyi inshomovnoyi osvity v Ukrayini [Experience in reforming school foreign language education in Ukraine]. Naukovyy chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriya 5. Pedahohichni nauky : realiyi ta perspektyvy. Vyp. 28, 272–279.

Teryokhina, N. (2014) Neformal’na osvita yak vazhlyva skladova systemy osvity doroslykh [Non-formal education as an important component of adult education] // Porivnyal’no-pedahohichni studiyi. № 6 (20), 109–114.

Viktorova, L. V. T. I. Koval’chuk, O. B. Koshuk, S. O. Kubitskyy, O. V. Lapa, P. G. Luzan, O. V. Nakonechna, O. M. Prokhorchuk, I. V. Sopivnyk, R. V. Sopivnyk, R. O. Tarasenko, N. T. Tverezovs’ka (2016) Profesiyna pidhotovka sotsial’nykh pratsivnykiv / sotsial’nykh pedahohiv do profesiynoii diyal’nosti [Professional training of social workers / social teachers to the professional activity].Kolektyvna monohrafiya. – K.: TsP «Komprynt», 589.

Viktorova, L. V. (2016) Organizational and methodical aspects of teaching foreign students .ScienceRise. Pedagogical Education. № 7, 22-27.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.