Cистемний характер перекладу як синергетичного процесуO V Babenko, N А Shostak

Анотація


Статтю присвячено вивченню та аналізу поняття «синергетика», а також можливостям застосування синергетичного підходу при вивченні процесу перекладу. Розглянуто основні характеристики синергетичного підходу та описано процес перекладу з точки зору синергетики. Досліджено процес флуктуації не тільки на рівні семантичних й лексичних одиниць, а й на рівні тексту.

Наведено, що синергетична системність процесу перекладу полягає в індивідуальному розшифруванні перекладачами чужомовної інформації та в досягненні однакової мети − створення адекватного перекладу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Babenko, O. V. (2015). Linhvosynerhetychnyi rakurs doslidzhennia anhliiskoi movy: diakhronichnyi aspekt [Lingvosynergetic area of research of the English language]. Proceedings of National University “Ostroh Academy”. Series: Philological, 58, 135-137.

Zarytsʹkyi, M. S. (2004). Pereklad: stvorennya ta redaguvannya [Translation: creation and editing]: Posibnyk ,Kyiv: Parlam. Vyd-vo, 2004,120.

Kushnina, L. V.( 2011). Perevod kak synerheticheskaya sistema [Translation as asynergetic system].Vestnik Permskogo universiteta, 2011, Vyip. 3(15) Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya,194-197.

Lomakina, I. N. (2014). Osobennosti lingvosynergeticheskogo analiza mifopoétiki (na materiale romanov Dona Delillo) [Features of lingvosynergetic analysis of mythpoetics(based on the novel by Don Delillo)].Kultura narodov Prichernomorya, № 271, 194-197.

Lotman, Iu. M. (1992). Semiotika kultury i poniatie teksta [Semiotics of culture and notion of a text].Izbrannye stati, T. 1.Tallynn, 129-132.

Myshkina, N. L.(1998). Vnutrenniaya zhyzn teksta: mekhanizmy, formy, kharakteryistiki [Inner life of a text: mechanisms, forms,description].Perm: Izd-vo Perm. Hos. Un-ta, 152.

Psurtsev, D. V. (2002). K probleme perevoda i interpretatsyy khudozhestvennogo teksta: ob odnom kryterii adekvatnosti [To the problem of translation and interpretation of a literary text: about one criteria of adequacy] Moscow. :Vestnik MHLU, Vyp. 463. Perevod i diskurs,16-26.

Ronzhyna Ia. N.(2016). Otsenka perevodcheskih resheniy s pozitsiy sinergosemioticheskogo podhoda [Evaluation of transaltion decisions through synergetic approach]. Filolohicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota, № 4(58): v 3-kh ch. Ch. 1, 146-149.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.