ОСОБЛВОСТІ СЛОВОТВІРНХ КАТЕГОРІЙ СУБ’ЄКТВНОЇ ОЦІНК

В Д Шинкарук

Анотація


У статті проаналізовано категорійний підхід до вивчення суб’єктивної оцінки, який зумовив новий аспект аналізу словотвірних значень

 

оцінного компонента; обґрунтовано на синтаксичних засадах сукупність категорій трьох рангів: непредикатного типу, основної предикатності, супровідної предикатності; виокремлено характерні ознаки категорії суб’єктивної оцінки та потенціал засобів її реалізації.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вихованець, І.Р. Принципи категорійної граматики української мови [Текст]/ І.Р. Вихованець // III Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство (26 – 29 серпня 1996 р.). – Харків, 1996.- С. 177-181.

Горбунов, А.П. О сущности экспресии в формах её реализации [Текст]/ А.П. Горбунов // Вопросы стилистики. – М.: ?зд-во МГУ, 1966. – С. 224-234.

Городенська, К.Г. Проблема виділення словотвірних категорій (на матеріалі іменника) [Текст]/ К.Г. Городенська // Мовознавство. – 1994. - № 6.- С. 22-28.

Вихованець, І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті [Текст] / І.Р. Вихованець. – К.: Наук. думка,1988. – 256 с.

Безпояско, О.К., Городенська К.Г. Морфеміка української мови [Текст]/ О.К. Безпояско, К.Г. Городенська. – К.: Наук. думка, 1987. – 211 с.

Белявская, Е.Г. Оценочная вариантность семантики слов и фразеологизмов

контексте [Текст]/ Е.Г.Белявская // Английская фразеология в функциональном аспекте: Сб. науч. тр. МГ??Я им. М. Тореза. – М., 1989. – Вып. 336. – С. 20-32.

Вольф, Е.М. Функциональная семантика оценки (на материале португальского языка) [Текст] / Е.М. Вольф. – М.: Наука, 1985. – 226 с.

?вин А.А. Основания логики оценок [Текст]/ А.А. ?вин. – М.: ?зд-тво МГУ,

– 230 с.

Арутюнова, Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт [Текст] / Н.Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1988. – 339 с.

Телия, В.Н. Коннотативний аспект семантики номинативных единиц

[Текст]/ В.Н. Телия. – М.: Наука, 1986. – 141 с.

Бессонова, О.Л. Оценка как семантический компонент лексического значения слова (на материале существительных – наименований лица в английском, французком и украинском языках) [Текст]: Дис. канд. филол. наук: 10.02.19 / Донецкий ун-т. – Донецк, 1995. –184 с.

Хидель, С.С., Кошель Г.Г. Оценочный компонент лексического значения слова [Текст] / С.С. Хидель, Г.Г. Кошель // ?ностр. яз. в шк. – 1981. - №4. – С. 7-12.

Апресян, Ю.Д. Рациональное и эмоциональное в морали [Текст] / Под ред. А.?. Татаренко, Е.Л. Дубко. – М.: ?зд-во МГУ, 1983. – 156 с.

Лукьянова, Н.А. Экспрессивность как семантическая категория [Текст] / Н.А. Лукьянова // Языковые категории в синтаксисе. – Новосибирск, 1991. – С. 3-21.

Городенська, К.Г. Кравченко М.В., Словотвірна структура слова [Текст] / К.Г. Городенська, М.В. Кравченко. – К.: Наук. думка, 1981. – 200 с.

Шинкарук, В.Д. Категорії модусу і диктуму у структурі речення [Текст] / В.Д. Шинкарук // Монографія. – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с.

Шинкарук, В.Д., Шутак Л.Б. Словотвірна категоризація суб’єктивної оцінки [Текст] / В.Д. Шинкарук, Л.Б. Шутак // Монографія. – Чернівці; “Рута”, 2002. – 126с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.