Oсобливості словотвірних категорій суб’єктивної оцінкиV D Shynkaruk

Анотація


У статті проаналізовано категорійний підхід до вивчення суб’єктивної оцінки, який зумовив новий аспект аналізу словотвірних значень

 

оцінного компонента; обґрунтовано на синтаксичних засадах сукупність категорій трьох рангів: непредикатного типу, основної предикатності, супровідної предикатності; виокремлено характерні ознаки категорії суб’єктивної оцінки та потенціал засобів її реалізації.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vykhovanetsʹ, I. R. (1996) Pryntsypy katehoriynoyi hramatyky ukrayinsʹkoyi movy [Categorical grammar principles of Ukrainian language] I. R. Vykhovanetsʹ // III Mizhnarodnyy konhres ukrayinistiv. Movoznavstvo (26 – 29 serpnya 1996 r.). – Kharkiv, - 177-181.

Horbunov, A. P. (1966) O sushchnosty ékspresyy v formakh eë realyzatsyy [About the essence of expression in the forms of its realization]. – M.: Yzd-vo MHU, 224-234.

Horodensʹka, K. H. (1994) Problema vydilennya slovotvirnykh katehoriy (na materiali imennyka) [Word creation categories isolation issues (in terms of a noun)]. Movoznavstvo. – 1994, 22-28.

Vykhovanets,ʹ I. R. (1988) Chastyny movy v semantyko-hramatychnomu aspekti [Parts of speech in semantical and grammatical aspects]. – K.: Nauk. dumka, 256.

Bezpoyasko, O. K., Horodensʹka, K. H. (1987) Morfemika ukrayinsʹkoyi movy [Morphemic of Ukrainian language]. – K.: Nauk. dumka, 211.

Belyavskaya, E. H. Otsenochnaya varyantnostʹ semantyky slov y frazeolohyzmov v kontekste [Valuation variability of words and word combinations semantics in context]. English phraseology in functional aspect: Sb. nauch. tr. MHYYYA ym. M. Toreza. – M., 1989. – Vyp. 336, 20-32.

Volʹf, E. M. (1985) Funktsyonalʹnaya semantyka otsenky (na materyale portuhalʹskoho yazyka) [Functional semantics of appraisal (on the example of Portuguese language)]. – M.: Nauka, 226.

Yvyn, A. A. (1970) Osnovanyya lohyky otsenok [Basics of appraisal logic]. – M.: Yzd-tvo MHU, 230.

Arutyunova, N. D. (1988) Typy yazykovykh znachenyy. Otsenka. Sobytye. Fakt [Types of lingual meanings. Appraisal. Occurrence, Fact]. – M.: Nauka, 339.

Telyya, V.N. (1986) Konnotatyvnyy aspekt semantyky nomynatyvnykh edynyts [Connotative aspect of nominative units’ semantics]/ V.N. Telyya. – M.: Nauka, 141.

Bessonova, O. L. (1995) Otsenka kak semantycheskyy komponent leksycheskoho znachenyya slova (na materyale sushchestvytelʹnykh – naymenovanyy lytsa v anhlyyskom, frantsuzkom y ukraynskom yazykakh) [Appraising as a semantic component of lexical meaning of the word (as exemplified in nouns as naming unit of person in English, French and Ukrainian language)]. Donetsk University, 184.

Khydel,ʹ S. S., Koshelʹ, H. H. (1981) Otsenochnyy komponent leksycheskoho znachenyya slova [Valuation component of word’s lexical meaning]. Inostr. yaz. v shk. - №4, 7-12.

Apresyan, Yu. D. (1983) Ratsyonalʹnoe y émotsyonalʹnoe v moraly [Rational and moral aspects in morality]. – M.: Yzd-vo MHU, 156.

Lukʹyanova, N. A. (1991) Ékspresyvnostʹ kak semantycheskaya katehoryya [Expressivity as a semantic category]. Yazykovye katehoryy v syntaksyse. – Novosybyrsk, 3-21.

Horodensʹka, K. H., Kravchenko M. V. (1981) Slovotvirna struktura slova [Word creation structure of the word]. – K.: Nauk. dumka, 200.

Shynkaruk, V. D. (2002) Katehoriyi modusu i dyktumu u strukturi rechennya [Modus and dictum categories in structure of a sentence]. Monohrafiya. – Chernivtsi: Ruta, 272.

Shynkaruk, V. D., Shutak L. B. (2002) Slovotvirna katehoryzatsiya subʺyektyvnoyi otsinky [Word creation categorization of subjective valuation]. Monohrafiya. – Chernivtsi; “Ruta, 126.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.