КУЛЬТУРА МОВ ‒ ОРТОЛОГІЯ ‒ НОРМАТВІСТКА

С В Харченко

Анотація


У статті проаналізовано основні погляди мовознавців щодо номінування і дефініювання мовознавчої науки про теорію і практику мовної (літературної) норми. Виокремлено три напрями термінологічного розвитку науки про культуру мови в слов’янській традиції: західнослов’янський, український, російський. Встановлено, що в українській і польській термінологіях спостерігаємо синонімічне вживання термінів «нормативістика нормативна лінгвістика», «культура мови», і в обох лінгвістичних традиціях термін «культура мови» ‒ багатозначний, а термін «ортологія» належить до пасивного словника лінгвістів. Рекомендовано надавати перевагу термінові «нормативістика».


Повний текст:

PDF

Посилання


Ахманова, О.С. К вопросу о «правильности» речи [Текст] / О. С. Ахманова,

А. Бельчиков, В. В. Веселитский // Вопросы языкознания. ‒ 1960. ‒ № 2. ‒ С. 35‒42.

Дзюбишина-Мельник, Н. Я. Правопис ‒ ортологія ‒ культура мовлення [Текст] / Н. Я. Дзюбишина-Мельник // Магістеріум. Мовознавчі студії. ‒ 2013. ‒ Вип. 50. ‒ C. 27‒34.

Довідник з культури мови : посібник [Текст] / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик,. Н. М. Сологуб [та ін.] ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Вища шк., 2005. – 399 с.

Клименко, О. С. Сучасна теорія норми і нормалізації і французька прескриптивна лінгвістики [Текст] / О. С. Клименко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Вип. 18. – 2010. ‒ С. 154‒164.

Науковці-філологи, вивчаючи історію лінгвістики, вказують на співіснування різних наукових парадигм, появу нових, що зумовлене послідовну зміною домінанти дослідження, парадигми [див. Березин Ф.М. О парадигмах в истории языкознания ХХ в. // Лингвистические исследования в конце ХХ века : сб. обзоров. − М. : ?Н?ОН РАН, 2000. − С. 9‒25; Кубрякова Е.С. Язык и знание. − М. : Языки славянской культуры, 2004. − С. 41‒57; Тураева З.Я. Лингвистика текста и категория модальности // Вопросы языкознания. − 1994. − № 3. − С. 105‒115]. Ми лише перераховуємо згадані в різних наукових працях для демонстрації неузгодженості в трактуванні їх кількості та якості. Найчастіше виокремлюють 1) генетичну (порівняльно-історичну), 2) таксономічну (структуралістську), 3) прагматичну (комунікативно-функційну), когнітивну.

Культура української мови: довідник [Текст] / С. Я. Єрмоленко, Н. Я. Дзюбишина-Мельник, К. В. Ленець та ін.; за ред. В. М. Русанівського. ‒ К. : Либідь, 1990. ‒ 304 с.

Пилинський, М. М. Мовна норма і стиль [Текст] / М. М. Пилинський. ‒ К. :

Наук. думка, 1976. ‒ 288 с.

Скребнев, Ю. М. К вопросу об «ортологии» [Текст] / Ю. М. Скребнев //

Вопросы языкознания. ‒ 1961. ‒ № 1. ‒ С. 140‒142.

Українська мова: Енциклопедія [Текст]/ редкол. : Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр.

доп. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.

Українська мова : словник-довідник [Текст]/ А. П. Загнітко, В. Д. Познанська, З. Л. Омельченко, В. В. Мозгунов та ін. ‒ Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів,

‒ 144 с.

Шинкарук, В. Д., Ткач А. В. Словотвірна ідентичність української

термінології: монографія [Текст] / В. Д. Шинкарук, А. В. Ткач – Чернівці:

Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 200 с.

Bugajski, M. Język w komunikowaniu / Marian Bugajski. – Warszawa : WN PWN

– 538 s.

Dobrovoljc, H. Sodobni pravopisni priroènik med normo in predpisom / Helena Dobrovoljc,Nataša Jakop. ‒ Ljubljana : Založba ZRC, 2011. ‒ 271 p.

Dyskusja nad referatem prof. Andrzeja Markowskiego Językoznawstwo

normatywne dziś i jutro: stan, zadania, szanse, zagrożenia [Електронний ресурс] ‒

Доступно:http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=778:d yskusja-nad-referatem-prof-andrzeja-markowskiego-jzykoznawstwo-normatywne-dzi-i-jutro-stan-zadania-szanse-zagroenia&catid=79&Itemid=50]

Pranjković, Ivo. Stilistika i normativistika : prilog raspravi o naravi stilogenosti // Važno je imati stila : zbornik / [uredio Krešimir Bagić] Zagreb : Disput, 2002. ‒ S. 155‒ 163

Puzynina J. Problemy aksjologiczne w językoznawstwie / Jadwiga Puzynina // Poradnik Językowy. ‒ 1984. ‒ Z. 9 – 10. ‒ S. 539‒556.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.