НАЗВ ЗЕМЛЕРОБІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ XI-XV СТ.: ЕТМОЛОГІЧНЙ СКЛАД ТА РІЗНОАСПЕКТНЙ УЗУС

О Я Добровольська

Анотація


Актуальність теми дослідження зумовлено необхідністю комплексного дослідження лексичної системи мови середньоанглійського періоду, зокрема агентивно-професійної лексики як її підсистеми, у руслі традиційної системно-структурної парадигми лінгвістичних досліджень та орієнтованістю сучасних лінгвістичних досліджень на функційно-системний підхід до мови. Стаття присвячена загальній меті вивчення етимологічного складу та функційної диференціації тематичної групи середньоанглійських назв землеробів.

 

Етимологічну модель будуємо на основі аналізу матеріалу за мовною приналежністю твірних основ агентивно-професійних назв. Лексичні запозичення представляємо за найближчою етимологією, тобто мовою-джерелом проникнення лексеми до англійської мови. На основі вивчення лексики за розрядами “загальні назви”, що виконують номінативну функцію, та “власні назви”, зокрема назви прізвищевого типу періоду активного формування прізвищевої системи, що виконують функцію ідентифікації особи як додатковий до особового власного імені компонент антропонімної формули, у межах кожної етимологічної групи фактичний матеріал розподіляємо за функційним принципом на три підгрупи: 1) агентивно-професійні назви, що побутували як апелятиви, так і в складі антропонімних формул, тобто мають усталений узус; 2) агентивно-професійні назви, що побутували виключно у складі антропонімних формул і не входили до апелятивного фонду середньоанглійської мови, тобто мають неусталений узус;

 

агентивно-професійні назви, що відображені у письмових пам’ятках виключно як апелятиви, тобто мають обмежений узус.

 

       результаті дослідження установлено етимологічний склад та функційну диференціацію з визначенням абсолютних та відносних кількісних даних тематичної групи середньоанглійських назв землеробів, репрезентованої 66 лексемами, що утворюють 3% від загальної кількості середньоанглійських назв осіб за професією та заняттям. Співвідношення англійських до запозичених назв становить 16 : 1. Переважну більшість (44%) утворюють лексеми з усталеним узусом.

 

Отримані на широкому фактичному матеріалі об’єктивні дані про місце власномовної та запозиченої агентивно-професійної лексики у словниковому складі середньоанглійської мови є важливою ланкою для змалювання точної картини етимологічних основ середньоанглійської лексики.


Посилання


Ганич, Д. І., Олійник, І. С. Словник лінгвістичних термінів [Текст]/ Д. І. Ганич, І.

С. Олійник. – К.: ВШ, 1985. – 360 с.

Громова, Е.А. Диахронические изменения словарного состава английского языка: дис. … канд. филол. наук [Текст]: 10.02.04 / Е.А. Громова.– Ростов-на-Дону,

– 215 с.

Добровольська, О. Я. Агентивно-професійна лексика середньоанглійського періоду: історико-етимологічний аспект[Текст] / О. Я. Добровольська// Актуальні проблеми романо-германської та прикладної лінгвістики: науковий журнал / Редкол. В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – Вип. 11-12.

Ч. 1. – С. 173-178.

Добровольська, О. Я. Прізвищева система середньоанглійського періоду як джерело вивчення апелятивної лексики: лінгвістичний та соціально-історичний аспекти [Текст] / О. Я. Добровольська// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко, (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2016. – Вип. 248. – С. 30-45.

Косминский, Е. А. ?сследования по аграрной истории Англии XIII в. [Текст] / Е. А. Косминский – М.-Л.: ?зд-во АН СССР, 1947. – 485 с.

Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – [2 изд., перераб. и доп.]. – [отв. ред. А. В. Суперанская]. – М.: Наука, 1988. – 192 с.

Солонович, Т. Ф. Развитие тематической группы наименований лиц по профессии в английском языке [Текст]: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Т. Ф.

Солонович - Минск, 1986. – 204 с.

Шинкарук, В.Д. Дискурсивне висловлювання як функціонально-мовленнєва одиниця [Текст]/ В.Д. Шинкарук // Збірник “Структура та семантика мовних одиниць у функціональному аспекті”. – Чернівці: ЧДУ, 1996. – С.180-192.

Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation (1100-1350). Lund:

C. W. K. Gleerup, 1935. – 217 p.

King, E. England 1175-1425. London, 1979. – 214 p.

Middle English Compendium. University of Michigan Digital Library Production Service, 2001-2013. – 15000 р. – [online version]. – Available at: http: //www. quod.lib.umich.edu/m/med/.

Middle English Dictionary / [ed. Hans Kurath, Sherman M. Kuhn, Robert E. Lewis]. – Ann Arbor, Michigan: Univ. of Michigan Press; London: G. Cumberledge, OUP. – [in 21 v.]. – 1952-2001. (дата звертання - 23.07.2016).

Mills, A. D. Notes on some Middle English Occupational Terms / Studia Neophilologica: a Journal of Germanic and Romance Philology, v. 40, N I. Uppsala, 1968, p. 35-48.

Myers, A. R. England in the Late Middle Ages. Harmondsworth, 1978. -285 p.

Otto, G. Die Handwekernamen in Mittelenglishen. Bottrop, 1938. – 99 p.

Oxford English Dictionary. A corrected re-issue with an introduction, supplement, and bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. V. I –XII. Oxford at the Clarendon Press, 1961 (1933).

Reaney, P. H. A Dictionary of British Surnames. London: Routledge and Kegan Paul, 1966. – 366 p.

Stratmann, F. H. A Middle-English Dictionary containing words used by English writers from the 12th to the 15th century. [A new. ed., rearranged, revised and enlarged by H. Bradley]. London, 1951. – 708 p.

Thuresson, S. Middle English Occupational Terms. Lund: CWK Gleerup; Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1950. – 285 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.