ГРЕКО-ЛАТНСЬКІ ДУБЛЕТНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСТН РОСЛН В СУЧАСНІЙ БОТАНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

О Ю Балалаєва

Анотація


У статті розглядається актуальне для термінознавства питання щодо статусу греко-латинських дублетів у сучасних терміносистемах біологічних наук, зокрема – в ботанічній. Більшість складних ботанічних термінів має прозору внутрішню форму: значення невідомого слова може бути розкрите з його словотвірної структури на основі аналізу терміноелементів – морфем та їх блоків, які регулярно відтворюються в наявних термінах або використовуються для творення нових і мають певне стале значення. Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати греко-латинські терміноелементи, що позначають назви частин рослини. На основі морфемного аналізу термінів визначено, що терміноелементи грецького походження, які позначають частини рослин, традиційно є більш продуктивними, ніж латинські, проте не всі грецькі іменники можуть вживатися як самостійні терміни. Серед них визначено три групи: іменники, що вживаються як самостійні та як частини складних термінів, зберігаючи оригінальне значення; такі, що зберігають оригінальне значення лише

 

терміноелементах, а я в якості самостійних мають трансформоване значення, та такі, що не вживаються як самостійні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барна, М. М. Ботаніка: Терміни. Поняття. Персоналії [Текст] : словник / М. М. Барна. – К. : Академія, 1997. – 272 с.

Вакулик, І. І. Запозичення з класичних мов у науковій термінології сучасних європейських мов (на матеріалі юридичних та економічних термінів української, російської, німецької, французької, англійської мов) [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук. : 10.02.15 / І. І. Вакулик. – Ін-т філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2004. – 20 с.

Гамалія, В. М. Історія становлення і розвитку української наукової ботанічної термінології [Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.07 / В. М. Гамалія. – НАН України. – К., 2003. – 17 с.

Забинкова, Н. Н. Латинско-русский словарь для ботаников [Текст]:

справочное пособие по систематике высших растений / Н. Н. Забинкова, М. Э. Кирпичников. – М.–Л. : ?зд-во АН СССР, 1957. – 335 с.

Кобів, Ю. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин [Текст] / Ю. Кобів. – К. : Наук. думка, 2004. – 800 с.

Зиман, С. М. Латинсько-англо-російсько-український словник термінів з

морфології та систематики судинних рослин [Текст] / С. М. Зиман, Д. М. Гродзинський, О. В. Булах. – К. : Наук. думка, 2011. – 283 с.

Новодранова, В. Ф. ?менное словообразование в латинском языке и его отражение в терминологии : Laterculi vocum Latinarum et terminorum [Текст] /

В. Ф. Новодранова. – М. : Языки славянских культур, 2008. – 328 с.

Словник ботанічних термінів [Текст] / За ред. І. О. Дудки. – К. : Наук. думка,

– 308 с.

Хасаншина, Г. В. Латинизированный семантический метаязык в русском агрономическом подъязыке [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.20

Г. В. Хасаншина. – ?н-т международных связей. – Екатеринбург, 2004. – 24 с.

Шинкарук, В. Д. Латинська мова для юристів [Текст] = Lingua Latina iuridicialis : підручник / В. Д. Шинкарук. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 576 с.

Шинкарук, В.Д. Латинська мова й наука: гармонія чи конфлікт?[Текст]/ В.Д. Шинкарук, Загайська Г.М., Шестакова Т.Ф. // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 21. Романська філологія. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С.107-111.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.