ЛАТНСЬКА МОВА: ШЛЯХ ПРОНКНЕННЯ У НОВІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВ

І І Вакулик

Анотація


Домінування та поширення давньогрецької і латинської мов упродовж тривалого часу від античності до початку ХХІ ст. свідчить про значний вплив класичних мов не лише на історію та культуру багатьох народів, але й на розвиток мов європейського ареалу, а також спричинено швидким розвитком різних галузей наук і, відповідно, термінологій, які обслуговують ці науки. Зокрема,

 

юриспруденції одним із джерел проникнення класичних мов у нові західноєвропейські мови була юрисдикція та кодифікація норм права.


Повний текст:

PDF

Посилання


Балалаєва, О. Ю. (2012). Латинa і мови для спеціальних цілей: pro et contra [Текст] / О. Ю. Балалаєва // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького

національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ЦЕНТР-ПР?НТ, 2012.

– вип.7. – С. 285–292.

Вакулик, І. І. (2011). Джерела походження культу старовинної студентської пісні [Текст] / Ірина Вакулик // Studia linguistica. Збірник наукових праць. Вип. V (II).

– К. : Видавничо-поліграфічний центр «Киіївський університет», 2011. – с. 64-69.

Вакулик, І. І. (2012). Спілкування як екзистенція людського буття [Текст] / Ірина Вакулик // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». – 2012. – № 2 (4). – с. 160-162.

Вакулик, І. І. (2015). Системність у вивченні латинської мови на шляху формування сучасних універсальних знань [Текст] / Ірина Вакулик // Науковий вісник НУБіП. Серія «Філологічні науки». – Вип. 215. – Ч. 1. – К.: Міленіум, 2015. – с. 159-166.

Вакулик, І. І. (2013). Писемні пам’ятки XV–XVI cт. як віддзеркалення наукової картини світу [Текст] / Ірина Вакулик // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Серія «Лінгвістика. Лінгвокультурологія». – Вип.

– с.124-131.

Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. В. Н. Ярцевой. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. – 5987 с.

Латинский язык : [Учебник] / Под ред. В. Н. Ярхо, В. ?. Лободы. – 5-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 1997. – 384 с.

Микитась, В. Л. (1994). Давньоукраїнські студенти і професори [Текст] / В. Микитась. – К. : Абрис, 1994. – 228 с.

Мірошенко, М. І. (2001). Історія вчень про державу і право: [Навчальний посібник] / М. І. Мірошенко, В. І. Мірошенко. – К. : Атіка, 2001. – 224 с.

Ткач, А. (2010). Словотвірна ідентичність української термінології: [монографія] / А. Ткач, В. Шинкарук. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 196 с.

Шинкарук, В. Д. (1999). Репрезентації модусних категорій у сучасній українській мові [Текст] / В. Шинкарук // Мовознавство, 1999. – № 2-3. – С. 50-56.

Большая советская энциклопедия: В 30 т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Сов. энциклопедия. – Т.15. – 1975. – 628 с.

Энциклопедический словарь [Текст] / Сост. Ф. А. Брокгауз, ?. А. Ефрон. – СПб. : Типограф. акц. общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1904. –Т.XXХ. – 1898. – 474 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.