СМВОЛІЧНЙ ЗМІСТ КОНЦЕПТУ МОЛОДІСТЬ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)

О В Бешлей

Анотація


Актуальність теми продовження молодості і її повернення відтворює символічний зміст актуалізованого у художньо-літературному дискурсі концепту МОЛОДІСТЬ, що є своєрідним відображенням уявлень та образів, які виникають у представників англомовного соціуму при апелюванні до даного концепту. Мета дослідження вбачається у вивченні характеристик засобів вербалізації, які експлікують або імплікують символічний зміст досліджуваного концепту у художньому дискурсі. Мета формує завдання: окреслити загально теоретичне підґрунтя вивчення символу з точки зору різних наукових підходів; за допомогою інтерпретаційно-текстового аналізу описати асоціативні ланцюжки, які лежать в основі символу повернення та збереження молодості і формуються у свідомості представників англомовної культури. Результати підтверджують універсальність природи символу, його вмотивованість, багатоаспектність та архетипність, що попередньо маніфестувалось багатьма науковцями у сфері психології, філософії, лінгвокультурології, етнолінгвістики. Перспективи дослідження пов’язуємо з вивченням символічного змісту концепту МОЛОДІСТЬ на основі більш репрезентативного матеріалу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Лав Н. Когниция и языковой мир [Текст] / Н. Лав // Studia Linguistica Cognitiva

[пер. с англ. А. В. Кравченко]. – М. : Гнозис, 2006. – 364 с.

Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство[Текст] / А. Ф. Лосев. – М. : ?скусство, 1995. – 320 с.

Лотман Ю. М. Семиосфера [Текст]/ Лотман Ю. М. – CПб. : ?скусство – СПБ,

– 704 с.

Тодоров Ц. Теории символа[Текст] / Тодоров Ц. ; [пер. с франц. Б. Нарумов].

– М. : Дом интеллектуальной книги, 1999. – 384 с.

Юнг К. Г. Человек и его символы [Текст] / Юнг К. Г. ; [пер. с англ.]. – СПб. :

Б.С.К., 1996. – 454 с.

Barnes J. Vigilance. The Lemon Table [Text] / Barnes Julian. – Kent : Chatham, 2004. – 204 p.

Jong E. Tapestry [Text] / Erica Jong. – New York : Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 1989. – 554 p.

Wilde O. The Picture of Dorian Gray [Text]/ Oscar Wilde. – London : Penguin Books, 1998. – 280 p.

Caldwell T. The Sound of Thunder [Text] / Tailor Caldwell. – Glasgow : William Collins Sons & Co., 1986. – 508 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.