ПОГЛЯД ТА ТЕОРІЇ АДАМА СМІТА НА КАТЕГОРІЮ “ОСНОВНЙ КАПІТАЛ”

Л В Шинкарук

Анотація


У статті проаналізовано погляди та теорії Адама Сміта на категорію "основний капітал"; обґрунтовано, що теорія капіталу є невід’ємною складовою будь-якої економічної концепції, яка претендує на глибокий теоретичний аналіз, оскільки саме в дослідженні природи капіталу і доходу на нього найчіткіше простежуються соціальні форми конкретної економічної теорії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Величко В., Величко А. Тенденции в накоплении капитала и инвестиционная активность [Текст] / В. Величко, А. Величко // Экономика Украины.–1999.–№1.–

-26.

Бродель Ф. ?гры обмена [Текст] / Ф. Бродель.– М.: Прогресс, 1988. – 325 с.

Вреден Э. Курс политической экономии [Текст] / Э. Вреден. – С. Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1880. – 107 с.

Григорьев Л. М. Циклическое накопление капитала (на примере нефинансовых корпораций США) [Текст] / Л. М. Григорьев. – М.: Наука, 1988. – 202 с.

Економічна енциклопедія [Текст] / Відповідальний редактор С. В. Мочерний.

– Київ: Видавничий центр "Академія". – Т. 1, 2000. – 863 с.

?стория экономических учений [Текст]/ Под. Ред. А.Г. Худокормова. – Ч.2. –

М.: ?зд-во МГУ, 1994. – 198 с.

Кенэ Ф. ?збранние экономические произведения [Текст] / Ф. Кенэ – М.: Соцэкгиз, 1960. – 685 с.

Лапко О.О. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного розвитку економіки [Текст] /О.О. Лапко// Економіка і прогнозування. / Інститут економіки і прогнозування НАН України. – 2006. - №3. – С. 37-38.

Смит А. ?сследования о природе и причинах богатства народов. Классика экономической мысли: Сочинения [Текст] / А. Смит. – М.: Эксмо-Пресс, 2000. – 896 с. (Серия “Антология мысли”).

Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал [Текст] / Дж. Р. Хикс.– М.: Прогресс, 1993.

– 485 с.

Шинкарук Л.В. Нагромадження основного капіталу: теорія, аналіз та тенденції розвитку в Україні: Монографія. [Текст] /Л.В. Шинкарук.– К.: Університет “Україна”, 2006. – 393 с.

Шинкарук Л.В. Нагромадження капіталу в трансформаційній економіці України [Текст] /Л.В. Шинкарук // Становлення ринкового механізму в Україні: теорія та практика / За ред. І.Ф.Комарницького– Чернівці: Рута, 2003. – С. 31-66.

Шинкарук Л.В. Еволюція складу і структури основного капіталу як показник його динаміки [Текст] /Л.В. Шинкарук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси,

– Вип. 8. – С. 5-9.

Шумпетер Й. Теория экономического развития [Текст]/Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 436 с.

Яковец Ю.В. ?стория цивилизаций. 2-е изд. [Текст]/ Ю.В. Яковец.– М.:

Владос, 1997. – 185 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.