Погляди та теорії Адама Сміта на категорію “основний капітал”L V Shynkaruk

Анотація


У статті проаналізовано погляди та теорії Адама Сміта на категорію "основний капітал"; обґрунтовано, що теорія капіталу є невід’ємною складовою будь-якої економічної концепції, яка претендує на глибокий теоретичний аналіз, оскільки саме в дослідженні природи капіталу і доходу на нього найчіткіше простежуються соціальні форми конкретної економічної теорії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Velichko V., Velichko A. (1999) Tendentsii v nakoplenii kapitala i investitsionnaya aktivnost' [Tendencies to capital accumulation and investment activity]. Ekonomika Ukrainy.–№1, 20-26.

Brodel' F. (1988) Igry obmena [Games of exchange]. – M.: Progress, 325.

Vreden E. (1880) Kurs politicheskoy ekonomii [Course of political economy]. – S. Peterburg: tip. M.M. Stasyulevicha, 107.

Grigor'yev L. M. (1988) Tsiklicheskoye nakopleniye kapitala (na primere nefinansovykh korporatsiy SSHA) [Cyclical capital accumulation (by the example of non-financial US corporations)]. – M.: Nauka, 02.

Mocherniy S. V. ed. (2000) Ekonomíchna yentsiklopedíya [Economical encyclopedia]. – Kyiv: Vidavnichiy tsentr "Akademíya". – T. 1, 863.

Khudokormova A.G. ed. (1994) Istoriya ekonomicheskikh ucheniy [History of economical studies].– CH.2. – M.: Izd-vo MGU, 198.

Kene F. (1960) Izbranniye ekonomicheskiye proizvedeniya [Selected economical works]. – M.: Sotsekgiz, 685.

Lapko O.O. (2006) Venchurniy kapítal yak dzherelo fínansuvannya ínnovatsíynogo rozvitku ekonomíki [Venture capital as a financing source of innovative economic development]. Yekonomíka í prognozuvannya. / Ínstitut yekonomíki í prognozuvannya NAN Ukraí̈ni. - №3, 37-38.

Smit A. (2000) Issledovaniya o prirode i prichinakh bogatstva narodov. Klassika ekonomicheskoy mysli: Sochineniya [The work on nature and reasons of nation wealth. The classics of economical thoughts: Compositions]. – M.: Eksmo-Press, 896. (Seriya “Antologiya mysli”).

Khiks Dzh. R. (1993) Stoimost' i kapital [Value and capital]. – M.: Progress, 485.

Shinkaruk L. V. (2006) Nagromadzhennya osnovnogo kapítalu: teoríya, analíz ta tendentsíí̈ rozvitku v Ukraí̈ní: Monografíya. [Accumulation of a major capital: theory, analysis and tendencies to its development in Ukraine: Monograph]. – K.: Uníversitet “Ukraí̈na”, 393.

Shinkaruk L. V. (2003) Nagromadzhennya kapítalu v transformatsíyníy yekonomítsí Ukraí̈ni [Accumulation of a capital in transformational economy of Ukraine]. Stanovlennya rinkovogo mekhanízmu v Ukraí̈ní: teoríya ta praktika / Za red. Í. F. Komarnits'kogo – Chernívtsí: Ruta, 31-66.

Shinkaruk L. V. (2003) Evolyutsíya skladu í strukturi osnovnogo kapítalu yak pokaznik yogo dinamíki [Major capital content and structure evolution as an indicator of its dynamism]. Zbírnik naukovikh prats' Cherkas'kogo derzhavnogo tekhnologíchnogo uníversitetu. Seríya: Yekonomíchní nauki. – Cherkasi, Vip. 8. 5-9.

Shumpeter Y. (1982) Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [The theory of economic development]. – M.: Progress, 436.

Yakovets Yu. V. (1997) Istoriya tsivilizatsiy. 2-ye izd. [History of civilization. The 2nd edition]. – M.: Vlados, 185.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.