ЛЕКСКО-СЕМАНТЧНЙ ЗРІЗ МОВНОЇ КАРТН СВІТУ ДМТРА ДОНЦОВА23

О Р Микитюк

Анотація


На сучасному етапі не подано мовної характеристики інтелектуальної спадщини Дмитра Донцова, не показано семантичного навантаження пласту лексики його праць. Досі поза увагою залишається науково-публіцистичний стиль, у якому система відношень між словами є чинником актуалізації уваги.

 

Мета статті розглянути лексико-семантичний зріз тексту «Дух нашої давнини» як систему творення мовної картини світу. Поставлена мета дозволяє відтворити погляди автора, проаналізувати роль антонімії, синонімії, паронімії та омонімії як основи суспільно-політичного навантаження твору, виявити найчисельніший тип лексико-семантичних відношень у тексті Дмитра Донцова, з’ясувати конотацію перифраз, антитез тощо.

 

Результати: вперше за об’єкт мовного дослідження взято твір «Дух нашої давнини» Дмитра Донцова; показано державотвірну, націєтвірну та аргументативну функції мови; описано роль автора у творенні лексико-семантичної системи твору; з’ясовано самобутній стиль автора.

 

Перспективою дослідження є: показати тенденції вживання антитези, ампліфікації, парономазії та інших стилістичних явищ в різних творах автора; виявити лінгвостилістичні особливості філософських, культурологічних, політичних творів публіциста; виокремити лексико-семантичні явища не лише на рівні синхронії, а й на рівні діахронії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт [Текст] / Арутюнова Н. Д. – М.: Наука, 1988. – 341 с.

Баган О. Ідеолог національної величі [Текст] / О. Баган // Дмитро Донцов. Хрестом і мечем. Твори. – Тернопіль : Рада, 2010. – С. 8–66.

Барилова Г. К. Українська етнолінгвістика: [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. К. Барилова, К. Д. Глуховцева. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 228 с.

Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики: [Текст] / Ф. С. Бацевич. – Львів : ПАІС, 2010. – 336 с.

Богдан С. К. Методи й методика лінгвостилістичних досліджень : методичні рекомендації для студентів-філологів [Текст] / С. К. Богдан. – Луцьк : Вежа-Друк,

– 28 с.

Ващенко В. С. Українська лексикологія. Семантико-стилістична типологія слів [Текст] / В. С. Ващенко. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1979. – 126 с.

Векуа Н. Антонімія як лексико-семантичне явище / Н. Векуа // Дивослово. –

– № 6. – С. 26–32.

Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу: [Текст] /

О. Голубовська. – К. : Логос, 2004. – 284 с.

Донцов Д. Дух нашої давнини [Текст] / Д. Донцов. – Львів–Київ : Накладом Ю. Криворучка, 2011. – 160 с.

Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту [Текст] : навч. посіб. /

Т. А. Єщенко. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 264 с.

Жайворонок В. Українська етнолінгвістика. Нариси. [Текст] /

Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – 262 с.

Копусь О. Перифрази як елемент концептуальної картини світу в романах Олеся Гончара [Текст] / О. Копусь // Дивослово. – 2013. – № 1. – С. 33–37.

Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах [Текст] : автореф. дис. … докт. філол. наук 10.02.01; 10.02.02 / Т. А. Космеда. – Х., 2001. – 32 с.

Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: [Текст] : Навч. посіб. / І. М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – 423 с.

Микитюк О. Кольороназви як відтворення ідеології Дмитра Донцова [Текст] / О. Микитюк // Лінгвостилістичні студії: наук. журн. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 4. – С. 144–153.

Мойсієнко А. К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: декодування Шевченкового вірша [Текст] : автореф. дис. … докт. філол. наук 10.02.01 / А. К. Мойсієнко. – К., 1997. – 32 с.

Радевич-Винницький Я. К. Мовна складова національного буття: Студії з української лінгвонаціології [Текст] / Я. К. Радевич-Винницький. – Київ; Дрогобич : Посвіт, 2013. – 268 с.

Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира [Текст] / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. ?. Постовалова и др. – М. : Наука,

– 216 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія [Текст] / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – 844 с.

Ставицька Л. О. Естетика слова у художній літературі 20–30 рр., ХХ ст. [Текст] : автореф. дис. … докт. філол. наук 10.02.01 / Л. О. Ставицька. – К.,

– 52 с.

Ткаченко О. Мова і національна ментальність (спроба сучасного синтезу) [Текст] / О. Ткаченко: К. Грамота. – 2006. – 240 с.

Ткаченко О. Українська мова: сьогодення й історична перспектива [Текст] / О. Ткаченко: К. : Наукова думка. – 2014. – 512 с.

Уфимцева А. А. Лексическое значение. Принцип семантического описания лексики [Текст] / А. А. Уфимцева. – М: Наука, 1986. – 240 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.