МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ МАСКУЛІННОЇ ІДЕНТЧНОСТІ У ФРАНКОВХ ТВОРАХ ПРО ДІТЕЙ

К М Шмега

Анотація


У статті проаналізовано прозу Івана Франка про дітей та встановлено її ґендерні особливості. Особливу увагу зосереджено на специфіці понять «ідентичність» та «маскулінна ідентичність» у їхньому зв’язку зі соціальним середовищем. На прикладі хлопчиків-персонажів творів Франка проілюстровано вплив середовища на набування рис маскулінності. Встановлено закономірності поведінки дитячих персонажів у селі та в місті, на вулиці та в сім ї, у школі. Досліджено специфіку «хлоп’ячих гуртів» та майстерність Франка у

 

 

     Науковий керівник – канд. філол. наук, старший науковий співробітник Інституту Івана Франка НАН

України Швець А. І.                                                                                                                             © К. М. Шмега, 2016

171


зображенні їхньої внутрішньої структури. Звернено увагу на чоловічі образи батька та наставника. Досліджено виховний вплив учителя та роль школи на становлення особистості хлопця. На основі аналізу та порівняння дитячих образів

 

різних творах Франка вдалося встановити, що домінантною у них є саме маскулінна модель поведінки, а пріоритетними ознаками, які формують їхню маскулінність є активна життєва позиція і тяга до знань.


Повний текст:

PDF

Посилання


Биддалф С. Воспитать мужчину... Как? [Текст] / Стив Биддалф. – М.: Риполклассик, 2007. – 240 с.

Ващенко Г. Загальні методи навчання[Текст] / Григорій Ващенко. – К.: Українська Видавнича Спілка, 1997. – 441 с.

Горностай П. Гендерний розвиток та гендерна ідентичність особистості, особливості чоловічої та жіночої соціалізації [Текст] / П. П. Горностай // Гендерні студії: освітні перспективи. – К.: Фоліант, 2003. – С. 5-21. – [Електронний ресурс].

– режим доступу: http://gorn.kiev.ua/publ21.htm

Грицак Я. Й. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856 –1886) [Текст] / Ярослав Грицак. – К.: Критика, 2006. – 632 с.

Демида К. Формування соціально-психологічних особливостей людини під впливом зовнішнього середовища села та міста [Текст] / Демида К.Є. // Актуальні проблеми психології. – Т. 1. – Вип.27, 2010. – С. 128-131.

Капленко О. М. Типологія дитячих персонажів в оповіданнях Івана Франка[Текст] / Капленко О. М. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Кон ?. Мальчик – отец мужчины [Текст] / ?горь Кон. – М.: Время, 2009. –

с.

Кон ?. Мужчина в меняющемся мире [Текст] / ?горь Кон. – М. : Время, 2009.

– 496 с.

Літвінова О. В., Фокіна І. Д. Проблема формування гендерної ідентичності особистості [Текст] / Літвінова О. В., Фокіна І. Д. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ Tippp/2010_1 /litvinova_fokina.pdf

Лушпай Л. Поняття маскулінності в дослідженнях британських вчених: педагогічний аспект [Текст] / Л. Лушпай. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://kulturolog.org.ua/publications/-p-article/345-2011-02-25-17-14-54.html

Москаленко В. Соціальна психологія [Текст] / В. В. Москаленко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.

Равчина Т. Ідеї навчання і виховання у творчій спадщині Івана Франка [Текст] /Т. Равчина. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/ivan-franko-zbirnyk-2010-t02/109Tetyana_Ravchyna.pdf

Фільц О., Борщевська А., Євченко Ю., Кирилюк С. Стосунки «батько – син» та їх вплив на формування «мужності» [Текст] / Олександр Орестович Фільц,

Анжела Вікторовна Борщевська, Юрій Олександрович Євченко, Сергій Сергійович Кирилюк // Психологічне консультування і терапія. - №1-2, 2014. – С.

-181.

Франко І. Зібрання творів : у 50 т. [Текст] / Іван Франко. – К., 1976–1986.

Elium D., Elium J. Raising a Son: Parents and the Making of a Healthy Man / Don Elium, Jeanne Elium. – Published by Celestial Arts, 2004. – 344 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.