Оцінний компонент в лексичному значенні словаV D Shynkaruk

Анотація


У статті проаналізовано думки мовознавців щодо категорії оцінки та визначення місця і ролі оцінного компонента в лексичному значенні слова; обґрунтовано, що оцінний компонент залежить від експресивного і стилістичного забарвлення слова, а конотація як експресивно маркований мікрокомпонент семантики є результатом оцінного сприйняття і відображення дійсності в процесах номінації; визначено, що оцінка є модальною рамкою, яка охоплює низку обов’язкових елементів (експліцитних та імпліцитних), зокрема таких, як суб’єкт оцінки, об’єкт оцінки, аксіологічний предикат, аспект оцінки, сам оцінний елемент і оцінний стереотип та шкалу оцінок.


Повний текст:

PDF

Посилання


Lukyanova M.A O sootnoshenii ponyatiy “expresivnost`”, “emocionalnost’”, “ocenochonst`” [The correlation between the concepts of “expressivity”, “emotionality” “evaluative”] // Aktualnie problemy leksykologii i slovoobrazovaniya. – Novosibirsk: NGU, 1976. – Vyp. 5. – S.3–21.

Bondarev A.I O nekotoryh aspektah leksiko-semanticheskogo svoeobraziya ocenochnyh prilagatelnyh [Some aspects of the lexical-semantic peculiarities of appraisal adjectives] // Ruskiy yazyk dlya studentov-inostrancev. –M., 1978. – Vyp. 18.

– S.16-24.

Tulina T.A Tipy predlojeniy s tavtologiey glavnyh chlenov [The types of sentences with tautology of the main members] // Issledovaniya po sovremennomu russkomu yazyku. – M.: Izd-vo Mosk.un-ta, 1970. – S.241–256.

Voinova E.I. Predlojeniya s predikativami ocenki v ryadu sootnositelnyh tipov [Sentences with assessment predicatives among the correlative types] – Uchyon.zap. Leningrad. gos. un-ta. Seriya filol.nauk. – L., 1973. – Vyp 77. – S.19-26.

Shynkaruk V.D., Shutak L.B Slovotvirna katehoryzaciya subyektyvnoyi ocinky [Word building categorization of subjective evaluation]. Monohrafiya. – Chernivci: “Ruta”, 2002. – 126 s.

Zvegilcev V.A. Semasiologiya [Semasiology]. – M.: Izd-vo MGU, 1957. – 321 s.

Kirilovich E.R. Zametki o znacheniyi slova [Notes about meaning of the word] // Vopr.yazykoznaniya. – 1955. – №3. – S. 71-81.

Vinogradov V.V. Russkiy yazik. Grammaticheskoe uchenie o slove [Russian language. Grammatical studies of a word]. – M.: Vyssh.shk., 1972. – 614 s.

Potebnya A.A Mysl` I yazik [Thought and language] // Estetika i poetika. – M.: Isskustvo, 1976. – 614s.

Shmelyov D.N. Problemy semanticheskogo analiza leksiki [Semantical analyze of vocabulary problems]. – M.: Nauka, 1973. – 150 s.

Vinogradov V.V Izbrannye trudy. Leksikologiya i leksikografiya. [Chosen works. Lexicology and lexicography]. – M.: Nauka, 1977. – 244 s.

Lysychenko L.A. Leksykolohiya suchasnoyi ukrayinskoyi movy. Semantychna struktura slova [Lexycology of modern-day Ukranian language. Semantic structure of the word]. – Harkiv: Vyshcha shkola, 1977. - 113 s.

Teliya V.N. Konnotativnyi aspekt semantiki nominativnyh edinic [Connotative aspect of semantics of nominative units]. – M.: Nauka, 1986. – 141 s.

Ahmatova O.S. Ocherki po obshchey i russkoy leksikologiyi [Essays on general and Russian lexicology]. – M.: Uchpedgiz, 1957. – 295 s.

Kuznecova E.V Leksikologiya russkogo yazyka [ Russian language lexicology]

– M.: Vysh. shk,. 1982. – 152 s.

Harchenko V.K Harakterisitka proizvodnyh ocenochnyh znacheniy imen sushchestvitelnyh v russkom yazyke [Characteristic of noun names derived estimates in Russian language]: Avtoref. dis. kand. filol. nauk. 10.02.01 / LGU im. A.A Zhdanova.

– L., 1973. – 181 s.

Taranenko A.A Yazykovaya semantika v yeyo dinamicheskih aspektah [The language semantics in its dynamic aspects] K.: Nauk. dumka, 1989. – 168 s.

Apresyan Yu.D. Racionalnoe i emocionalnoe v morali [Rational and emotional in moral] / Pod red. A.I. Titarenko, E. L. Dubko. – M.: Izd-vo MGU, 1983. – 156 s.

Ivin A.A. Osnovaniya logiki ocenok [Evaluation base logic]. – M.: Izd-vo MGU, 1970. – 230 s.

Volf E.M. Funkcionalnaya semantika ocenki (na material portugalskogo yazyka) [Functional semantics assessment (based on Portuguese language)

Sepir E. Yazyk: vvedenie v izucheniye rechi [Language: introduction to the study of speech] // Izbrannye statyi po yazykoznaniyu I kulturologii. – M.:Progress, 1993. – 456 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.