Лексичні особливості перекладу термінології рибництва та аквакультуриN S Olkhovska, O O Koltsiova

Анотація


У статті розглянуто поняття «терміну», його особливості та багатоаспектність. Узагальнено знання про проблеми, які виникають у процесі перекла­ду термінології. Зазначено науковців, що займалися різними аспектами вивчення терміносистеми, а також окреслено коло акту­альних питань для досліджень. У межах аналізу способів перекладу термінології рибництва та аквакультури на ма­теріалі англійської і німецької мов розглянуто найуживані­ші серед лексичних прийомів.

 Поняття «термінологія» являє со­бою мову науки, де присутні морфологія, словотворення, син­таксис, стиль (або ж стилі), а також явища, які підводяться під поняття лінгвістики тексту, та своя синхронія і діахронія. На матеріалі різних мов науковці досліджують специфічні особли­вості науково-технічних галузевих текстів, структуру термінів та шляхи їх утворення, питання стандартизації та впорядкуван­ня термінології, проблему вибору еквівалента та досягнення адекватності перекладу. Термінологія рибництва і ак­вакультури, як невід’ємна частина галузевих текстів аграрного спрямування є вкрай важливою проблемою, оскільки недостат­ньо досліджена.

Визначення та характеристика основних способів відтво­рення термінології рибництва та аквакультури українською мо­вою сприяє усуненню проблем у процесі перекладу та стандартизації зазначеної термінології, що дозволить рибогос­подарському комплексу, який не був актуальним в аграрному секторі, вийти на новий рівень та покращити власні позиції на міжнародній арені.


Повний текст:

PDF

Посилання


Akhmanova O. S. (2004) Dictionary of linguistic terms. 2nd ed., Ster. Editorial URSS, 571.

Bilozerska L. P. (2010). Terminology and translation. Teaching book for students of the philological direction of training. NEW BOOK, 232.

Leychik V. M. (2009). Terminology: subject, methods, structure. Izd. 4th. Book House «LIBROKOM», 256.

Lotte D. S. (1968). How to work with terminology: the basics and methods. Nauka, 119.

Kononchuk I. V. (2012). German. Practical course of the German language for agricultural universities of III-IV degrees. COMPRINT, 535.

Kulebakin V. S. (1986). How to work with terminology. Fundamentals and Methods. SCIENCE, 76.

Tsitkina F. А. (1988). Terminology and translation: To the basics of comparative terminology. Publishing Union «Higher School» (LSU), 162.

FAO. (2014) The state of world fisheries and aquaculture. Available at: http:// fao.org/3/a-i3720r.pdf.

Olkhovska N. S. (2016). Aspektnyi pereklad ahrarnoi literatury. «CB KOMPRÍNG», 524.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.