Змістовий аспект англійських прислів’їв і приказок та особливості їхньої структурної побудовиO V Shynkaruk

Анотація


У статті проаналізовано паремії англійської мови, їхня лексична наповнюваність, граматична структура та стилістичні характеристики, способи відтворення структурно-семантичних та мовних особливостей в українських перекладах. Обґрунтовано, що однією з диференційних ознак прислівїв та приказок вважається стійкість їхньої структурно-змістової основи, для яких характерні високий ступінь структурної цілісності, простота синтаксичної побудови та відсутність ускладнених лексико-граматичних засобів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Anglo-russkij frazeologicheskij slovar s tematicheskoj klassifikaciej (2000) [English-Russian phraseological dictionary on the thematic classification]. Moscow, 448.

Anikin, P.V. (1987) Mudrost narodov [Wisdom of people] / Poslovicy i pogovorki narodov vostoka [Proverbs an sayings of people of the East]. Moscow, 7-17.

Antrushina, G.B., Afanaseva O.V., Morozova N.N. (1999) Leksikologiya anglijskogo yazyka: ucheb. posobie dlya studentov [Lexicology of English: manual for students]. Moscow, 288.

Barancev, K.T. (1973) Anglijskie poslovicy i pogovorki [English proverbs and sayings].Kyiv, 175.

Bukovskaya, I.O., Vyalceva, S.I., Dubyanskaya, Z. I. (1990) O kriteriyax otbora i upotreblenii anglijskix poslovic 326 statej [On the issue of criteria of choosing and usage of proverbs 326 articles].Moscow. 8-15, 147.

Voloshkina, I.O. (2011) Paremii: semantika, struktura, funkcii [Paremy: semantic, structure, functions].Moscow. 216.

Gavrin, S.G. (1974) Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka: uchebnoe posobie po speckursu dlya filologov [Phraseology of Modern Russian: manual for philologists].Perm.158 s.

Gvozdev, V.V. (1983) Mesto poslovic kak strukturno-semanticheskix obrazovanij v yazyke [Place of proverbs as structural and semantic formations in the language]. Moscow, 1983, 15.

Gordon, Dzh. (1955) Da sginet den[The day will pass away], Moscow, 20.

Grin, G. (1986) Nash chelovek v Gavane [Our man in Havana], Moscow, 247.

Denisov, K.M. (1987) Emotsionalnost i ee vyirazhenie v rechi [Emotionality and its expression in the speech] Fonetika ustnogo teksta [Phonetics of oral text]: Proceedings of University scientific papers. – Ivanovo, 7-39.

Dickens, Ch. (1949) David Copperfield translation by A. Beketov, Riga, 211.

Zaharova, A.A. (2001) Ispolzovanie telekommunikatsiy v formirovanii mezhkulturnogo obscheniya pri obuchenii inostrannomu yazyiku v tehnicheskom vuze [Usage of telecommunication in formation of intercultural communication while teaching a foreign language in the technical university] Rostov n/D.: Rostov, 2001, 115-117.

Zinoveva, L.I., Omelyanenko, V.I. (2009) Angliyskiy yazyik: 1000 fraz i dialogov [English: 1000 phrases and dialogues]. Moscow.

Konovets, S. P. (2000) Ekspresivni zasobi vikoristannya frazeologichnih odinits v ispanskiy periodichniy presi (na materialah gazeti "ELPAIS") [Expressive means of usage of phraseological units in Spanish Mass Media (on the material of the periodical"ELPAIS")]. Herald of Kyiv university. Series. Foreign philology.Kyiv, Volume. 28. 9-10.

Koren, O.V. (2000) Systemno-funktsionalni osoblyvosti anhliiskykh prysliv?iv [Systematic and functional features of English proverbs].Kharkiv, 20.

Kronin, A. (1996) Citadel / (translation by Abkin). Moscow, 336.

Kotsiuba, Z.H. (2010) Universalne i natsionalne v paremiinykh fondakh mov yevropeiskoho arealu (linhvokulturolohichnyi aspekt) [Universal and national in paremy fonds of languages of European area], 30.

Kunin, A.V. (1970) Angliyskaya frazeologiya [English phraseology]. 344.

Merzlikina, O.V. (2001) Ekstralinhvistychna zumovlenist ta komunikatyvno- prahmatychni osoblyvosti funktsionuvannia prysliv?iv u sponukalnykh movlennievykh aktakh (za materialamy tvoriv M. Servantesa) [Extralinguistic conditionality and communicatively pragmatic features of the proverbial functioning in the motivational speech acts (based on the materials of the works of Cervantes)]. Kyiv. Kyiv National University after T.H. Shevchenko, 83.

Milyukova, L.K. (1987) Prosodicheskoe varirovanie v poeticheskom tekste. Fonetika ustnogo teksta: Mezh vuz. sb. nauch. Trudov [Prosodic variation in the poetic text]. Fonetika ustnogo teksta [Phonetics of oral text]: Proceedings of University scientific papers. – Ivanovo, 164.

Molchanova, G.G. (2004) Antroponimicheskaya paremiya kak ikonicheskiy znak i kulturologicheskiy priznak [Anthroponymic paremia as an iconic sign and a culturological sign]. Herald of Moscow State University. Ser. 19. Linguistic and intercultural communication, Volume 4, 86-97.

Felitsina, V.P., Prohorov, Yu.E. (1979) Russkie poslovitsyi, pogovorki i kryilatyie vyirazheniya [Russian proverbs, sayings, quotations]. Moscow,182.

Havhun, A.P. (1998) Sposobyi ekspressivnoy realizatsii grammaticheskogo sub'ekta v poeticheskom tekste (na materiale angliyskoy poezii XVIII-XX vekov [Methods of expressive realization of a grammatical subject in a poetic text (on the basis of English poetry of the eighteenth and twentieth centuries] Kyiv, 24.

Yuzhchenko, V.D. (1988) Narodzhennya i zhittya frazeologizmu [Birth and life of a phraseologism]. Kyiv, 144.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.