Польська мова дрібношляхетського села Слобідка Рахнівська на ПоділліDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.01.049

O V Zakhutska

Анотація


Анотація. У статті представлено фонетичні та флексійні особливості польської мови дрібношляхетського села Слобідка Рахнівська на Поділлі у порівнянні з іншими польськими говірками в Україні. Матеріал для аналізу зібрано під час польових досліджень, які проводили в селі Марта Ґуґала та Александра Кравчик-Вєчорек у 2003 році, а також автор статті у 2009 році під керівництвом професора Януша Ріґера.

Місцеві поляки пережили колективізацію, голод 1933 р. та 1947 р., арешти, розстріли та депортації 1935–38 рр.; деякі рятували своє життя, приховуючи польське походження. Такі історичні та соціолінгвістичні обставини неминуче вплинули на кількість поляків у Слобідці та на вживання польської мови. Сьогодні у повсякденному житті місцеві жителі польської національності спілкуються переважно українською, проте польська дотепер залишається мовою релігії та особистісного спілкування старшого покоління.

Проведений аналіз показав, що завдяки тісним польсько-українським, а також російським мовним контактам іноземний вплив помітний на різних мовних рівнях: фонетичному та флексійному. Наголос однак залишається фіксованим на передостанньому складі навіть у запозиченнях. У той же час дослідження підтвердило попередні спостереження: польська мова місцевих нащадків дрібної шляхти ближча до регіонального варіанту літературної польської мови, якою розмовляли поляки в Україні та яку описала Зофія Курцова, ніж до інших, так званих хлопських, польських говірок на сусідніх територіях. Наприклад, немає форм із реалізацією суфікса ł/l > n у словах wzieła, wzioł, zdjoł; відсутня реалізація -ił, -ył > -uł у словах bił, kupił; відсутність дисиміляції kk > tk, як у letki, mientki або dl > gl в gliatego, glia та ін. Окремим питанням для обговорення і подальшого аналізу є особливості, притаманні польським етнічним говіркам і одночасно характерні для української мови.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Cechosz-Felczyk, I. (2001). Polska gwara Oleszkowiec na Podolu. Fleksja imienna i werbalna [The Polish dialect of Oleshkivtsi in Podolia. Nominative and verbal inflection]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, 192.

Chlebowski, B., Walewski, W. (ed.) (1888). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [Geographical dictionary of the Kingdom of Poland and other Slavic countries]. T. IX. Warszawa: Druk "WIEKU", 353-353.

Dzięgiel, E. (2001). Polska gwara wsi Zielonej na Podolu na tle innych gwar południowokresowych. Fleksja imienna i werbalna [The Polish dialect of the village of Zelena in Podolia compared to other Polish dialects in Ukraine. Nominative and verbal inflection]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, 209.

Dzięgiel, E. (2003). Polszczyzna na Ukrainie. Sytuacja językowa w wybranych wsiach chłopskich i szlacheckich [Polish in Ukraine. The linguistic situation in selected peasant and noble villages]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 187.

Dzięgiel, E. (2017). Odmiany terytorialne i społeczne współczesnego języka polskiego na Ukrainie [Territorial and social varieties of the contemporary Polish language in Ukraine]. LingVaria. Rok XII (2017), 2 (24), 199-210.

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.13

Kurzowa, Z. (1983). Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku [The Polish language of Lviv and the South-Eastern Borderlands until 1939]. Warszawa - Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 551.

Rieger, J. (2002). Język polski na Ukrainie w XX wieku [Polish in Ukraine in the 20th century]. J. Rieger, I. Cechosz-Felczyk, E. Dzięgiel, Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku. Cz. 1. Warszawa: Semper, 11-51.

Rieger, J. (2002). O różnych rodzajach polszczyzny na Ukrainie (uwagi o języku polskich wsi i przysiółków szlacheckich) [On different kinds of Polish in Ukraine (comments on the language of Polish peasant and noble villages]. "Studia dialektologiczne" II, pod red. J. Okoniowej, B. Dunaja, Kraków, 173-184.

Rudnicki, S. (2000). Polska gwara wsi Korczunek na Żytomierszczyźnie [The Polish dialect of the village of Korchunok in the Zhytomyr region]. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 199.

Zakhutska, O. (2011). Jeszcze o słownictwie kresowym (próba porównania idiolektów szlacheckich i chłopskich na Podolu) [Once again on vocabulary in the former Eastern Borderlands (an attempt to compare noble and peasant idioletes in Podolia)]. Język polski, XCI, 5, 352-363.

Zakhutska, O. (2015). Polszczyzna drobnoszlacheckiej wsi Siaberka na Wołyniu. Słownictwo [The Polish language of petty nobility village of Siaberka in Volhynia. Vocabulary]. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 200.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.