Модель перекладу міжнародно-правового дискурсу: до проблеми застосування трансформаційної моделі і моделі еталонного набору ознакDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.04.006

A B Pozhar, N O Yemets

Анотація


Анотація. У статті здійснено перекладацький аналіз фрагментів міжнародно-правового дискурсу на основі застосування трансформаційної моделі перекладацького аналізу і моделі, що залучає tertium comparacionis – мову посередника як еталон зіставлення оригіналу і перекладу. Метою статті є висвітлення особливостей застосування трансформаційної моделі і моделі еталонного набору ознак для перекладацького аналізу міжнародно-правового дискурсу. У статті використовувалась комплексна методика дослідження із залученням методів перекладацького аналізу, компонентного аналізу, структурного трансформаційного аналізу, а також використовувались елементи порівняльно-зіставного методу і текстово-інтерпретаційного аналізу.

Проведене дослідження встановило, що перетворення ядерних структур тексту англомовного оригіналу на поверхневі структури тексту українського перекладу, здійснено у відповідності до триступеневої моделі трансформаційного аналізу, показує необхідність відтворення в українському перекладі умовно-наслідкового зв'язку, імплікованого у вигляді з’ясувальних або атрибутивних відносин. Жодна з отриманих структур повністю не співпадає з офіційним перекладом українською мовою. Крім того, в українському перекладі здійснюється трансформація опущення модального дієслова «зобов’язання» shall, наявне в англійському оригіналі, завдяки чому фрагмент перекладу позбавляється конотацій імперативної модальності, що не відповідає стилістиці оригінального тексту.

Застосування моделі перекладацького аналізу, пов’язаної із виявленням еталонного набору ознак для оригінального і цільового текстів, показало наявність як спільних, так і відмінних ознак з еталонного набору. Відмінність у тексті перекладу виявлено за такими аломорфними ознаками, як «об'єкт дії у однині», на відміну від вихідного фрагменту із об'єктом дії у множині», зміна модальності з модальності можливості на епістемічну із дієсловом у теперішньому часі, імплікація умови у тексті перекладу, на відміну від експліцитного вираження умови тексту оригіналу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research (APCHRBBR) (2005). Council of Europe Treaty Series - No. 195. Strasbourg, 25.I.2005. URL: CETS 195 - Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research (coe.int)

Catford, J. C. (1965). A linguistic theory of translation. L., Oxford: OUP, 400 p.

Chomsky N. Syntactiс Structures. De Gruyter Mouton, 2002. 117.

https://doi.org/10.1515/9783110218329

Dodatkovyj protocol do konventsiji pro prava ludyny ta biomedytsynu, jakyj stosuetsa biometrychnych doslidzhen (DPKPLBBD) (2005). URL: Протокол, Конвенція №ETS N 195 от 25.01.2005, Додатковий протокол до Конвенції про права людини та біомедицину, який стосується біомедичних досліджень (ligazakon.ua)

Kussmaul, P. (1994). Semantic Models and Translating. Target. International Journal of Translation Studies. Volume 6, Issue 1, 1 -13.

https://doi.org/10.1075/target.6.1.02kus

Munday, J. (2008). Introducing Translation Studies.Theories and Applications, New York / London: Routledge, 2008, 256 p.

Selivanova O. O. (2012). Problema modeliuvannia perekladatskoho protsesu. Svit svidomosti v movi. [The problem of modeling the translation process. The world of consciousness in language] Cherkasy: Yu.Chabanenko. 488.

Vinogradov, V. V. (2001). Vvedenije v perevodovedenije. Obschyje I leksicheskije voprosy. M.: IOSO RAO.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.