Зміни у методичних системах навчання як результат розвитку освітнього процесу у закладах вищої освітиDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.04.019

I M Butsyk

Анотація


Анотація. Статтю присвячено дослідженню сучасних змін у методичних системах навчання у закладах вищої освіти як актуальної педагогічної проблеми в організації професійної підготовки фахівців. У результаті проведеного аналізу наукових праць автором пропонуються узагальнена характеристика сутності, місця, ролі та складу методичних систем, висвітлюється особливості їх побудови та функціонування у структурному поєднанні з основними складниками.

У статті представлено умови функціонування методичних систем навчання, охарактеризовано основні сучасні особливості розвитку методичних систем у вищій освіті та охарактеризовано функціонально-організувальні механізми створення системою інтегрованого освітнього середовища. Запропоновано шляхи врахування основних особливостей сучасних змін у методичних системах навчання закладів вищої освіти у професійній підготовці фахівців з метою організації ефективного освітнього процесу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bershadskij, M. E., Guzeev, V. V. (2003). Didakticheskie i psihologicheskie osnovaniya obrazovatel'noj tekhnologii [Didactic and psychological foundations of educational technology.]. Moscow : Centr «Pedagogicheskij poisk», 256. [in Russian].

Bilan, L. L. (2010). Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli [Methods of teaching in high school] : navch. posib. Nizhyn : PP Lysenko, 399 [in Ukrainian].

Butsyk, I. M. (2021). Metodychna systema rozvytku doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv z ahroinzhenerii u protsesi vyvchennia silskohospodarskykh dystsyplin [Methodical system of research competence development of future specialists in agroengineering in the process of studying agricultural disciplines.] : dys. ... dok. ped. nauk : 13.00.02. Kyiv. Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, 696 [in Ukrainian].

Butsyk, I. M. (2015). Vyznachennia kharakternykh osoblyvostei metodychnykh system navchannia [Definition of characteristic features of methodical systems of training]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy - Scientific Bulleti of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Seriia: Psykholohiia Pedahohika. Filosofiia. Kyiv : Milenium, Vyp. 230. 35-41 [in Ukrainian].

Butsyk, I. M. (2017). Metodychna systema rozvytku doslidnytskoi kompetentnosti u profesiinii pidhotovtsi inzheneriv ahrarnoho profiliu [Methodical system of development of research competence in professional training of agricultural engineers]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.O.Sukhomlynskoho - Scientific Bulletin of Nikolaev National University named after V. O. Sukhomlinsky. Mykolaiv : Vyp. 3 (58). 50-54 [in Ukrainian].

Butsyk, I. M. (2019). Rozvytok doslidnytskoi kompetentnosti fakhivtsiv z ahroinzhenerii u zakladakh vyshchoi osvity: teoriia i metodyka : monohrafiia. [Development of research competence of specialists in agroengineering in higher education: theory and methodology]. Kyiv : KOMPRYNT, 356 [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv : Lybid, 376 [in Ukrainian].

Drozdova, I. P. (2008). Metodyka vykladannia, pedahohika ta psykholohiia vyshchoi osvity [Teaching methods, pedagogy and psychology of higher education] : navchalnyi posibnyk. Kharkiv : KhNAMH, 142 [in Ukrainian].

ZHukova, T. A. (2007). Tekhnologiya obucheniya kak uslovie povysheniya kachestva podgotovki specialistov v sisteme universitetskogo obrazovaniya [Teaching technology as a condition for improving the quality of training specialists in the university education system]. Innovacii v obrazovanii - Innovation in education. №11. S. 107-117.

Zhuravska, N. (2015). Metodyka navchannia ta vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh krain Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukrainy : porivnialnyi aspekt [Methods of teaching and education in higher educational institutions of the European Union and Ukraine : a comparative aspect] : monohrafiia. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M. M., 608 [in Ukrainian].

Zagvyazinskij, V. I. (2001). Teoriya obucheniya: Sovremennaya interpretaciya [Teaching theory: Modern interpretation : textbook] : ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij. Moskva :Izdatel'skij centr «Akademiya», 192.

Igna, O. N. (2014). Konceptual'nye osnovy tekhnologizacii professional'no-metodicheskoj podgotovki uchitelya [Conceptual bases of technologization of professional-methodical training of a teacher]: avtoref. dis. ... d. ped. n. : 13.00.08. 42.

Klarin, M. V. (1989). Pedagogicheskaya tekhnologiya v uchebnom processe. Analiz zarubezhnogo opyta [Pedagogical technology in the educational process. Analysis of foreign experience]. Moskva : Znanie, 80.

Kovalenko, E. E. (2003). Metodika professional'nogo obucheniya [Methods of vocational training]: uchebnik dlya inzhenerov-pedagogov, prepodavatelej specdisciplin sistemy professional'no-tekhnicheskogo i vysshego obrazovanij. Xar'kov : CHP «SHtrih», 480.

Kurkin E. B. (2007). Tekhnologizaciya obrazovaniya - trebovanie vremeni [Technologization of education - the requirement of the time]. SHkol'nye tekhnologii [School technology.].№ 1. 22-32.

Luchaninova, O. P. (2008). Metodyka profesiinoho navchannia [OP Methods of professional training] : konspekt lektsii. Dnipropetrovsk : NMetAU, 52 [in Ukrainian].

Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli (2014). [Methods of teaching in high school] : navch. posib. / O. V. Malykhin, I. H. Pavlenko, O. O. Lavrentieva. H. I. Matukova. Kyiv : KNT, 270 [in Ukrainian].

Mykhailychenko, O. V. (2009). Metodyka vykladannia suspilnykh dystsyplin u vyshchii shkoli [Methods of teaching social disciplines in high school]: navch. posibnyk. vyd. 2-he dop. ta pererob. Sumy : SDPU, 122 [in Ukrainian].

Nahaiev, V. M. (2007). Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli [Methods of teaching in higher education]. Navch. posibnyk. Kyiv: ChP, 211 [in Ukrainian].

Osvitni tekhnolohii (2002). [Educational technologies]: navch.-metod. posibnyk / O. M. Piekhota, A. Z. Kiktenko, O. M. Liubar ta in.; za zah. red. O. M. Piekhoty. Kyiv : A.S.K, 255 [in Ukrainian].

Prokopenko, I. F., Yevdokymov V. I. (1995). Pedahohichna tekhnolohiia [Pedagogical technology] : posibnyk. Kharkiv : Osnova, 105 [in Ukrainian].

Selevko, G. K. (1998). Sovremennye obrazovatel'nye tekhnologi [Modern educational technologies]: uchebnoe posobie. Moskva : Narodnoe obrazovanie, 256.

Sysoieva, S. O. (2006). Pedahohichni tekhnolohii: korotka kharakterystyka sutnisnykh oznak [Pedagogical technologies: a brief description of the essential features]. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka - Pedagogical technologies : a brief description of the essential features. Pedagogical process : theory and practice : zb. nauk. pr. Vyp. 2. 127-131 [in Ukrainian].

Skakun, V A. (2005). Metodika prepodavaniya special'nyh i obshchetekhnicheskih predmetov (v skhemah i tablicah) [Methods of teaching special and general technical subjects (in diagrams and tables)] : Ucheb. posobie dlya nach. prof. obrazovaniya. Moskva : Izdatel'skij centr «Akademiya», 128.

Skibickij, E. G. Tolstova, I. E., SHefel', V. G. (2008). Metodika professional'nogo obucheniya [Methods of vocational training] : ucheb. Posobie. Novosibirsk : NGAU, 166.

Fokin, Yu. G. (2019). Teoriya i tekhnologiya obucheniya. Deyatel'nostnyj podhod [Theory and technology of teaching. Activity approach] : uchebnoe posobie dlya vuzov. 4-e izd., pererab. i dop. Moskva : Izdatel'stvo «YUrajt», 241.

Capenko, V. N., Filimonova, O. V. (2009). Metodika prepodavaniya elektrotekhnicheskih disciplin [Methods of teaching electrical engineering disciplines]. Samara : SGTU, 140.

Erganova, N. E. (2007). Metodika professional'nogo obucheniya [Methods of vocational training]: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenij. Moskva : Izdatel'skij centr «Akademiya», 160.

Iahupov, V. V. (2003). Pedahohika [Pedagogy] : navch. posibnyk. Kyiv : Lybid, 560 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.