Екологічна журналістика: міжнародний досвід та українські реаліїDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2022.01.077

S V Kharchenko, V D Shynkaruk

Анотація


Актуальність. Статтю присвячено екологічній журналістиці – галузі журналістики, що активно розвивається у світі, де одні зі стратегічних Цілей сталого розвитку – екологія, стале природокористування, стійкість біорізноманіття. Визначених цілей можливо досягти, коли люди знатимуть про здоров’я планети, сталий розвиток і боротьбу зі зміною клімату, чому й активно сприяють журналісти-екологи.

Методи. У дослідженні використано низку загальнонаукових та лінгвістичних методів. Зокрема, методи аналізу, синтезу, дедукції та індукції, описовий метод застосовано для обґрунтування теоретичної бази дослідження та узагальнення власних спостережень. Зіставний метод використано для порівняння найпоширеніших тем екологічної журналістики. За допомогою методу комунікативно-прагматичного аналізу визначено функції екологічної журналістики.

Результати дослідження та їх обговорення. Екологічна журналістика має різну репрезентативність і досвід функціонування у світовому медіапросторі, однак вона стрімко розвивається. З’ясовано, що тематична спрямованість журналістських творів як в Україні, так і за кордоном подібна, що зумовлено, і нераціональним і небережливим використанням природніх ресурсів, недбалим ставленням до навкілля, і прийняттям Цілей сталого розвитку. У висвітленні екологічної тематики пріоритетними має бути принцип вичерпності з опертям на етику біоцентризму і засади сталого розвитку.

Проаналізовано обсяг поняття «екологічна інформація», нормативні засади і практика вживання термінів «інформація про стан навколишнього природного середовища», «інформація про стан довкілля» та «екологічна інформація», розглянуто спеціалізовані джерела екологічної інформації (інтернет-видання та платформи з екологічною інформацією); зіставлено тематичну спрямованість української та зарубіжної екожурналістики; визначено функції екожурналістики (інформаційна, контролювальна, просвітницьку, виховна, організаційна, реакреаційна), висвітлено питання підготовки фахівців з екожурналістики.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у визначенні напрямів екологічної журналістики в Україні, у вивченні жанрових особливостей публікацій на екологічну тематику, їх зовнішньої та внутрішньої структури, у виявленні специфіки подання екологічної інформації в журналістських текстах, у з’ясуванні соціального.


Повний текст:

PDF

Посилання


87% opytanykh mediinykiv khochut vysvitliuvaty temu ekolohii, ale bilshist vidchuvaie brak znan – doslidzhennia KZhE ta «Ekodii» [87% of media specialists surveyed want to cover the topic of ecology, but most feel a lack of knowledge – study by KZHE and “Ecodiia”] (30.11.2021) // https://cje.org.ua/news/87-opytanykh-mediynykiv-khochut-vysvitliuvaty-temu-ekolohii-ale-bilshist-vidchuvaie-brak-znan-doslidzhennia-kzhe-ta-ekodii/?fbclid=IwAR 3X5Ikuc3M67Xg1Z6zhm2Mpbv7pZRN-G5Lcfn87cXtx_dKX-_psfGhNvzw

Beliakov O. O. (2001). Suchasni problem rozvytku ekolohitschnoi zhurnalistyky v Ukraini [Modern problems of environmental journalism evolution in Ukraine]. Culture of Black Sea Region peoples, 22, P. 149-152.

Dovkillyeva problematyka v publichnomu informatsiynomu prostori Ukrayiny (HO «Mizhnarodnyy instytut mizhdystsyplinarnykh innovatsiynykh doslidzhenʹ») [Environmental issues in the public information space of Ukraine (CO "International Institute for Interdisciplinary Innovation Research")]. (2021) Kyiv: L.B.I. Ltd, [Electronic source]. Retrieved from: https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2021/ 10/dovkillyeva-problematyka2021_ dodanoposylannya.pdf

DSTU 3966:2009. Terminolohichna robota. Zasady i pravyla rozroblennya standartiv na terminy ta vyznachennya ponyatʹ [Terminological work. Principles and rules for developing standards for terms and definitions]. (2009). To replace DSTU 3966–2000. Valid from 01.04.2010. Kyiv: Derzhspoxhyvstandard, 35 p.

Zhytaryuk, V., Zhytaryuk, M. (2019). Ideyno-arhumentnyy potentsial ekolohichnoyi publitsystyky (na prykladi svitovoho bestselera Naomi Klyayn «Zminyuyetʹsya vse. Kapitalizm proty klimatu») [Ideological and argumentative potential of environmental journalism (on the example of the world bestseller by Naomi Klein "Everything is changing. Capitalism against climate")]. Scientific Herald of Lviv University. Series Journalism, 46, P. 173-179.

Kovalchuk, O. (2020). Ekolohichna problematyka v zahalʹnoukrayinsʹkykh hazetakh: spilʹne ta vidminne [Environmental issues in all-Ukrainian newspapers: common and different]. Ukrainian informational space, 2 (6), P. 72-82.

Konventsiya pro dostup do informatsiyi, uchastʹ hromadsʹkosti v protsesi pryynyattya rishenʹ ta dostup do pravosuddya z pytanʹ, shcho stosuyutʹsya dovkillya (Orkhusʹka Konventsiya) [Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)]. [Electronic source]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015#Text

Mashkova, Ya. Greta, elektrokary ta plastykovi pakety: yak pyshutʹ pro ekolohiyu onlayn-media [Greta, electric cars and plastic bags: the way online media write about environment]. [Electronic source]. Retrieved from: https://imi.org.ua/monitorings/greta-elektrokary-ta-plastykovi-pakety-yak-pyshut-pro-ekologiyu-onlajn-media-i30067

Naukovo-praktychnyy komentar do statti 293 Tsyvilʹnoho kodeksu Ukrayiny [Scientific and practical commentary on Article 293 of the Civil Code of Ukraine]. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/ document/KK000388

Oltarzevskyi, D. O. (2004). Vysvitlennya ekolohichnoyi tematyky na storinkakh suchasnoyi ukrayinsʹkoyi presy (zasady, problematyka, dosvid, zhanrovi formy ta movnostylistychni pryyomy) [Coverage of environmental issues in the pages of modern Ukrainian press (principles, issues, experience, genre forms and linguistic-stylistic techniques)]. Dissertation abstract to obtain the degree of the candidate of philological sciences: 10.01.08. Kyiv, 16 p.

Pro Yedynu ekolohichnu platformu «EkoSystema»: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 11 zhovtnya 2021 r. № 1065 [On the Unified Ecological Platform "EcoSystem": Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 11, 2021 № 1065]. [Electrinic source]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1065-2021-%D0%BF#Text

Pro informatsiyu : Zakon Ukrayiny vid 2 zhovtnya 1992 roku № 2657-XII (zi zminamy) [On information: Law of Ukraine of October 2, 1992 № 2657-XII (as amended)]. [Electronic source]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2657-12#n94

Pro okhoronu navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrayiny vid 25 chervnya 1991 roku № 1264-XII (zi zminamy) [On Environmental Protection: Law of Ukraine of 25 June 1991 № 1264-XII (as amended)]. [Electronic source]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text

Pro Tsili staloho rozvytku Ukrayiny na period do 2030 roku : Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 30 veresnya 2019 roku № 722/2019 [On the Goals of Sustainable Development of Ukraine for the period up to 2030: Decree of the President of Ukraine of September 30, 2019 № 722/2019.]. [Electronic source]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

Yak pysaty pro ekolohiyu v novykh media: materialy Shkoly innovatsiynoho ekolohichnoho reportazhu [How to write about ecology in new media: materials of the School of Innovative Ecological Reporting]. (2017). Lviv: News Agency “Variants”, 52 p.

Comfort, S. E., & Blankenship, J. (2021). Curated journalism: A field theory approach to journalistic production by environmental non-governmental organizations. Journalism, 22(2), P. 501–518.

Directive 2003/4/EC of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC [Electronic source]. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003L0004

Figueroa, E. J. (2020). News organizations, ideology, and work routines: A multi-level analysis of environmental journalists. Journalism, 21(10), P. 1486–1501.

Gilbert, S., White, P. B., Tallman, K. (2021). Information seeking behaviors of environmental journalists. Journal of Librarianship and Information Science.

Matthews, J., Thorsen, E. (2020). Media, journalism and disaster communities. Palgrave Macmillan; Springer: Cham; 262 p.

Kristina, J., Richards, O., & Landrum. (2020). Headline Format Influences Evaluation of, but Not Engagement with, Environmental News, Journalism Practice, 16(1), P. 35-55.

Sachsman, D. B., Valenti, J. M. (2020). Routledge Handbook of Environmental Journalism (1st ed.). Routledge.

Verkest, S. (2021). Reflexivity and Negotiation in Collaborative Journalism on air Quality. Journalism Studies, 22(11), P. 1525-1545.

Terracina-Hartman, C. (2019). Love Your Mother: How One News Magazine Defined and Refined Environmental Journalism. Journal of Magazine Media. 19 (1), P. 44-74.

UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters. [Electronic source]. Retrieved from: https://unece.org/ environment-policy/public-participation/ aarhus-convention/introduction


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.