Проблеми міжнаціональних відносин у творчій спадщині Пантелеймона КулішаDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2019.01.028

L V Shynkaruk, V D Shynkaruk

Анотація


Анотація.У статті досліджено проблеми міжнаціональних відносин у творчій спадщині Пантелеймона Куліша; проаналізовано погляди науковців про палкого патріота України, який протягом усього життя невтомною повсякденною працею доводив безмежну свою любов до рідної землі та взаємин з іншими державами; поглиблено зміст ідейно-тематичних пріоритетів світоглядної парадигми П. Куліша; з’ясовано об’єктивні та суб’єктивні фактори, що впливали на формування поглядів митця на проблеми міжнаціональних відносин.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vybrani lysty Panteleimona Kulisha ukrainskoiu movoiu pysani: pysma, (1984). [Selected Letters by Panteleimon Kulish in Ukrainian]:/ P. Kulish; red. Yu. Lutskoho, peredm. Yu. Shevelova. New-York: UVAN in the USA, p. 326. [in Ukrainian].

Homotiuk, O.Ie. (2007). Zlet i trahediia ukrainoznavstva na zlami epokh (90-ti roky KhIKh st. - persha tretyna KhKh st.)[The rise and tragedy of Ukrainian studies at the turn of the epochs (the 1990s - the first third of the twentieth century)]. Ternopil: Ekonomichna dumka, P. 141-142. [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. Z (1992). Istorii relihiinoi dumky na Ukraini [From the History of Religious Thought in Ukraine] Kyiv: Osvita, 1992. p. 151[in Ukrainian].

Dontsov, D.I. (1991). Dukh nashoi davnyny. Drohobych: Vidrodzhennia [The spirit of our antiquity] 1991. P. 84 [in Ukrainian].

Doroshenko, D. (1923). Rozvytok etnohrafichnykh doslidiv i yikh zviazok z istoriohrafiieiu. «Narod» yak obiekt istorii // Ohliad ukrainskoi istoriohrafii [Development of ethnographic experiences and their relation to historiography. The People as a History Object // A Review of Ukrainian Historiography]. Prague, p. 112. in Ukrainian].

Doroshkevych, O.K. (1930). Perednie slovo // Kulish Panteleimon. Tvory v 5 t. [Foreword // Kulish Panteleimon. Works in 5 vols.] Kharkiv- Kyiv: Literatura i mystetstvo, T. 1. P. 11. [in Ukrainian].

Kaminskyi Sulyma, Andzhei (2011). Istoriia Rechi Pospolytoi yak istoriia bahatokh narodiv, 1505-1795. Hromadiany, yikhnia derzhava, suspilstvo, kultura per. z pol. Ya. Strikhy.[ History of the Commonwealth as a History of Many Nations, 1505-1795. Citizens, their state, society, culture, etc.translation from polish by Strizh] Kyiv: Nash chas, 2011. 263. [in Ukrainian].

Kopylenko, O. L. (2010). Po linii vseukrainskykh interesiv: koreni i dosvid ukrainskoi derzhavnosti. [Ukrainian interests: roots and experience of the Ukrainian statehood] Kyiv, P. 149. [in Ukrainian].

Kopylenko, O.L. (1994). Ukrainska ideia: pershi rechnyky. Ukrainska ideia ta yii tvortsi: (druha polovyna KhIKh - pochatok KhKh st.). Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen NAN Ukrainy.[The Ukrainian idea: the first speakers .Ukrainian idea and its creators: (second half of the XIX - early XX century.). Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine.] Kyiv, P. 112-130.

Kulish, P. O. (1929). Materiialy i rozvidky [Materials and researches].Lviv, Ch. 1. P. 49. [in Ukrainian].

Lazarieva, V. (2012). Do istoriohrafii doslidzhen derzhavnytsko-pravovykh idei u tvorchosti Panteleimona Kulisha // Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk [On the historiography of studies of state-legal ideas in the works of Panteleimon Kulish], Vyp. 15, C. 258-272. [in Ukrainian].

Nakhlik, Ye. (1996). Panteleimon Kulish pro vidnosyny Ukrainy z Rosiieiu. Moloda natsiia [Panteleimon Kulish on the relations between Ukraine and Russia. Young nation.]. Kyiv: Publishing house "Smoloskip, P. 107. [in Ukrainian].

Osobystyi fond profesora Oleksandra Petrovycha Ohloblyna, doktora istorii ukrainskoi kultury, op. 1, spr. 292. Lektsii «Istoriia Ukrainy» chytanykh na II kursi sots.-istor. viddilu f-ta part. osvity 1929/30 akad. r. Tom 2. [Special Fund of Professor Oleksandr Petrovich Ogloblin, Doctor of History of Ukrainian Culture, op. 1, ref. 292. Lectures on the "History of Ukraine" reading at the second course of the social-history. Department of Education 1929/30 acad. R. Volume 2. 135 arch.] p.135.

Panteleimon Kulish: Materialy i doslidzh. (2000). / red.: M. H. Zhulynskyi; NAN Ukrainy. In-t l-ry im. T. H. Shevchenka. Lviv. vid-nia.[ Materials and Researches].Lviv; New-York: Publishing House M. P. Kots, 413 p. [in Ukrainian].

Sarbei, (1993). V. Etapy formuvannia ukrainskoi natsionalnoi svidomosti (kinets KhVIII- KhIKh st.) Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. [Stages of the formation of Ukrainian national consciousness (end of the XVIIII-XIX centuries). Ukrainian historical journal. 1993. No. 7-8. C 3.] № 7-8. P. 3.

Tomashivskyi, S. (1922). Kulish i ukrainska natsionalna ideia. Pid kolesamy istorii: Narysy i statti. [Kulish and the Ukrainian national idea. Under the Wheels of History: Essays and Articles]. Lviv: Ukrainian word. 1922. P. 64-79.

Filiniuk A. H. (2010). Mizhnatsionalni vidnosyny v Pravoberezhnii Ukraini na mezhi KhVIII - XIKh st. u konteksti politychnykh i sotsialno-stanovykh chynnykiv. Naukovi pratsi Kam"ianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka: Istorychni nauky. Kam"ianets-Podilskyi: Oiium [Interethnic relations in the Right-Bank Ukraine on the verge of the

th - 19th centuries in the context of political and social factors. Scientific works of Kam "Kamenetz-Podolsk National University named after Ivan Ogienko: Historical Sciences], T. 20. P. 158-171.

Franko, I. Zibr. tv. u 50-ty tomakh T. 32. [Collection of works in 50 volumes. Vol.32] Kyiv: Naukova dumka, 1981. P. 152, 169. [in Ukrainian].

Sherekh, Yu. (Shevelov) (1991). Kulishevi lysty i Kulish u lystakh // Yurii Sherekh. Tretia storozha [Letters and Kulish in Letters // Yuri Sherekh. Third Watchman] Baltymor-Toronto: Smoloskyp im. V. Symonenka, P. 58, 59. [in Ukrainian].

Shynkaruk V.D., Shynkaruk O.V. (2019). Rol Panteleimona Kulisha v ukrainskomu kulturotvorenni. [The role of Panteleimon Kulish in Ukrainian culture.] National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. Vol 3.

Ias, O. (2009). Istorychne pysmo Kulisha u svitli yoho intelektualnykh metamorfoz // Panteleimon Kulish: pysmennyk, filosof, hromadianyn.[The historical writing of Kulish in the light of his intellectual metamorphoses // Panteleimon Kulish: writer, philosopher, citizen. Kiev: Foundation for the Promotion of the Arts] Kyiv: Fond spryiannia rozvytku mystetstv, 2009, 461, 501.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.