Науковий журнал «Міжнародний філологічний часопис» (Науковий вісник НУБіП України. Серія: Філологічні науки)

Рік заснування: 1997

Журнал видається в електронному вигляді (розміщується на сайті НУБІП України http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol/index).

Тематична спрямованість – У збірнику вміщено статті науковців, викладачів, докторантів та аспірантів з актуальних питань сучасного, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, літературознавства, термінознавства, соціальних комунікацій, лінгвосинергетики, теорії і методики навчання іноземних мов. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Дослідження виконано з урахуванням сучасних досягнень філологічної науки.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів середніх шкіл, студентів.

Серія «Філологічні науки» входить до переліку фахових видань (філологічні науки), затверджених МОН України (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241)

Серію «Філологічні науки» зареєстровано в таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах: РІНЦ, Polska Bibliografia Naukowa, Bielefeld Academic Search Engine, Research Bible, Leibniz Information Centre for LifeSciences, Google Академія, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung,Universitätsbibliothek Leipzig, Electronic Journals Library, Journalindex.net. Має імпакт-фактор в Index Copernicus, Global Impact Factor.

 

Мови видання українська, російська, англійська.

Головний редактор: Ніколаєнко Станіслав Миколайович, доктор педагогічних наук, професор

Відповідальний секретар: Харченко Світлана Василівна