Науковий журнал «Міжнародний філологічний часопис»

ISSN 2706-9745 (Online)ISSN 2706-9737 (Print)

Збірник наукових праць "Науковий вісник НУБіП України. Серія: Філологічні науки" перейменовано в науковий журнал «Міжнародний філологічний часопис»

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 409 від 17.03.2020, Категорія "Б"

 Галузь наук: Педагогічні, Філологічні

Спеціальність: 011 -науки про освіту

                         035 - філологія

Рік заснування: 1997

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: 4 рази на рік, наклад видання: 100

Мова видання: Українська, англійська, польська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Журнал видається в електронному вигляді (розміщується на сайті НУБІП України http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol/index).

Тематична спрямованість – У журналі вміщено статті науковців, викладачів, докторантів та аспірантів з актуальних питань сучасного, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, літературознавства, термінознавства, соціальних комунікацій, лінгвосинергетики, теорії і методики навчання іноземних мов. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Дослідження виконано з урахуванням сучасних досягнень філологічної науки.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів середніх шкіл, студентів.

Науковий журнал «Міжнародний філологічний часопис» входить до переліку фахових видань (філологічні науки), затверджених МОН України (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241)

Науковий журнал «Міжнародний філологічний часопис» зареєстровано в таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах: РІНЦ, Polska Bibliografia Naukowa, Bielefeld Academic Search Engine, Research Bible, Leibniz Information Centre for LifeSciences, Google Академія, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung,Universitätsbibliothek Leipzig, Electronic Journals Library, Journalindex.net. Має імпакт-фактор в Index Copernicus, Global Impact Factor.

Головний редактор: Шинкарук Василь Дмитрович, доктор філологічних наук, професор

Заступник головного редактора: Харченко Світлана Василівна, доктор філологічних наук, професор

Відповідальний секретар: Сиротіна Олена Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент