Аналіз законодавства Республіки Білорусь і України, що регламентує охорону лісів від пожеж у зоні відчуженняВ. В. Усеня, С. В. Зібцев, О. М. Сошенський, В. А. Корень

Анотація


Масові лісові та торф’яні пожежі протягом 2015 року, вздовж всього кордону між Україною та Білоруссю, зумовили формування багатокілометрового димового фронту, що мало негативний вплив на здоров’я населення регіону, в тому числі і Києва, безпеку на автомобільних і залізничних шляхах. Пошкодження вогнем лісових насаджень призвело до значних збитків лісовому господарству обох країн. Близько половини пожеж у Брестській області були транскордонними пожежами, які виникли в Україні. Важливою умовою підвищення ефективності та узгодженості дій лісопожежних служб обох країн є гармонізоване законодавство щодо охорони лісів від пожеж. Стаття присвячена  аналізу нормативно-правової бази на якій побудована система охорони лісів від пожеж у Білорусі та Україні. Особливу увагу присвячено регулятивним актам, які визначають порядок попередження, виявлення та гасіння пожеж на прикордонних територіях, міжвідомчу та міждержавну взаємодію у випадку розвитку великих транскордонних пожеж. Постійна зміна законодавства і, як наслідок, наявність великої кількості регулятивних документів, які стосуються охорони лісів від пожеж, ускладнює оперативне реагування на пожежі. Наразі, у зв’язку із змінами клімату, охорона лісів від пожеж в Україні та Білорусі вимагають подальшого удосконалення, в першу чергу, нормативно-правова основа транскордонного співробітництва. Виходячи з перерахованого вище, в статті проведено аналіз нормативно-правових актів Республіки Білорусь і України, які регламентують охорону лісів від пожеж, в тому числі в українській і білоруській зонах відчуження Чорнобильської АЕС. Досліджено нормативно-правову базу транскордонного співробітництва Білорусі та України в питаннях попередження, виявлення і ліквідації надзвичайних ситуацій та, зокрема, гасіння транскордонних лісових пожеж. Складено рекомендації щодо вдосконалення чинних юридичних національних і українсько-білоруських документів щодо охорони лісів від пожеж. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров (СТБ 1408-2003) [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа к ресурсу: http://gost-snip.su/document/stb_1408_2003_bezopasnost_v_chrezvichaynih_situatsiyah_monitoring_i_pr.

Довідник з лісового фонду України: за матеріалами державного обліку лісів станом на 01.01.2011 р. – Ірпінь: ВО "Укрдержліспроект", 2012. – 130 с.

Закон Республики Беларусь «О пожарной безопасности» [Электронный ресурс]. – 1993. – Режим доступа к ресурсу: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1927.

Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступу к ресурсу: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=52150.

Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» [Электронный ресурс]. – 1998. – Режим доступа к ресурсу: http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_radiatsionnoj_bezopasnosti_naseleniya.htm.

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» [Електронний ресурс]. – 1995. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80.

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» [Електронний ресурс]. – 1998. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/15/98-%D0%B2%D1%80.

Закон України «Про правовий режим території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» [Електронний ресурс]. – 1991. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/791%D0%B0-12.

Інструкція про організацію індивідуального дозиметричного контролю в органах управління та підрозділах МНС [Електронний ресурс]. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://consultant.parus.ua/?doc= 03W4RF6A6D.

Інструкція про порядок взаємодії підрозділів відомчої пожежної охорони Держкомлісгоспу України і пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України під час гасіння лісових пожеж. [Електронний ресурс]. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0271-07.

Кодекс цивільного захисту України [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17.

Комплекти засобів індивідуального захисту рятувальників. Класифікація й загальні вимоги. СОУ МНС 75.2-00013528-005:2011 [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://www.dsns.gov.ua/files/2012/3/19/01_03_12.pdf.

Концепція реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/535-2012-%D1%80.

Лесной Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Совет Республики Беларусь. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://kodeksy.by/lesnoy-kodeks.

Лісовий кодекс України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1994. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3852-12.

Методичні рекомендації щодо забезпечення радіаційного захисту особового складу підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж у зоні відчуження Чорнобильської АЕС (проект) [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://undicz.dsns.gov.ua/files/2016/12/8/Rekomendacii_ZV_1.pdf.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) [Електронний

ресурс]. – 1998. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0116488-00.

Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги: ДСТУ ЕN 340-2001 [Електронний ресурс]. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=70152.

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005) [Електронний ресурс]. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0552-05.

План взаимодействия учреждения «Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» и Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций трансграничного масштаба, 2016. – 22 с.

Положение о контроле радиоактивного загрязнения. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа к ресурсу: http://base.spinform.ru/ show_doc.fwx?rgn=85648.

Положення про державну лісову охорону [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-%D0%BF.

Положення про лісові пожежні станції [Електронний ресурс]. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-06.

Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями [Електронний ресурс]. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/368-2004-%D0%BF.

Правила ведения лесного хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа к ресурсу: http://pravo.by/upload/docs/op/W21731754_1486414800.pdf.

Правила пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа к ресурсу: http://www.pravo.by/upload/docs/op/W21631562p_1486155600.pdf.

Правила пожежної безпеки в лісах України [Електронний ресурс]. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0328-05.

Правила радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення [Електронний ресурс]. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0754-08.

Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа к ресурсу: http://pravo.newsby.org/belarus/postanov1/pst167/index.htm.

Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18.

Указ Президента Республики Беларусь от 7 мая 2014 г. «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства» [Электронный ресурс]. – 2007. – Режим доступа к ресурсу: http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=P30700214.

Усеня В. В. Лесные пожары, последствия и борьба с ними / В. В. Усеня. – Гомель: ?нститут леса НАН Беларуси, 2002. – 206 с.

Усеня В. В. Состояние и пути совершенствования охраны лесов от пожаров в Республике Беларусь / В. В. Усеня // Труды Санкт-Петербуского научно-исследовательского института лесного хозяйства. – 2013. – №2. – С. 68–72.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.