Хід росту модальних мішаних вільхових деревостанів Українського ПоліссяА. М. Білоус, М. М. Білоус

Анотація


За сучасних умов на території Українського Полісся відбуваються сукцесії на колишніх сіножатях та пасовищах, внаслідок чого збільшується площа фітоценозів із переважанням вільшаників, проте дослідженню їх росту і розвитку було приділено недостатньо уваги. Вільха клейка в регіоні утворює мішані насадження найчастіше з березою повислою, рідше з дубом звичайним і сосною звичайною та іноді з осикою, ялиною європейською й ясеном звичайним. На основі аналізу чинного нормативно-інформаційного забезпечення встановлено відсутність таблиць ходу росту мішаних модальних вільшаників та визначено необхідність створення довідкових матеріалів за загальною уніфікованою системою для таксації м’яколистяних насаджень. На основі статистичного аналізу вільхових деревостанів регіону досліджень, отримано біометричні показники їх розподілу, було встановлено значущу різницю таксаційної характеристики насіннєвих і вегетативних вільшаників, а також відмінність чистих та мішаних деревостанів вільхи клейкої. Розроблено математичні моделі основних таксаційних показників деревостанів вільхи дослідного регіону.

Розроблені таблиці ходу росту вільшаників відображають особливості росту досліджуваних мішаних насаджень та можуть бути базовим нормативом їх таксації в Українському Поліссі й основою під час проектування виробничих процесів лісового господарства.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білоус А. М. Котляревська У. М. Структура біомаси вільхових насаджень Українського Полісся. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27(9). С. 14-18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2017_27(9)__4.

Білоус А. М., Котляревська У. М. Біомаса вільхових лісів Українського Полісся : монографія. К. : НУБіП України, 2018. 240 с.

Білоус М. М. Еколого-лісівничі особливості відтворення лісових насаджень на староорних землях Чернігівського Полісся : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.03.01. К., 2012. 20 с.

Білоус М. М., Фучило Я. Д. Лісовирощування на сільськогосподарських землях Східного Полісся : монографія. К. : Аграр Медіа Груп, 2012. 158 с.

Блищик В. І., Лакида І. П. Моделювання росту у висоту вільхових деревостанів порослевого походження Українського Полісся. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-тех. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. Вип. 23.11. С. 50-55.

Давидов М. В. Особенности роста черноольховых насаждений. Лесное хозяйство. 1976. № 8. С. 43-45.

Нормативи оцінювання компонентів мортмаси м'яколистяних лісів [Текст] : наук.-виробн. довід. / [А. М. Білоус та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т ліс. і сад.-парк. госп-ва. К. : НУБіП України, 2018. 122 с.

Нормативно-довідкові матеріали для оцінювання екосистемних послуг м'яколистяних лісів Українського Полісся [Текст] : наук.-виробн. довід. / [А. М. Білоус та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т ліс. і сад.-парк. госп-ва. К. : НУБіП України, 2017. 190 с.

Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии / под. ред. А. З. Швиденко и др. К. : Урожай, 1987. 560 с.

Таблицы и модели хода роста и продуктивности насаждений основных лесообразующих пород Северной Евразии (нормативно-справочные материалы) / А. З. Швиденко, Д. Г. Щепащенко, С. Нильссон, Ю. ?. Булуй. М., 2008. 886 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.