Популяційне лісовідновлення як основа збереження генетичного поліморфізму бука лісового в ЗакарпаттіВ. І. Блистів, В. М. Маурер

Анотація


Розглянуто питання щодо популяційного лісовідновлення у межах лісових мегаекосистем з метою збереження генетичного поліморфізму насаджень бука. Розкрито зміст і значення такого підходу у забезпеченні стабільності гірських лісових екосистем, вказано на його актуальність для екозбалансованого ведення лісового господарства, а також у контексті реалізації планових завдань «Галузевої програми розвитку лісонасіннєвої справи до 2020 року». Акцентовано увагу на необхідність корегування передбачених галузевою програмою завдань з урахуванням основних цілей популяційної генетики.

Метою роботи є дослідження за літературними джерелами типологічних засад лісовідновлення, зв'язку динаміки типів лісу зі станом популяцій деревних лісотвірних видів та напрацювання підходів з удосконалення нормативно-технічної документації та вимог до сучасного ведення лісонасіннєвої справи.

Оцінено роль лісового насінництва у формуванні популяцій у процесі відтворення лісів та вказано місце сортів лісових рослин у балансі рівноваги популяцій лісотвірних видів.

Окреслено головні завдання та запропоновано алгоритм робіт з впровадження популяційного лісовідновлення у лісогосподарську практику, основою якого є акцентування уваги на відбір плюсових насаджень бука окремих популяцій у регіоні досліджень у межах річкових басейнів в розрізі суб’єктів господарювання.

Ключові слова: популяція, екосистема, водозбір, типи лісу, лісове насінництво, лісовідновлення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Блистів В.І. До питання щодо управління насіннєвими ресурсами лісових порід / В.І. Блистів, Е.В. Турис // Вісник Прикарпатського Національного Університету ім. Василя Стефаника, серія біологія. − Ів.-Франківськ : 2008.− Вип. 12. – С. 98-103.

Волосянчук Р.Т. Методичні підходи до оцінки збереження генофонду листяних деревних порід in situ та їх сучасний стан в Лівобережному Лісостепу України / Р.Т. Волосянчук, С.А. Лось, Л.О. Торосова [та ін.] // Лісівництво та агролісомеліорація. – 2003. – № 104. – С. 50–58.

Гаврусевич А.М. Діброви Українських Карпат і суміжних територій, їх стан та особливості відновлення / А.М. Гаврусевич, Р.І. Бродович, Ю.Д. Кацуляк, Р.М. Яцик, О.І. Голубчак // Тернопіль: «Підручники і посібники», 2010. – 159 с.

Галузева програма розвитку лісонасіннєвої справи на 2010-2015 роки / Держкомліс України. – наказ від 26.02.2010 № 47. – Київ: 2010. – 28 с.

Гайда Ю.І. Лісівничо-екологічні основи збереження і сталого використання лісових генетичних ресурсів Західного регіону України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук: спец. 06.03.01 «Лісові культури і фітомеліорація» / Гайда Ю.І.;НЛТУ України. – Львів, 2012. – 40 с.

Герушинський З.Ю. Типологія лісів Українських Карпат / З.Ю. Герушинський – Львів: Видав. УЛТУ, 1996.− 208 с.

Голубець М.А. Екологічний потенціал наземних екосистем / Голубець М.А та інші.- Львів: Поллі, 2003. – 180 с.

Дебринюк Ю.М. Лісове насінництво / Ю.М. Дебринюк, М.І. Калінін, М.М. Гузь, І. В.Шаблій. - Львів: Світ, 1998. – 432с.

Лось С.А. Методи оцінки та сучасний стан постійних лісонасіннєвих ділянок дуба на прикладі лісгоспів Сумщини / С.А.Лось, В.П.Чигринець, Р.Т.Волосянчук // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 2004. – Вип.105. – С. 101 – 110.

Одум Ю. Экология / В 2-х томах. Пер с англ. - М.: Мир, 1986. - Т. 1. - 328 с.

Парпан В.І. Структура, динаміка, екологічні основи раціонального використання букових лісів Карпатського регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук: спец. 06.00.16 / В.І. Парпан. – Дніпропетровськ : 1994. – 42 с.

Програма лісокультурного виробництва по Закарпатській області до 2020 року (проектні положення та необхідна інформація) / В.І. Блистів, Ф.Ф. Гербут, О.Г. Спачинська, Н.О. Шандрович. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. − 148 с.

Стойко С.М. Дубові ліси Українських Карпат: екологічні особливості відтворення, охорона / С.М. Стойко – Львів: «Меркатор», 2009. – 220 с.

Ткач В.П. Взаимодействие пород в дубово-буковых молодняках предгорья Закарпатья и оптимизация режима их выращивания: автореф. дис. на соискание. уч. степени к. с.- х. наук: спец. 06.03.01 / В.П. Ткач.− Харьков : 1982. – 19 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.