Вуглецедепонувальна здатність лісів Національного природного парку «Прип’ять-Стохід»О. М. Мельник, Р. Д. Василишин, В. В. Бокоч

Анотація


Анотація. Наведено результати дослідження вуглецедепонувальної здатності лісових фітоценозів Національного природного парку «Припять-Стохід». Встановлено, що вуглецедепонувальна функція досліджуваних лісових екосистем прямо залежить від величини щорічно продукованої органічної речовини, яка тісно корелює із віком деревостанів. Під час проведення розрахунків використано повидільне оцінювання інтенсивності вуглецеденпонування. За робочий масив даних слугували дані 113 тимчасових пробних площ та інформація з бази даних «Повидільна таксаційна характеристика лісу». В результаті дослідження встановлено загальні обсяги депонованого вуглецю у фітомасі лісових фітоценозів НПП «Прип’ять-Стохід» та їхню щорічну вуглецедепонувальну здатність у межах видів деревних рослин, класів бонітету, груп віку, типів лісорослинних умов та функціональних зон. Загалом, у лісових фітоценозах НПП «Прип’ять-Стохід» акумульовано понад 780 тис. м вуглецю. При цьому щорічна загальна вуглецедепонувальна здатність досліджуваних фітоценозів становить понад 18 тис. т вуглецю, або  близько 1,6 т∙га-1∙рік-1. У видовій структурі вуглецедепонування домінують м’яколистяні насадження, які щорічно депонують понад 46 % загального обсягу вуглецю. При цьому найвищими значення вуглецедепонувальної здатності характеризуються соснові насадження, де згаданий показник досягає рівня 1,94 т∙га-1∙рік-1. Визначено, що деревостани Іа і вище класів бонітету у межах НПП «Прип’ять-Стохід» щороку на 1 гектарі депонують близько 2,5 т вуглецю. У межах функціональних зон найвищою середньою вуглецедепонувальної здатністю характеризуються деревостани у зоні стаціонарної рекреації (2,0 т∙га-1∙рік-1) та господарській зоні (1,7 т∙га-1∙рік-1).

Ключові слова: природно-заповідний фонд; Національний природний парк; лісові фітоценози; вуглець; фіто маса; екологічні функції; вуглецедепонування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Бокоч В. В., Василишин Р. Д. Роль біопродуктивності лісів Карпатського національного природного парку у формуванні вуглецедепонувального потенціалу регіону. Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013. Вип. 1. С. 177–182.

Василишин Р. Д. Динамічні тренди вуглецедепонувальної та киснепродукувальної здатностей модальних букових насаджень Українських Карпат. Лісове і садово-паркове господарство. 2015. Вип. 8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/licgoc_2015_8_3.

Василишин Р. Д. Еколого-енергетичний потенціал лісів Українських Карпат та його стале використання : монографія. Київ : ТОВ «ЦП «Компринт», 2018. 305 с.

Лакида П. І., Белюшко П. С., Морозюк О. В. Вуглецевий потенціал сосняків Рівенщини в умовах техногенного навантаження : монографія. Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В.М, 2014. 187 с.

Лакида П. І., Бокоч В. В., Василишин Р. Д., Терентьєв А. Ю. Біопродуктивність лісових фітоценозів Карпатського національного природного парку : монографія. Корсунь-Шевченківський : ФОП Гаврищенко В. М., 2015. 154 с.

Лакида П. І., Домашовець Г. С. Біопродуктивність лісів Львівщини та її динаміка : монографія. Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В. М., 2009. 222 с.

Лакида П. І., Дубровець Б. В. Біотична продуктивність лісів національного природного парку «Голосіївський». Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2018. Вип. 17. С. 47–51.

Лакида П. І., Морозюк О. В. Ліси Черкащини: біопродуктивність і динаміка : монографія. Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В. М., 2011. 225 с.

Лакида П. І., Мельник О. М., Василишин Р. Д. Біопродуктивність лісових фітоценозів Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» : монографія. Консунь-Шевченківський : ФОП Майдаченко І.В., 2019. 182 с.

Лакида П. І., Сахарук Г. А. Біопродуктивність лісів Шацького національного природного парку : монографія. Корсунь-Шевченківський : ФОП В. М. Гавришенко, 2013. 151 с.

Лакида П. І. Фітомаса лісів України : монографія. Тернопіль : Збруч, 2002. 256 с.

Мельник О. М. Біотична продуктивність та екологічний потенціал лісів національного природного парку «Прип’ять-Стохід»: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 06.03.02. Київ, 2017. 25 с.

Морозюк О. В. Глобальні зміни клімату та регіональний вплив лісів на баланс вуглецю. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.5. С. 88–92.

Усольцев В. А. Биоэкологические аспекты фитомасы деревостоев. Екатеринбург, 1997. 217 с.

Dixon R. K., Brown R. A. Carbon pools and flux of global forest ecosystems. Science. 1994. Vol. 263. P. 185–190.

Lakida P., Nilson S., Shvidenko A. Estimation of Forest Phytomass for Selected Countries of the Former European USSR. Biomass and Bioenergy. 1996. Vol.11, Iss. 5. P. 371–382.

Lee C. J. Comparison of two correction methods for the bias due to the logarithmic transformation in the estimation biomass. Forest Research. 1982. Vol. 12, Iss. 2. P. 326–331.

Lesiv M., Shvidenko A., Schepaschenko D., See L., Fritz S. A spatial assessment of the forest carbon budget for Ukraine. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 2019, Vol. 24, Iss. 6. Р. 985–1006.

Matthews G. The Carbon Contents of Trees. Edinburgh : Forestry Commission, 1993. 21 p.

Shvidenko A., Nilsson S., Obersteiner M. Wood of bioenergy in Russia: Potential and Reality. Wood energy. 2004. Vol. 5. P. 323–340.

Shvidenko A., Lakyda P., Schepaschenko D., Vasylyshyn R., Machuk Y. Carbon, Climate, and Land-use in Ukraine: Forest Sector. Kyiv : National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 2014. 283 р.

Yolasımaz Н., Kele S. Changes in carbon storage and oxygen production in forest timber biomass of Balci Forest Management Unit in Turkey between 1984 and 2006. African Journal of Biotechnology. 2007. Vol. 8 (19). Р. 4872–4883.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.