Критерії оцінки результатів інтродукції рослин у колекціях ботанічних установА. М. Гнатюк, М. Б. Гапоненко

Анотація


Запропоновано оригінальну схему оцінки колекцій рослин ботанічних установ за «ступенем інтродукції», що дає змогу врахувати етап інтродукції та ступінь адаптації рослин до нових умов існування. Під інтродукцією розуміють введення в культуру, розселення, переселення людиною рослин природної і культурної флори в місця, де в теперішній час вони не зростають. Як основний критерій оцінки успішності інтродукції прийнято здатність рослин утворювати інтродукційну популяцію. Інтродукційною популяцією вважають сукупність особин одного виду, яка займає певну територію і здатна до більш-менш сталого самовідтворення (як статевого, так і безстатевого) в умовах інтродукції. Головна умова утворення інтродукційної популяції – поява нащадків від первинно-інтродукованих рослин, які здатні розмножуватись і поширюватись самостійно. Запропоновано схему оцінки успішності інтродукції рослин в колекціях ботанічних установ, що передбачає шість ступенів: 0 – невдала інтродукція; 1 – первинна інтродукція; 2 – культивування; 3 – акліматизація; 4 – натуралізація; 5 – експансія. У статті наведено описи кожного ступеня інтродукції та критерії їх оцінки. Подану схему оцінювання рослин запропоновано як експрес-оцінку перспективності виду в умовах інтродукції та можливостей його акліматизації та натуралізації.

Ключові слова: інтродукція рослин, оцінка результатів інтродукції, інтродукційна популяція, колекції ботанічних установ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Базилевская, Н. А. Теория и методы интродукции растений /

Н. А. Базилевская. – М. : ?здательство Московск. гос. ун-та, 1964. – 131 с.

Васильев, А. В. К биологической характеристике субтропических пород по этапам акклиматизации / А. В. Васильев // Труды Сухум. ботан. сада. – 1952. – Вып. 6. – С. 81–95.

Вехов, Н. К. Методы интродукции и акклиматизации растений / Н. К. Вехов // ?нтродукция растений и зеленое строительство : материалы совещания по теории и методам акклиматизации растений. – М. ; Л. : ?зд-во АН СССР, 1957. – С. 93–106.

Вульф, Е. В. Введение в историческую географию растений / Е. В. Вульф. – [?зд. 2-е]. – М. ; Л. : ВАСХН??Л, 1933. – 356 с.

Калиниченко, А. А. Оценка адаптации и целесообразности интродукции древесных растений / А. А. Калиниченко // Бюллетень Главн. ботан. сада. – 1978. – № 108. – С. 3–8.

Кохно, Н. А. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Ураине / Н. А. Кохно, А. М. Курдюк. – К. : Наук. думка, 1994. – 187 с.

Малеев, В. П. Теоретические основы акклиматизации растений / В. П. Малеев. – Л. : Сельхозгиз, 1933. – 160 с.

Соболевская, К. А. ?нтродукция растений и проблемы охраны генофонда природной флоры / К. А. Соболевская // Бюллетень Главн. ботан. сада АН СССР. – 1985. – Вып. 135. – С. 3–6.

Степаненко, Н. П. Заповідні дендросозоекзоти Лісостепу України : монографія / Н. П. Степаненко, С. Ю. Попович. – К. : «ЦП “Компринт”», 2015. – 131 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.