ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ШТУЧНХ ЗАПОВІДНХ ПАРКІВ У СТЕПУ УКРАЇНА. С. Власенко

Анотація


HISTORY OF FORMING OF THE NETWORK OF ARTIFICIAL PROTECTED PARKS IN THE STEPPE OF UKRAINE

A. Vlasenko

Abstract. The history and dynamics of creation and reservation of 109 artificial protected parks of the Steppe of Ukraine was studied. These parks, including 43 age-old, were divided correspondingly to the periods of development of Nature Reserve Management in Ukraine. Four stages of forming of the artificial protected parks network in Ukrainian Steppe were identified.

Keywords: artificial protected parks, stages of the network forming, age-old parks, history of creation, the Steppe of Ukraine.


Повний текст:

PDF

Посилання


Власенко А. С. Аналіз подібності видових складів дендросозоекзотів заповідних парків Степу України / А. С. Власенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – 2015. – Вип. 219. – С. 181–189.

Гамалія К. М. Синтетичний характер садово-паркового мистецтва / К. М. Гамалія // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2013 – Вип. 24. – С. 368–380.

Гатальська Н. В. Періодизація формування парків-пам’яток садово-паркового мистецтва на території Центральнодніпровської височинної області / Н. В. Гатальська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 164, ч. 2. – С. 40–48.

Гродзинский А. М. Роль старинных парков в интродукции и акклиматизации растений / А. М. Гродзинский // Сохранение и восстановление старинных парков : сборник науч. трудов. – К., 1982. – С. 8–14.

Дударець В. М. Семантика садів і парків України / В. М. Дударець // Культура України. – 2010. – Вип. 31. – С. 118–129.

Заповідна дендросозофлора Лісостепу України / НУБіБ України ; під ред. С. Ю. Поповича. – К. : ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2010. – 262 с.

Заповідна дендросозофлора Степу України / С. Ю. Попович, А. С. Власенко, Є. І. Берегута [та ін.] ; за ред. С. Ю. Поповича. – К. : «ЦП Компринт», 2013. – 260 с.

Заповідні куточки Кіровоградської землі / під заг. ред. д-ра біол. наук Т. Л. Андрієнко. – К. : Арктур-А, 1999. – 240 с.

Ботанічні сади та дендропарки : наук.-довідкове вид. / Державна служба заповідної справи, Глобальний Екологічний Фонд, Програма розвитку ООН в Україні ; відп. ред. : Т. М. Черевченко, С. С. Волков; упоряд. : В. В. Кваша [та ін.]. – К. : ТОВ «Майстерня книги», 2009. – 293 c.

Збережемо для нащадків: матеріали IІ Миколаївських міських екологічних читань. Миколаїв, 27 листопада 2009 р. / Управління охорони навколишнього природного середовища департаменту ЖКГ виконкому Миколаївської міської Ради, Міський Центр екологічної інформації та культури [та ін.] ; уклад. І. Б. Чернова. – Миколаїв : ІЛІОН, 2009. – 64 с.

Казімірова Л. П. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Хмельницької області / Л. П. Казімірова. – Кам’янець-Подільський : ПП В. С. Мошинський, 2006. – 228 с.

Клименко Ю. О. Насадження старовинних парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Кіровоградської області [Електронний ресурс] / Ю. О. Клименко // Наукові доповіді НУБіП України. – 2009. – № 3 (15). – Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2009-3/09kyairr.pdf.

Кохно М. А. Історія інтродукції в Україні : короткий нарис / М. А. Кохно. – К. : Фітосоціоцентр, 2007. – 67 с.

Левкович Н. Я. Стильові особливості палацових та садибно-паркових ансамблів Галичини кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Н. Я. Левкович. – К., 2004. – 16 с.

Липа О. Л. Аптекарські, ботанічні акліматизаційні сади як інтродукційні осередки / О. Л. Липа // Труди Ботанічного саду АН УРСР. – 1949. – Т. 1. – С. 49–65.

Липа О. Л. Визначні сади і парки України та їх охорона / О. Л. Липа. – К. : Вид-во Київського державного університету, 1960. – 160 с.

Липа О. Л. Старовинні парки України та їх охорона / О. Л. Липа. – К. : Вид-во Київського державного університету, 1960. – 175 с.

Любченко О. М. Парк в контексті дозвіллєво-розважальних парадигм європейської культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури» / Оксана Миколаївна Любченко – К., 2011. – 21 с.

Нефедова Н. Є. Чинники розвитку і ресурси сучасного туризму Одеського регіону / Н. Є. Нефедова, В. В. Яворська // Куль

Ятура народов Причерноморья. – 2009. – № 176. – С. 103–107.

Олексійченко Н. О. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Центральнопридніпровської височинної області. Частина 1 : монографія / Н. О. Олексійченко, Н. В. Гатальська. – К. : ЦП «Компринт», 2012. – С. 146.

Павлик ?. С. Николаев. Улицы рассказывают : путеводитель / ?. С. Павлик, В. Р. Лифанов, Л. В. Мычаковская. – Одесса : Маяк, 1988. – 176 с.

Пилявский В. А. Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие. – 2-е изд. – Одесса : Optimum, 2010. – 276 с.

Плотникова Л. С. Значение старинных парков в охране генофонда и интродукции растений / Л. С. Плотникова // Бюл. Глав. бот. сада : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1992. – Вып. № 165. – С. 3–7.

Подзьорова А. В. Дофіно – «Перлина» володінь С. Б. Фальц-Фейна на Півдні України / А. В. Подзьорова // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : зб. наук. праць. Спеціальний випуск до ІІІ Міжнародного туристичного форуму «Херсонщина – відпочинок, лікування, подорожі в екологічних умовах Таврії», 2013. – Вип. 2/(3). – С. 103–106.

Поліщук В. В. Будинок, якого уже немає [Електронний ресурс]. – Кіровоград. 2014. – 73 с. – Режим доступу: http://library.kr.ua/elib/polishuk/publikacii.pdf.

Попова О. М. Дендрофлора парків-пам’яток садово-паркового мистецтва міста Одеси / О. М. Попова, В. О. Кузнєцов, Л. П. Осадча // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2007. – Вип. 23. – С. 145–156.

Попович С. Ю. Заповідне паркознавство : навч. посіб. / С. Ю. Попович, О. М. Корінько, Ю. О. Клименко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 320 с.

Попович С. Ю. Культивована дендрофлора парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Вінниччини / С. Ю. Попович, Н. О. Сиплива, О. М. Корінько. – К. : Фітосоціоцентр, 2012. – 162 с.

Попович С. Ю. Природно-заповідна справа : навч. посіб. / С. Ю. Попович. – К. : Арістей, 2007. – 480 с.

Попович С. Ю. Становлення та сучасний стан мережі природно-заповідного фонду степової зони України / С. Ю. Попович // Заповідна справа в Україні. – 2012. – Т. 18, вип. 1–2. – С. 4–11.

Природно-заповідний фонд Луганської області : довідник / О. А. Арапов (заг. ред.), Т. B. Сова, О. А. Cавенко, В. Б. Фєрєнц, Н. У. Кравець, Л. Л. Зятьков, Л. О. Морозова. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Луганськ : Луганська правда, 2013. – 224 с.

Родичкин ?. Д. Сады, парки и заповедники Украинской ССР / ?. Д. Родичкин – К. : Будівельник, 1985. – 167 с.

Родічкін, І. Д. Старовинні маєтки України : книга-альбом / І. Д. Родічкін, О. І. Родічкіна. – К. : Мистецтво, 2009. – 384 с.

Савоськіна А. М. Історичні особливості та сучасна категоріальна структура мережі штучних заповідних парків Українського Полісся / А. М. Савоськіна // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – 2015. – Вип. 219. – С. 255–261.

Савоськіна А. М. Історія формування та сучасний стан мережі парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Українського Полісся / А. М. Савоськіна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: біологічні науки. – 2015. – № 2 (302). – С. 38–42.

Третьяк А. Герцог Ришелье / А. Третьяк // Дерибасовская – Ришельевская : Литературно-художественный, историко-краеведческий иллюстрированный альманах. – 2003. – Вып. 1 (12). – С. 6–30.

Черняк В. М. Про стан старовинних парків Вінницької області / В. М. Черняк, В. М. Кузь // Наукові записки Терн. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. – 1994. – Вип. 1. – С. 82–85.

Чонгова А. С. Дендрофлора парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Запорізької області (структура, екологічна оцінка, декоративність) : дис. … канд. біол. наук : 06.03.01 / Аліна Сергіївна Чонгова. – К., 2013. – 293 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.