ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ ДУБА ЗВЧАЙНОГО І СКЕЛЬНОГО В ГЕНЕТЧНХ РЕЗЕРВАТАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНЮ. І. Гайда

Анотація


За результатами інвентаризації та детальних досліджень лісівничо-таксаційних і селекційно-генетичних характеристик насаджень лісових генетичних резерватів (ЛГР) дуба звичайного і скельного в західному регіоні України визначено їх багатофакторні індекси функціональності і стану. Розроблено рекомендації щодо оптимізації їх структурно-просторової організації. Для кожного ЛГР запропоновано варіанти менеджменту, які дозволять зберегти (покращити) здатністьдовгостроково виконувати функції об’єкта цінного генофонду. Визначено лісотипологічний полігон для відбору нових ЛГР дуба звичайного і скельного.

Генофонд, лісові генетичні резервати, дуб звичайний, дуб скельний, багатофакторний індекс функціональності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гайда Ю. ?. Географические и эдафические культуры дуба черешчатого на Украине: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук: спец. 06.03.01 «Лесные культуры, селекция, семеноводство и озеленение городов» / Ю. ?. Гайда. – Харьков, 1989. – 24 с.

Гайда Ю. І. Методика комплексного оцінювання генетичних резерватів лісових деревних порід / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик // Науковий вісник НЛТУУ. – 2013. – № 23.02 – С. 8–15.

Гордієнко М. І. Лісівничі властивості деревних рослин / М. І. Гордієнко. – К: Вид-во ТОВ „Вістка“, 2005. – 816 с.

Лукьянец В. Б. Внутривидовая изменчивость дуба черешчатого в Центральной лесостепи / В. Б. Лукъянец. – Воронеж: ?зд-во ВГУ, 1979. – 216 с.

Патлай ?. Н. Селекционно-экологические основы семеноводства и выращивания высокопродуктивных культур сосны обыкновенной, дуба черешчатого и ясеня обыкновенного в равнинной части Украинской ССР: Дис. на соискание ученой степени доктора с.-х. наук: спец. 06.03.01 «Лесные культуры, селекция, семеноводство и озеленение городов» / Патлай ?горь Николаевич. – Харьков, 1984. – 586 с.

Патлай ?. М. Постоянная лесосеменная база основных лесообра­зующих и интродуцированных пород Украины на селекционно-генетиче­ской основе / ?. М. Патлай, П. ?. Молотков, Ю. ?. Гайда [и др.] // Лесоводство и лесоразведение. Обзорная информация. – М.: ВН??Цлесресурс. 1994, – Вып. 1. – 32 с.

Пятницкий С. С. Селекция дуба / С. С. Пятницкий. – М. : Гослесбумиздат, 1954. – 148 с.

Стойко С. М. Дубові ліси Українських Карпат: екологічні властивості, відтворення, охорона / С. М. Стойко. – Львів: Меркатор, 2009. – 220 с.

Brewer S. The spread of deciduous Quercus throughout Europe since the last glacial period / S. Brewer, R. Cheddadi, J. L.Beaulien, M. Reille // For. Ecol. Management. – 2002. – P. 27–48.

Ducousso A. EUFORGEN Technical Guidelines for genetic conservation und use for pedunculate und sessile oaks (Quercus robur and Q.petraea) [Електронний ресурс] / А. Ducousso, S. Bordacs. – IPGRI, Rome, Italy, 2004. – 6 p. – Режим доступу: www.euforgen.org

Petit R. J. Identification of refugia and postglacial colonization routes of European white oaks based on chloroplast DNA and fossil pollen evidence /

R. J. Petit, S. Brewer, S. Bordacs et al // For. Ecol. Management. – 2002. –P. 49–74.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.