ETIOLOGYANDPATHOGENESISOF THE WIDESPREAD DESICCATION OFTREESAND PLANTATIONSV.M. Maurer, А.P. Pinchuk

Анотація


We examined the etiology and pathogenesis of the widespread desiccation of forest plantations. We classified factors and causations that contribute to the weakening and desiccating of woody plants and recommended a model that explains the pathogenesis and the phenomenon of mass extinction of trees in forest lands.

Etiology, pathogenesis, widespread desiccation, etiofactors, trees, forest plantations.


Повний текст:

PDF

Посилання


Воропанов П.В. Оценка материнских деревьев: монография / П.В. Воропанов; отв. ред. Н.А. Обозов; Брянский технологический ин-т. – Брянск :Брянское отд-ние Приокского кн. изд-ва, 1973. – 104 с.

Головянко З.С. Причины усыхания сосновых насаждений /З.С. Головянко. – К.: ?зд-во АН УССР. – 1949.–43 с.

Голубець М.А. Вступ до геосоціосистемології / М. А. Голубець. – Львів: Поллі, 2005. – 199 с.

Гурский А.В. Методы оценки состояний древесных насаждений и прогноз их роста и долговечности / А.В. Гурский // Бюллетень Главного ботанического сада. – 1955. – №21. – С. 16–24.

Кальной П.Г. К вопросу о причинах усыхания дуба черешчатого в зеленой зоне г. Киева / П.Г. Кальной, В.М. Маурер // Лесной журнал. – 1978. – №5. – С. 4.

Кальной П.Г. Про біологічну стійкість насаджень дуба в посушливі роки / П.Г. Кальной, В.М. Маурер // Лісове господарство, лісова і деревообробна пром-сть. – 1978. – №4. – С. 2.

Маурер В.М. Лісовідновлення на засадах екологічно орієнтованого лісівництва як основа біологічної стійкості лісів / В.М. Маурер, Ю.О. Колодій // Науковий вісник НАУ. – К., 2005. – Вип. 83. – С. 52–58.

Маурер В.М. Повышение биолого-экологической устойчивости насаждений дуба черешчатого в зеленой зоне г. Киева лесокультурными методами: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с.-г. наук: 06.03.01 / В.М. Маурер. – К., 1980. –26 с.

Морозов Г.Ф. О лесоводственных устоях / Г.Ф. Морозов. – М.: Гослесбумиздат, 1962. – 28 с.

Морозов Г.Ф. Учение о лесе / Г. Ф. Морозов. - [6-е изд.]. – М. ; Л. : Сельхозгиз, 1931. – 428 с.

Пат. 62077 Україна, МПК A01G 23/00 Спосіб оздоровлення садивного матеріалу з відкритою кореневою системою та підвищення приживлюваності лісових культур за рахунок оптимізації коренелистової кореляції сіянців шпилькових порід / Маурер В.М., Бровко Ф.М., Пінчук А.П. та ін.; заявник і власник Національний університет біоресурсів і природокористування України. - № u201100915; заявл. 27.01.2011; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15/2011.

Причини всихання соснових насаджень Бориспільського ДЛГ та шляхи покращення їх стану/ В.М. Маурер, М.М. Кочерга, М.І. Гордієнко [та ін.] // Проблеми АПК: пошук, досягнення: Тези наук. конф. професорсько-викладацького складу та аспірантів, 23-25 березня, 1994 року. – К., 1994. – С. 27–28.

Шинкаренко ?.Б. О некоторых причинах притупления и усыхания молодняков сосны в ?зюмском бору / ?.Б. Шинкаренко // Лесоводство и агромелиорация. – К.: Урожай, 1968. – Вып. 14. – С.20–26.

Houston D.R. Stress triggered tree diseases: The diebacks and declines / D.R. Houston // USDA Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station–1981. – Р. 41-81.

Manion P.D. Tree Disease Concepts Prentice-Hall Inc / P.D. Manion //: Tree Disease Concepts, 2nd edn. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc. – 1991. –402 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.