ОСОБЛВОСТІ ВКОРСТАННЯ ДУБА ЗВЧАЙНОГО У ПРОТЕРОЗІЙНХ ЛІСОВХ НАСАДЖЕННЯХВ.М. Малюга, С.М. Дударець

Анотація


Наведено особливості використання дуба звичайного у протиерозійних  насадженнях. Приділено увагу основним лісівничо-меліоративним властивостям цього виду та їх використанню у процесі захисного лісорозведення. Розкрито значення бобових, мікоризи, деяких видів деревних рослин, що впливають на ріст дуба звичайного..

Дуб звичайний, протиерозійні лісові насадження, лісо­меліо­ративні властивості, морфологічна характеристика, азото­нагромадження, мікориза, ерозія ґрунту.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вакулюк П.Г. Лісовідновлення та лісорозведення в Україні / П.Г. Вакулюк, В.І. Самоплавський. – Х. : Прапор, 2006. – 384 с.

Гладун Г.Б. Захисні лісові насадження: проектування, вирощування, впорядкування / Гладун Г.Б., Трофименко М.Є., Лохматов М.А. – Х. : Нове слово, 2005. – 390 с.

Дударець С.М. Особливості використання дуба звичайного у протиерозійних насадженнях на яружно-балкових землях / С.М. Дударець // Тези доповідей учасників міжнар. наук.-практ. конф. «Ліси, парки, технології: сьогодення та майбутнє» (28-29 березня 2013 р.). – К. : «ЦП «Компринт», 2013. – С. 123–124.

Ень Шу-вень. Основные приемы агротехники выращивания лесомелиоративных насаждений на территории Каневских дислокацій : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук / Ень Шу-вень. – К., 1961. – 19 с.

Жилкин Б.Д. О повышении продуктивности противоэрозионных лесных насаждений / Б.Д. Жилкин // Эрозия почв и борьба с нею. – М. : Сельхозиздат, 1957. – С. 338–346.

Лохматов Н.А. Лесные мелиорации в Украине: история, состояние, перспективы / Н.А. Лохматов, Г.Б. Гладун. – Х. : Новое слово, 2004. – 256 с.

Малюга В.М. Особливості росту насаджень дуба звичайного на еродованих яружно-балкових землях / В.М. Малюга // Науковий вісник НУБіП України. – 2012. – Вип. 171, ч 3. – С. 54–62.

Попов А.Н. Защитное лесоразведение / А.Н. Попов. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1950. – 98 с.

Протиерозійні лісові насадження яружно-балкових систем: монографія / В.Ю. Юхновський, С.М. Дударець, В.М. Малюга, В.М. Хрик. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 512 с.

Свириденко В.Є. Лісівництво: підруч. / Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С. ; за ред. В.Є. Свириденка. – К. : Арістей, 2004. – 544 с.

Степанов Н.Н. Степное лесоразведение / Н.Н. Степанов. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1950. – 159 с.

Юхновський В.Ю. Агролісомеліорація : підруч. / Юхновський В.Ю., Дударець С.М., Малюга В.М. ; за ред. В.Ю. Юхновського. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. – 372 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.