ВУЛЧНІ НАСАДЖЕННЯ М. ВШГОРОДА КЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІО.В. Зібцева

Анотація


Наведено результати досліджень вуличного озеленення 
м. Вишгорода Київської області. Визначено асортимент деревних рослин, оцінено широту їх представлення, стан та декоративність.

Вуличні насадження, деревні види, стан, декоративність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вибір індикаторів стійкого розвитку для оцінки екологічного стану урбанізованих екосистем: збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю [Електронний ресурс] / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, О.А. Брежицька – Режим доступу: http://eco.com.ua/sites/files/lib1/ konf/2vze/zb_m/0065_zb_m_2VZE.pdf

Дослідження екологічного стану малих міст Львівської області / [Хархаліс Б.І., Хархаліс М.Б., Гожельник М.П., Янчук О.В.] [Електронний ресурс ] – Режим доступу: http://library.nltu.edu.ua/node/846

Жаворонкова Т.Л. Ландшафт як фактор формування історичного розпланування міста Вишгород Київської області [Електронний ресурс ] / Т.Л. Жаворонкова. – Режим доступу: http://www.vyshgorod-museum.org.ua/

Зібцева О.В. Насадження на території громадських будівель м. Вишгорода / О.В.Зібцева, М.С. Зібцев // Науковий вісник НУБіП України. – К.: НУБіП, 2013. липень № 2 (38) [Електронний ресурс ] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2013_2/13zov.pdf

Кузнецов C.I. Екологічні передумови оптимізації вуличних насаджень Києва / С.І. Кузнєцов, Ф.М. Левон, В.Ф. Пилипчук, М.І. Шумик // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗДУ, 1998. – Вип. 3. – С. 57–64.

Лусе М. Озеленение малых городов Латвии / М. Лусе. – Рига: Зинатне, 1978. – 103 с.

Михеева М.А. Геоэкологическая оценка биоразнообразия и устойчивости древесных растений в условиях городской среды (на примере г. Воронежа): автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. геогр. наук: спец. 25.00.36 «Геоэкология» / М.А. Михеева. – Воронеж, 2009. – 22 с.

Парнікоза І.Ю. Стан популяцій рідкісних рослин міста Вишгорода та його околиць / І.Ю Парнікоза, М.С. Чернишенко // Чорноморський ботанічний журнал. – 2010. – Т.6, № 4. – С. 491–505.

Похилько Л.О. ?зучение декоративной долговечности видов реального ассортимента Ростова-на-Дону / Л.О. Похилько. – Материалы междунар. науч. конф. «Дендрология, цветоводство и садово-парковое строительство». – Ялта, 2012. – С. 272.

Россинина А.А. Таксация древесых растений в урбанизированной среде (на примере г. Красноярска) : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. с.-х. наук: спец. 06.03.02 «Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация» / А.А. Россинина. – Красноярск, 2010. – 20 с.

Соціально-економічний паспорт міста Вишгород Київської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://вишгород.com.ua/node/10

Якушина Э.?. Древесные растения в озеленении Москвы / Э.?. Якушина. – М.: Наука, 1982. – 158 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.