Формування сучасного стану насаджень парків-пам’яток садово-паркового мистецтва поліської частини Сумської областіАнна Михайлівна Савоськіна

Анотація


Стисло в історичному аспекті розглянуто формування насаджень. Описано сучасний стан насаджень двох парків-пам'яток садово-паркового мистецтва поліської частини Сумської області – Кочубеївський і Воздвиженський. У різній мірі відмічена деградація паркових екосистем. У складі дендрофлори переважають автохтонні види, в тому числі дендросозофіти. Відмічається значна частка інтродукованих видів деревних рослин. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Джерела та література

Борисяк О. Н. (г. Сумы) К истории Крестовоздвиженского Трудового братства, созданного помещиком Н. Н. Неплюевым на основе собственного имения / О. Н. Борисяк // "Харьковский частный музей городской усадьбы" – Харьковский ?сторический Альманах, № 8–9. - [Електронний ресурс] – Режим доступу http: www.ysadba.rider.com.ua

Заповідні скарби Сумщини / [Андрієнко Т. Л., Андрієвська О. Л., Арап Р. Я. та ін.] ; за заг. ред. Т. Л. Андрієнко. – Суми : Джерело, 2001. – 208 с.

Злобін Ю. А. Оцінка природно-заповідного фонду Сумської області / Ю. А. Злобін, С. М. Панченко, В. Г. Скляр // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть: матеріали наук. конф. – Канів, 1999. – С. 51–54.

Одноралов В. С. Природно-заповідний фонд Української РСР: (Реєстр-довідник заповідних об’єктів) / Одноралов В. С., Давидок В. П., Бойко О. Б. та ін.; за ред. М. А. Воїнственського. – К.: Урожай, 1986. – 224 с.

Родінка О. Шляхи охорони рідкісних видів рослин Сумської області / О. Родінка // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. пр. – 2004. – Вип. 36. – С. 91–95.

Савоськіна А. М. Історія формування та сучасний стан мережі парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Українського Полісся / А. М. Савоськіна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: наук. журн. – Біологічні науки. – 2015. – № 2 (302). – С. 38–42.

Скляр В. Г. Розбудова структурних елементів екомережі поліської частини Сумської області: актуальні питання та практичні підходи / В. Г. Скляр, Ю. Л. Скляр // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – Симферополь: ТНУ, 2013. – Вып. 8. – С. 173–182.

References

Borysiak O. N. (h. Sumy) K istorii Krestovozdvizhenskoho Trudovoho bratstva, sozdannoho pomeshchikom N. N. Nepliuevym na osnove sobstvennogo imeniya [On the history of the brotherhood of Holy Cross of Labor created landowner N.N. Neplyuev based on their own estates], Kharkovski Istoricheski Almanakh, vol. 8–9., available at: http: www.ysadba.rider.com.ua

Andrienko T. L., Andrievska O. L., Arap R. Ia. (2001) Zapovidni skarby Sumshchyny [Protected treasures of Sumy region], Dzherelo, Sumy, Ukraine, 208 р.

Zlobin Yu. A., Panchenko S. M., Skljar V. H. Otsinka pryrodno-zapovidnoho fondu Sumskoi oblasti [Evaluation of natural reserve fund of Sumy region], Zapovidna sprava v Ukraini na mezhi tysiacholit: materialy nauk. konf., Kaniv, Ukraine,1999, р. 51–54.

Odnoralov V. S., Davydok V. P., Boiko O. B. Pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainskoi RSR: (Reiestr-dovidnyk zapovidnykh obiektiv) [Natural Areas Ukrainian SSR: (Register Directory reserves)], Urozhai, Kyiv, Ukraine,1986, 224 р.

Rodinka O. Shliakhy okhorony ridkisnykh vydiv roslyn Sumskoi oblasti [Protection of rare species of plants Sumy region], Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.-tekhn. pr. – 2004. – Vyp. 36. – p. 91–95.

Savoskina A. M. Istoria formuvannia ta suchasnyi stan merezhi parkiv-pamiatok sadovo-parkovoho mystestva Ukrainskoho Polissia [Historical features and current state of the network of parks-monuments of landscape art of the Ukrainian Polissya], Naukovyi visnyk Skhidnoievropejskoho nacionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky: nauk. zhurn. – Biolohichni nauky. – 2015. – № 2 (302). – р. 38–42.

Skliar V. H., Skliar Iu. L. Rozbudova strukturnykh elementiv ekomerezhi poliskoi chastyny Sumskoi oblasti: aktualni pytannia ta praktychni pidkhody [Building structural elements of the ecological network Polissya Sumy region: issues and practical approaches], Еkosystemy, ikh optymizacia i okhrana. – Symferopol: TNU, 2013. – Vyp. 8. – p. 173–182.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.