ЖВЙ НАДГРУНТОВЙ ПОКРВ НА ЗРУБАХ В УМОВАХ СВІЖОЇ ГРАБОВОЇ ДІБРОВ ПІВДЕННОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНО.С. Остапчук, В.М. Маурер, О.В. Соваков

Анотація


Наведено особливості формування живого надґрунтового покриву на 16-річних зрубах в умовах свіжої грабової діброви південної частиниПравобережного Лісостепу. Охарактеризовано видовий склад, еко- і біоморфну структури та динаміку чисельності трав’яного покриву залежно від віку зрубу.

Живий надґрунтовий покрив, фітоценоз, екоморфи, біоморфи, життєві форми, сукцесія.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алехин В. В. Методика геоботанических исследований / В. В. Алехин, В. С. Доктуровский, А. П. ?льинский. – М.–Л. [б. и.], 1925. – 115 с.

Альбицкая М. А. Основные закономерности формирования травяного покрова в искусственных лесах степной зоны УССР / М. А. Альбицкая // ?скусственные леса степной зоны Украины. – Х. : ?зд-во Харьковского ун-та, 1960. – С. 155–208.

Бельгард А. Л. Лесная растительность юго-востока УССР / А. Л. Бельгард. – К. : ?зд-во Киевского гос. ун-та, 1950. – 264 с.

Ботанический атлас / Под общ. ред. Б. К. Шишкина. – М.-Л. : Сельхозиздат, 1963. – 504 с.

Воробьев Д. В. Методика лесотипологических исследований / Д. В. Воробьев. – К. : Урожай, 1967. – 386 с.

Гордієнко М. І. Штучні ліси в дібровах / М. І. Гордієнко, А. Ф. Гойчук, Н. М. Гордієнко. – Житомир : Полісся, 1999. – 592 с.

Маурер В. М. Сукцесії живого надґрунтового покриву як інтегрований критерій оцінки зміни лісівничого потенціалу земель та екологічності лісогосподарських заходів [Електронний ресурс] / В. М. Маурер, А. П. Пінчук // Наук. доповіді НУБІП України. – 2010. – № 5(21). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.ua/e-journals/Nd/2010_5/10mvmefe.pdf

Морозов Г. Ф. Учение о лесе / Г. Ф. Морозов. – 7–е. изд. – М.–Л. : Гослесбумиздат, 1949. – 455 с.

Определитель высших растений Украины / [Д. Н. Доброчаева, М. ?. Котов, Ю. Н. Прокудин и др.]. – К. : Наук. думка, 1987. – 548 с.

Остапенко Б. Ф. Лісова типологія : навч. посіб. / Б. Ф. Остапенко, В. П. Ткач. – Х. : ХДАУ, 2002. – 204 с.

Погребняк П. С. Основы лесной типологии / П. С. Погребняк. – 2–е изд., испр. и доп. – К. : АН УССР, 1955. – 456 с.

Полевая геоботаника / под ред. Е. М. Лавренко, А. А. Корчагина. –Л. : АН СССР, 1972. – Т. 4. – 336 с.

Серебряков ?. Г. Экологическая морфология растений. Жизненные формы покрытосеменных и хвойных / ?. Г. Серебряков. – М. : Высшая шк., 1962. – 378 с.

Ткаченко М. Е. Общее лесоводство / М. Е. Ткаченко. – М.–Л. : Гослесбумиздат, 1955. – С. 374–375.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.