МЕТОДЧНІ ПІДХОД ДО НОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВТКУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВІ.М. Жежкун

Анотація


Визначено методичну доцільність залучення сценарного планування та методів кореляційно-регресійного аналізу для розвязання проблеми опрацювання нормативних параметрів розвитку лісогосподарських підприємств за  природними зонами України. Наведено результати кореляційно-регресійного аналізу за трьома модельними лісогосподарськими підприємствами Східного Полісся за підсумками 2010 та 2011 років, здійсненого для обґрунтування показників багатофакторної регресійної лінійної моделі організаційно-економічної діяльності лісогосподарських підприємств Східно-Поліського регіону.

Нормативні параметри, лісогосподарські підприємства, сценарне планування, кореляційно-регресійний аналіз.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление / Аакер Д.А., пер. с англ. под ред. С.Г. Блжук. – [7-е изд.]. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.

Бойко О.В. Механізм формування інноваційного розвитку лісогосподарських підприємств / О.В. Бойко, М.Я. Іваницька // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 119–123.

Большаков А.С. Современный менеджмент: теория и практика / А.С. Большаков, В.?. Михайлов. – СПб.: Питер, 2002. – 416 с.

Братушка С.М. Імітаційне моделювання як інструмент дослідження складних економічних систем / С.М. Братушка. – Режим доступу: http:// www. lib.uabs.edu.ua›library/Visnik/Numbers…2009/27.3… – Назва з екрана.

Георгієв В.А. Економічний сценарій як інструмент управління підприємством / В.А. Георгієв // Менеджмент і маркетинг. – 2011. – № 1 (34). – С. 89–95.

?ванова А.А. Методы повышения эффективности стратегического управления предприятием текстильной отрасли на основе системы сбалансированных показателей и сценарного подхода: автрореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность)» / А.А. ?ванова. – СПб, 2010. – 16 с.

Кистанов В.В. Региональная экономика России / Кистанов В.В., Копылов Н.В. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 584 с.

Концепція реформування та розвитку лісового господарства. Схвалено Розпор. Кабінету Міністрів України від 18.04.2006 р. № 208-р.

Критерий Фишера. – Режим доступа: http: //www. ru.wikipedia.org› Критерий Фишера. – Название с экрана.

Критические значения коэффициента линейной корреляции Пирсона.– Режим доступа: http://psystat.at.ua/Articles/Table_Pearson.PDF. – Название с экрана.

Кулинич М.Б. Імітаційне моделювання в контексті управлінського аналізу / М.Б. Кулинич. – Режим доступу: http:// www. ena.lp.edu.ua: 8080›bitstream/ntb/2970/ 1/102.pdf . – Назва з екрана.

Лаева Т.В. Сценарный анализ как основа стратегического планирования в организации / Т. В. Лаева // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. – № 2. – 255 с.

Надь Н.М. Застосування багатофакторного регресійного аналізу у моделюванні економічних процесів / Н.М. Надь. – Режим доступу: http:// www. nbuv.gov.ua›Портал Наукова періодика›…/2010_30/statti/1_12.htm. – Назва з екрана.

Побурко Я.О. Методологічні засади стратегічного планування діяльності лісогосподарського комплексу регіону / Я.О. Побурко, О.М. Шубалий // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 26–36.

Регіональна економіка / [Качан Є.П., Баб'як Г.П., Запорожан Л.П. та ін.]; за ред. Є.П. Качана. – К.: Знання, 2011. – 671 с.

Рингланд Д. Сценарное планирование для разработки стратегии / Д. Рингланд.– 2008. – Режим доступа: http://uk.wikipedia.org/wiki ISBN 978-5-8459-1270-1. – Название с экрана.

Рябцун С.В. Розвиток системи сценарного планування у діяльності підприємств сфери послуг: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 8.06.01. «Економіка, організація і управління підприємствами» / С.В. Рябцун. – Одеса, 2005. – 22 с.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Савицкая. Г.В. – [5-е изд., перераб. и доп.]. – М.: ?нфра-М, 2009. – 536 с.

Справка до запиту «Лінійна регресія» в пакеті програм EXСEL, 2003.

Таблица значений критерия Фишера (F-критерия) для уровня значимости p = 0.05 : http: //www.vsetabl.ru›183.htm. – Название с экрана.

Тема: лінійні моделі множинної регресії / Симплексний метод... – Режим доступу : http: //w-roman2010.narod2.ru›tema_lnin_model_ mnozhinno_… – Назва з екрана.

Ярова І.Є. Організаційно-економічні засади екологічно орієнтованого управління лісогосподарюванням: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / І.Є. Ярова. – Суми, 2011. – 262 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.