ОСОБЛВОСТІ ПЕРЕФОРМУВАННЯ ЗАПІДСОЧЕНХ СОСНЯКІВ У СТІЙКІ ПРРОДНІ ЛІСОСТАНС.В. Кубраков

Анотація


Подано результати лісовідновлення на двох ділянках дослідних рубок переформування у запідсоченому сосняку. Охарактеризовано технологію проведення лісосічних робіт та специфіку призначення в рубку дерев на секціях з рівномірним і груповим зрідженням дерев. Наведено лісівничо-таксаційні показники деревостану до і після рубки. Визначено заходи з переформування запідсоченого насадження у стійкий природний лісостан.

Запідсочені сосняки, природне лісовідновлення, рубки переформування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Воробьев Д. В. Методика лесотипологических исследований : [монография] / Д. В. Воробьев. – [2-е изд., испр. и доп.]. – К. : Урожай, 1967. – 388 с.

Галушка В. П. Біологічна стійкість, насіннєношення і ріст потомства підсочених насаджень сосни звичайної в умовах Малого Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» / В. П. Галушка. – Львів, 2000. – 19 с.

Громцев А. Н. Развитие национального парка Койтайоки – Толвоярви. Государственный ландшафт. Заповедник «Толвоярви» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://suotacis.krc.karelia.ru/protected/tolvojarvi.ru.php от 21.08.2008 р.

Жежкун А. М. Лісовідновлення в сосняках НПП «Деснянсько-Старогутський» – резерв відтворення біорізноманіття коріння деревостанів / А. М. Жежкун, С. В. Кубраков // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська». – Львів, 2008. – С. 135–137.

Жежкун А. М. Стан деревостанів сосни, в минулому пройдених підсочкою в НПП «Деснянсько-Старогутський» / А. М. Жежкун, С. В. Кубраков // Лісівничо-екологічні проблеми Східного Полісся України : зб. наук. праць. – Новгород-Сіверський : ДП «Новгород-Сіверська ЛНДС», 2006. – Вип. 1. – С. 30–35.

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 34. – Ст. 502.

Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии / Под ред. А. З. Швидеко, А. А. Строчинский, Ю. Н. Савич и др. – К. : Урожай, 1987. – 559 с.

Парамонов С. Г. Влияние подсочки на естественное возобновление сосны / С. Г. Парамонов // Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. науч. тр. Междунар. науч.-техн. конф. – Брянск : БГ?ТА, 2006. – С. 103–106.

Правила поліпшення якісного складу лісів : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 724 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 37. – Ст. 1487.

Проект організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» / Затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 17 грудня 2001 р. № 474. – К., 2001. – 163 с.

Санітарні правила в лісах України (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р. № 555) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=555-95- %EF&check=4/UMfPEGznhhUF8.ZiePn C3XHI4.

Справочник лесовода : [справ. изд.] / [Пастернак П. С., Молотков П. ?., Патлай ?. Н., Поляков В. А.] ; под ред. П. С. Пастернака. – К. : Урожай, 1990. – 296 с.

Терин А. А. Состояние сосновых насаждений и перспективы их хозяйственного использования после подсочки в Среднем Зауралье : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук : спец. 06.03.03 «Лесоведение и лесоводство, лесные пожары и борьба с ними» / А. А. Терин. – Екатеринбург, 2004. – 21 с.

Федоренко С. ?. Влияние подсочки сосны на жизнедеятельность насаждений : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук /

С. ?. Федоренко. – Х., 1953. – 20 с.

Яценковский А. В. Экономическое обследование подсоченных насаждений в Сиверском ЛПХ / А. В. Яценковский // Вопросы защиты леса. – 1934. – Вып. 2. – С. 17–28.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.