№ 219 (2015)

англ

Зміст

Статті

O. O. Avramchuk, A. M. Bilous, D. M. Golyaka, M. B. Ischenko, P. S. Kyslуcya
R. D. Vasylyshyn, V.V. Slyusarchuk, О. M. Vasylyshyn
V. R. Kovalyshyn
Ya. V. Kovbasa, A. M. Bilous
I. P. Lakyda
I. M. Matejko
V. P. Pasternak, O. A. Slysh, O. A. Girs
O. M. Soshenskyi, O.A. Girs
S. M. Tkachiv
V. Yu. Yarotskij, T. S. Pyvovar, V. P. Pasternak, M. I. Buksha
V. V. Degtyarev, S. P. Raspopina
V. A. Koren
S. E. Sendonin
O. V. Tokareva
P. P. Yavorovskiy
A. A. Boyko, N. V. Puzrina
D. F. Brovko, F. M. Brovko
V. M. Gryb
А. N. Zhezhkun
I. V. Ivanyuk
I. B. Kovalyshyn, Y. Kolomiets, A. Pinchuk, N. Vahnovska
V. M. Maurer, A. P. Pinchuk, M. G. Borsch
O. Yu. Chornobrov
V. M. Maluga, S. M. Dudarets
V. L. Meshkova, O. M. Kukina, Zh. I. Berezhnenko
A. S. Vlasenko
M. Weber-Siwirska
S. Yu. Bilous
I. M. Boboshko-Bardyn
O. O. Demchenko
Yu. V. Evtushenko
O. O. Demchenko, S. K. Demchenko
A. I. Kushnir, O. A. Sukhanova
S. I. Matkovska
A. K. Polyakov, Ye. P. Suslova, l. V. Kharkhota
A. M. Savoskina
M. O. Shepelyuk
N. V. Buiskikh, D. V. Morokova
О. S. Malakhovа
N. V. Marchenko, V. S. Koval, S. M. Mazurchuk
Z. S. Sirko, V. M. Golovach, O. M. Gryshchenko, D. P. Torchilevsky
V. V. Foros