ОСОБЛВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВО. А. БІДА

Анотація


У статті запропоновано умови, які засвідчують удосконалення форм і методів підготовки студентів при формуванні дослідницької компетентності майбутніх маркетологів. Використання інтерактивних технологій сприяє підвищенню рівня підготовки майбутніх фахівців: студенти краще готуються до занять, беруть активну участь у засвоєнні програмового матеріалу на лабораторних заняттях. Відмічено, що при цьому створюються суб’єкт-суб’єктні відносини між студентом і викладачем, змінюється ставлення студентів до занять. У процесі такої організації навчальної діяльності студенти переконуються у необхідності знань та їх дієвості, навчаються порівнювати, узагальнювати, класифікувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати думки, відстоювати свою точку зору, у них забезпечується успіх у навчанні, формується дослідницька компетентність. Щоб застосовувати новітні технології, викладач сам має добре їх знати, тобто постійно самоудосконалюватися, оволодівати новими методами, прийомами, ідеями, що допоможе йому створювати нові педагогічні технології і впроваджувати їх у навчальний процес.


Повний текст:

PDF

Посилання


Євтух М.Б. Пріоритети професійної підготовки вчителя в системі університет-ської освіти //Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002. Збірник науко-вих праць до 10-річчя АПН України/Академія педагогічних наук України – Частина 2. – Хар-ків: “ОВС”, 2002. – С. 66-76.

Кремень В.Г. Освіта і наука України шляхи модернізації (Факти, роздуми, перс-пективи). – К.: Грамота, 2003. – 210 с.

Кучай О. В. Використання мультимедійних технологій у підготовці вчителів по-чаткових класів : навчальний посібник. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – 52 с

Кучай Т. П. Осуществление экологического воспитания учеников – главная мировая проблема // Вектор науки Тольятинского Государственного университета.– 2010.–№2 (2).–С.81-84.

Мазаракі А.А. Модернізація вищої освіти на основі інноваційних технологій// Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002. Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України/Академія педагогічних наук України – Частина 2. – Харків: “ОВС”, 2002. – С. 17-28.

Нор Е.Ф. Технология организации групповой учебной деятельности. – Никола-ев, 1998. – 75 с.

Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М.та ін. Освітні технології: Навчаль-но-метоодичний посібник// За заг. Ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с.

Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій. Навчальний посібник. За ред.. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2003. – 240 с.

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, прктика, досвід: методичний посібник. – К.: АПН, 2002. – 136 с.

Сопівник І. Науково-дослідницька робота студентів як складова їхньої профе-сійної компетентності / І. Сопівник // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 11. – С. 23–25.

Шинкарук Л.В. Структурні характеристики національної економіки у контексті міжнародних порівнянь / Структурні зміни та економічний розвиток України // за ред. Л. В. Шинкарук; Ін-тут екон. та прогнозування. – К: ВПЦ «Експрес», 2011. – С. 114–132.

Щербак О.І. Нові технології у професійній підготовці майбутніх фахівців// Роз-виток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002. Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України/Академія педагогічних наук України – Частина 2. – Харків: “ОВС”, 2002. – С. 171-182.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.