ВХОВАННЯ МОРАЛЬНХ ЦІННОСТЕЙ ГРОМАДЯННА-ПАТРІОТА У ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА НОРМАТВНО-ПРАВОВХ ДОКУМЕНТАХ

N.A. VARIVODA

Анотація


У статті розглядаються основні аспекти виховання майбутніх громадян нашої держави на засадах морально-патріотичних цінностей та аналізується їх відображення як у педагогічній літературі, так і у діючих нормативно-правових актах. Вказується, що проблему виховання моральних цінностей досліджували як педагоги-класики, так і сучасні педагоги-новатори. Зазначається, що зміст та теоретико-методологічні основи морального виховання всебічно висвітлюються у нормативно-правових документах. Акцентується увага на важливості виховання морально-патріотичних цінностей у підростаючого покоління громадян.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності:Наук. видання./ І.Д.Бех – К.: Либідь, 2006. – 272 с.

Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М.Бим-Бад. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – 3.

Вовк В. І. Патріотизм як елемент культури : бібліогр. огляд-дайджест / [уклад. В. І. Вовк ; ред. : С. О. Чачко, В. М. Кучерява] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К. : [б.в.], 2016. – 36 с.

Волошина Н. М. Соціально-філософський вимір патріотизму сучасного україн-ського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: спец.09.00.03 “Соціальна філософія і філософія історії” / Н.М. Волошина. – К.,2010. – 20 с.

Кремень В. Г. Енциклопедія освіти / Акад. пед. Наук України; /головний ред. В.Г. Кремень, – К.: Юрінком інтер, 2008 – 1040 с.

Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник./ С.П. Максимюк. – К.: Кондор, 2009. – 670 с.

Ніколаєнко С.М. Програма виховання студента: «Фахівець, громадянин, патріот» / С.М.Ніколаєнко, В.Д.Шинкарук, Д.М.Рудень, Р.В.Сопівник, І.В.Сопівник, Г.В.Петрів, А.О.Кушнір, В.В.Мойсєєв, О.П.Давидова. – К.: «Компринт», 2016. – 74 с.

Рапацевич Е. С. Новейший психолого-педагогический словарь / сост. Е.С.Рапацевич; под общ. ред. А.П. Астахова, – Минск:Современная школа, 2010. – 928 с.

Савицька О.В. Етнопсихологія: навч. посіб. / О. В. Савицька, Л. М. Співак. – К. Каравела, 2011. – 263 с.

Сопівник І.В. Виховання громадянина в аграрному вищому навчальному за-кладі / І. В. Сопівник, В. П. Лисенко, Р. В. Сопівник. – К.: Видавничий центр НАУ, 2007. – 217 с.

Сопівник Р. В. Виховання і самовиховання на засадах національно-патріотичних цінностей: методичний посібник для студентів і науково-педагогічних працівників аграрних і природоохоронних ВНЗ / Р.В. Сопівник, Петрів Г.В. – К.: «ЦП «Ком-принт», 2014. – 185 с.

Сопівник Р.В. Планування виховної роботи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – 2016. – № 239. – С. 229-234.

Сопівник Р.В. Еволюція ідей відбору та формування якостей лідера у процесі фахової підготовки майбутніх аграріїв // Наукові записки Тернопільського національного пе-дагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2012. – №3. – С. 13-18.

Філімонова Т. В. Національно-патріотичне виховання особистості: педагогічний аспект/ Т. В. Філімонова //Педагогічні науки . – Вип. 2 . – Бердянськ: БДПУ, 2016 . – 270 с.

Шинкарук О.В. Якість вищої освіти та її правове забезпечення в Україні / О.В. Шинкарук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія “Педагогіка. Психологія. Філософія” / Редкол. Ніколаєнко С.М. (відп. ред.) та ін. - К.: Міленіум, 2015. – Вип. 208. – Ч.2. – С.383-395.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.