СОЦІАЛЬНА ПОТРЕБА У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СТЛЮ ПОВЕДІНК СТУДЕНТІВ АГРАРНХ ВЩХ НАВЧАЛЬНХ ЗАКЛАДІВ

О. М. ГОНЧАРУК

Анотація


У статті обґрунтовується соціальна потреба у формуванні здоров’язбережувального стилю поведінки студентів аграрних вищих навчальних закладів. Окреслено особливості аграрної освіти України в  умовах інтеграції до Європейського наукового простору. Охарактеризовано професійні навички та вміння, якими мають володіти майбутні фахівці агропромислового комплексу. Розкрито важливість впливу стану здоров’я молоді на їх дієздатність та професійну самореалізацію.

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология (избранные лекции) / Апанасенко Л. А., Попова Л. А. – К. : Здоров’я, 1998. – 248 с.

Башавець Н. А. Теоретико-методичні засади формування культури здо-ров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів : автореф. дис. … д. пед. наук : 13.00.04 / Н. А. Башавець. – Одеса, 2012. – 554 с.

Білан С. О. Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ – початок XXI ст.) : автореф. дис. …канд. іст. наук / С. О. Білан. – К., 2005. – 20 с.

Карабанов Є. О. Аналіз процесу фізичного виховання у вищих аграрних навчальних закладах / Є. О. Карабанов // Молода спортивна наука України, 2013. – Т. 2. – С. 67–70.

Конох А. П., Притула О. Л. Використання сучасних інноваційних технологій в процесі фізичного виховання студентів на основі поглибленого курсу професійно-прикладної фізич-ної підготовки / А. П. Конох, О. Л. Притула // Педагогіка, психологія та медико-біологічні про-блеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 10. – С. 49–51.

Краснов В. П. Фізичне виховання : психофізичні вимоги до фахівців агропрому : навч. посіб. для аграр. вищих навч. закладів / В. П. Краснов. – К. : Аграрна освіта, 2000. – 133 с.

Маценко Л. М., Сопівник Р. В. Методичні рекомендації наставникам студентських груп щодо виховання здорового способу життя. – К. : ДАКККіМ, 2009. – 40 с.

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. – К. : Шкільний світ, 2001.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року // Схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 № 344/2013.

Показники та соціальний контекст формування здоров’я підлітків : моногр. / О. М.Балакірєва, Т. В. Бондар, Д. М. Павлова та ін. ; наук. ред. О. М. Балакірєва. – К. : ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2014. – 156 с.

Сєдашова О. А. Формування інтелектуально-художньої творчості у студентів аграрних вищих навчальних закладів : дис. …канд. пед. наук : 13.00.07 / О. А. Сєдашова. – Луганськ, 2014. – 200с.

Сопівник Р. В. Виховання лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів: монографія / Р. В. Сопівник; за ред. В. К. Сидоренка. – К. : «ЦП «Компринт», 2012. – 504 с.

Сопівник Р.В. Еволюція ідей відбору та формування якостей лідера у процесі фахової підготовки майбутніх аграріїв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2012. – №3. – С. 13-18

Становлення і розвиток аграрної освіти і науки в Україні (з найдавніших часів і до сьо-годення) / за ред. С. Живори. – К. : НАУ, 2004. – 144 с.

Статистично-аналітичні дослідження діяльності аграрних навчальних закладів за 2016 рік (у таблицях, графіках, діаграмах) – К. : Агроосвіта, 2017. – 71 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.