ІСТОРКО – ГЕНЕТЧНЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБСТОСТІ ДО ЖВОЇ ПРРОД» У ФІЛОСОФСЬКОМУ ТА ПСХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДСКУРСІ

Н. О. ДІРА

Анотація


У статті розглядається сутність поняття «ціннісне ставлення особистості  до  живої природи». Розкривається зміст особливостей взаємовідносин «людина-природа» з моменту появи людства. У статті обґрунтовується необхідність кардинального перегляду поглядів і переконань людини в її стосунках із навколишнім середовищем. Зауважується, що підлягають переосмисленню уявлення про взаємозв’язки у системі „природа – людина – суспільство” про зміст людської діяльності як специфічної форми активного ставлення людини до світу. Вказується, що ставлення до навколишнього середовища неможливе без урахування сучасних філософсько-культурологічних та природничо-гуманітарних ідей та концепцій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Нова філософська енциклопедія. ПР?РОДА. [Електронний ресурс]. – режим доступу: https:// iphlib.ru/ greenstone3 /library/ collection/ newphilenc/ document/HASH015cbe6436368eaaa0a5d95c – Назва з екрану.

Антична філософія. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http:// library. nlu.edu.ua/POLN_TEXT/4%20KURS/4/1/02H1R2_1.htm – Назва з екрану.

Рожанский ?.Д. Развитие естествознания в эпоху античности./?. Рожанский.–М.: Наука, 1979. - 485 с.

Елейська школа - Парменід, Зенон. Вчення про єдине. [Електронний ресурс]. – ре-жим доступу: https://studwood.ru/907727/filosofiya/eleyskaya_shkola _parmenid_zenon_uchenie_edinom – Назва з екрану.

Натурфілософський період (рання класика). [Електронний ресурс]. – режим досту-пу: http://pidruchniki.com/1597012237561/filosofiya/naturfilososki_ period _rannya_klasika - Назва з екрану.

Природознавство епохи Античності і Середньовіччя. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://ua referat.com. – Назва з екрану.

Алексєєв В.П. Становлення людства /В.П. Алєксєєв. - М.: Политиздат, 1984. – 462 с.

Феномен античної філософської школи. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://pidruchniki.com/15970122/filosofiya/fenomen_antichnoyi_ filosofskoyi_shkoli – Назва з ек-рану.

Філософія Епікура – коротко. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2183-filosofiya-epikura-kratko - Назва з екрану.

База знань. Древній Рим. Середньовіччя. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://proznania.ru/books.php/?page_id=385– Назва з екрану.

Познання природи в епоху Відродження. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/naydish-2.html - Назва з екрану.

Природознавство в епоху Відродження. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://pidruchniki.com/18340719/prirodoznavstvo/prirodoznavstvo_ epohu_vidrodzhennya - Назва з екрану.

Вчення Ф. Бекона і Р. Декарта: спільне та відмінне. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=121 - Назва з екрану.

Людина і природа в Новий Час. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://bagazhznaniy.ru/obshhestvo/chelovek-i-priroda-v-novoe-vremya - Назва з екрану.

Епоха Нового часу - епоха культу розуму. [Електронний ресурс]. – режим доступу: https://www.e-reading.club/chapter.php/110829/103/Babaev-Osnovy _filosofii.html - Назва з екрану.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.