ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДЧНХ СЕСТЕР: ТЕОРЕТЧНЙ АСПЕКТ

Л. Г. КАЙДАЛОВА

Анотація


У статті висвітлено аналіз проблеми формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер у науково-педагогічній літературі; визначено складники професійної компетентності та чинники, що впливають на формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер. На процес формування професійної компетентності майбутньої медичної сестри впливають такі фактори: професійна спрямованість навчання; інтерес до професії медика; здібності до оволодіння майбутньою професією; чітка мотивація навчання; уміння навчатись самостійно; потреба у самовдосконаленні; спрямованість освітніх технологій на медичну теорію та практику.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бухальська С. Компетентнісний підхід. Теоретичний аналіз ключових дефініцій вищої медичної освіти / Світлана Бухальська // Нова педагогічна думка. – 2009. – № 2. – С. 84–91.

Галузевий стандарт вищої освіти України спец. : 6.110102. «Сестринська справа» МОН України. – К., 2012. – 28 с.

Губенко І., Радзієвська І., Бразалій М. Методика формування професійної компетент-ності медичних сестер у процесі їх практичної підготовки. – [Електронний ресурс]. FAMILY DOCTOR – Режим доступу : // http://family-doctor.com.ua/metodika-formuvannya-profesiynoyi-kompetentnosti-medichnih-sester

Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика : Моногр. / С. У. Гончаренко, Н. Г. Ничкало, В. Л. Петренко, С. Г. Костогриз, Ю. Ф. Зіньковський; АПН України. Ін-т педа-гогіки і психології проф. освіти, Технол. ун-т Поділля. - Хмельниц. : ТУП, 2002. - 334 c.

Кайдалова Л. Г. Професійна підготовка майбутніх фахівців фармацевтичного профілю у вищих навчальних закладах : монографія / Л. Г. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2010. – 411 с. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8112

Кайдалова Л. Г. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців / Л. Г. Кайдалова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / гол. ред. С. С. Єрмаков. – Х. : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2008. – № 1. – С. 60-63.

Маркович О. В. Використання педагогічних технологій у процесі підготовки коледжами медичних сестер / О. В. Маркович // Збірник наукових праць Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – 2007. – № 1. – С. 64–70.

Мельничук І. М. Особливості формування деонтологічної компетентності у про-фесійній підготовці майбутніх бакалаврів сестринської справи / І.М.Мельничук, І.Л.Стасюк // «Молодий вчений» — № 3 (43) — березень, 2017 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3/23.pdf

Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Сестра медична. [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://jobs.ua/dkhp/articles-3116

Шарлович З. П. Формування професійно-педагогічної компетентності сімейної медичної сестри через розвиток і виховання особистості / З. П. Шарлович // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – 2012. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 157–163.

Шегедин М. Б. Історія медицини та медсестринства [Текст] / М. Б. Шегедин, Н. О. Мудрик. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 328 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.