КОМУНІКАТВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУР МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Y.І. MALYK

Анотація


У статті розглянуто комунікативну культуру фахівців публічного управління та адміністрування як складову професійної культури у від контексті дослідження їх професійної діяльності. Проаналізовано питання щодо нової парадигми галузі публічного управління та адміністрування в умовах її реформування, оскільки сьогодні в українському суспільстві особливо гостро постає потреба зміни стилю та методів управлінської діяльності. Визначено які чинники сприяють формуванню нової генерації управлінців та підвищенню рівня їх професійно-комунікативної культури.

Професійна культура розглядається як сукупність базових знань, умінь та навичок, а також норм та правил в умовах певної сфери діяльності. Комунікативна культура у свою чергу розглядається як сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, які сприяють здійсненню ефективної комунікативної діяльності. Рівень комунікативної культури фахівців публічного управління та адміністрування значною мірою впливає на реалізацію управлінських рішень.

Формування високого рівня комунікативної культури є однією з передумов ефективної підготовки майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування та займає провідне місце у загальнокультурному та професійному становленні особистості. Рівень комунікативної культури безпосередньо впливає на ефективність роботи кожного окремого управлінця, так і загалом всієї галузі публічного управління та адміністрування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 1440с.

Демедишина Н. Специфіка комунікативної діяльності державних службовців // Про-блеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Украї-ні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 травня 2006 р. : У 2 т. / За заг. ред. О. Ю. Оболенського, В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – Т. 1. – 464 с. – С. 267 – 268.

Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. Р. Нижник. – К. : Ін Юре, 1999. – 244 с.

Козієвська О. І. Особливості формування культури мовлення у професійній діяльності державних службовців / О. І. Козієвська. – Автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Національна академія державного управління при Президентові України. – К., 2003. – 20 с.

Колодій А. Деякі теоретичні міркування і практичні пропозиції щодо змісту і структури спеціальності «публічне управління й адміністрування». [Електронний ресурс] / Режим дос-тупу: http://political-studies.com/?p=1508

Крисюк С.В. Особливості комунікативного менеджменту державного службовця у контексті сучасного світового досвіду // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: матеріали наук.-практ.конф./ За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во УАДУ. 2002. – С. 99-100.

Максименюк М.Ю. Філософські засади публічного адміністрування. [Електронний ре-сурс] / Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/gvzdia_61_206_223.pdf].

Олійник О.Б., Шинкарук В.Д. Культура мовлення: Навчальний посібник / О.Б. Олійник, В.Д. Шинкарук. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.. Петра Могили, 2008. – 296с.

Подольська Є. Культурологія / Є. Подольска, В. Лихвар, К. Іванова: Навч. посіб. – К., 2003. – 288 с.

Скуратівський В., Трощинський В., Чукут С. Гуманітарна політика в Україні: Навч. по-сіб. – К.:Вид-во «Міленіум», 2002 – 262с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.