ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧТЕЛІВ ЯК ВМОГА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

M.V. MIKHAILICHENKO, A.O. VLASENKO

Анотація


У статті розкрито сутність проектної діяльності та її роль у професійній підготовці майбутніх учителів. Встановлено, що проектна діяльність є вимогою інформаційно-технологічного суспільства.  Обгрунтовано об’єктивну  необхідність у підготовці майбутніх учителів іноземної мови до проектної діяльності в початковій школі, оскільки проектна діяльність є важливою і позитивно впливає на творчий потенціал молодших школярів при вивченні іноземної мови.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підруч.[ для студ., аспірантів та молодих викладачів вузів] / А. М. Алексюк. – К.: Либідь, 1998.– 558 с.

Бевз Олена/ Методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови у вищих навчальних закладах України /О. Бевз // Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи: міжнародна наук.-практ. інтернет конф., 16 жовтня, 2014р. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – С. 30 – 34.

Білик В. Г. Модернізація вищої педагогічної освіти майбутніх учителів початкової школи / В. Г. Білик // Nowoczesna EDUCACJA: FILIZOFIA, INNOWACJA, DOSWIADCZENIE. – 2015. – Nr 2. – C. 7 – 10.

Бреднева Н. А. Проектная деятельность студентов в условиях междисциплинарной интеграции: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08/ Бреднева Надежда Анатольевна. – М., 2009. – 121с.

Вавилов Ю. П. Задачи, пути и средства совершенствования профессиональной подго-товки учителей начальных классов на современном этапе [Електронний ресурс] / Ю. П. Вавилов //. – Режим доступу: http://globuss24.ru/doc/zadaci-puti-i-sredstva-soversenstvovania-professionalnoi-podgotovki-ucitelei-nacalnyh-klassov-na-sovremennom-etape

Даніліна І. В. Навчальні проекти в початковій школі. 1 клас. — Х. : Вид. група «Основа», 2016. — 160 с.

Пассов Е. ?. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития индиви-дуальности в диалоге культур / Е. ?. Пассов. – Липецк: ЛГП? – РЦ?О, 2000. – 204 с.

Певна С. Є. Педагогічні умови формування суб’єктної позиції майбутніх педагогів у процесі іншомовної професійної підготовки / С. Є. Певна // Nowoczesna EDUCACJA: FILIZOFIA, INNOWACJA, DOSWIADCZENIENr2. – 2015. – C.143 – 149.

Педагогічна майстерність: Підручник / [І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.]; за ред. І. А. Зязюна. — 2-ге вид. допов. і переробл. — К.: Вища шк., 2004. — 422 с.

Пометун О. І. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід / О. І. Пометун, Л. І. Пироженко. – К., 2002. – 135 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.