ІННОВАЦІЙНЙ РОЗВТОК ВЧТЕЛЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

І. Б. СПІВАКОВА

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність інноваційного розвитку вчителя в сучасних умовах трансформаційних змін суспільства, культури і освіти. Уточнено поняття феномена «інноваційний розвиток вчителя». Запропонована структурно - функціональна модель  інноваційного розвитку вчителя, що  включає в себе: концептуальну, змістовну, процесуальну, організаційну і оцінювальну, результативну характеристики.

Повний текст:

PDF

Посилання


Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975, - 304с.

Ангеловски К. Учителя и инновации. – М.: Просвещение, 1991. – 159 с.

Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіо-ну: Монографія. — К.: Видавниче об’єднання” Тираж”, 2005.—380 с.

Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчаль-них закладах: Монографія. – К.: Міленіум, 2004. – 358 с.

Загвязинский В.?. Педагогогическое творчество учителя. – М., 1987

Роджерс E. M. Дифузія інновацій. – New York: Free Press, 2002. – 134 с.

Концепція «Нова школа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf

Чумак О. В. Парадигма освіти ХХІ століття : інноваційні аспекти [Електронний ресурс] / О. В. Чумак. – Режим доступу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Chumak.pdf – Назва з екрана.

Шинкарук В.Д. Виховання особистості в колективі у педагогічній системі А.С. Макаренка / В.Д. Шинкарук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». – К.: Міленіум, 2016. – Вип.233. – С. 306-312.

Шинкарук В.Д. Розвиток ідей про виховання в добу Відродження / В.Д.Шинкарук // На-уковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». – К.: Міленіум, 2015. – Вип. 230. – С. 225–233.

Шинкарук В.Д. Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах / нав-чальний посібник (для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка») / В.Д. Шинкарук, Р.В. Сопівник, І.В. Сопівник. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 236с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.