ШКОЛ-ІНТЕРНАТ ЯК ОСЕРЕДОК СОЦІАЛЬНОГО ВХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ (50-60 ті рр. ХХ ст.)

Н. В. СУЛТАНОВА

Анотація


У статті розглядаються суспільні передумови становлення і розвитку шкіл-інтернатів в Україні у 50-ті роки ХХ століття як освітніх установ нового типу. Схарактеризовано особливості організації шкіл-інтернатів в Українській РСР, умови їх функціонування та основні завдання соціального виховання в них дітей. Обґрунтовано  методологічне підґрунтя, на якому будується соціально-виховна робота з дітьми, які зростають поза родиною. Висвітлено особливості роботи шкіл-інтернатів як осередку суспільного виховання дітей. Розкрито та проаналізовано суспільно-політичні та соціально-економічні передумови виникнення навчальних закладів нового типу, а також організаційно-методологічні умови ефективності використання в них педагогічних технологій та методів навчально-виховної роботи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар А. Д. Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917-1967) / А.Д.Бондар. – К. : Вид-во Київського унів-ту, 1968. – 223 с.

Коваль Л. Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота : навч. посіб. / Коваль Л. Г., Звє-рєва І. Д., Хлєбік С. Р. – К. : ІЗМН, 1997. – 390 с.

Наказ Міністерства освіти УРСР № 353 від 28 серпня 1957 року «Про підсумки роботи шкіл Української РСР за 1956-1957 н.р. і завдання шкіл на 1957-1958 н.р.» // Державний архів Миколаївської області (ДАМО). – Ф. Р – 2817. – Оп. – 2. – Спр. 29. (Накази по Міністерству освіти УРСР 2 липня 1957 – 31 грудня 1957). – 32 арк.

Наказ по Міністерства освіти УРСР № 329 від 2 серпня 1957 року «Про виконання по-станови Ради Міністрів Української РСР від 23 липня 1957 року №819 «Про дальше розши-рення мережі шкіл-інтернатів в Українській РСР» // Державний архів Миколаївської області (ДАМО). – Ф. Р – 2817. – Оп. – 2. – Спр. 29. Арк. – 147

Постанова Центрального Комітету КН України і Ради Міністрів Української РСР від 29 червня 1956 року «Про організацію шкіл-інтернатів в Українській РСР» // Державний архів Миколаївської області (ДАМО). – Ф. Р 2817. – Оп. 2. – Спр. 9. – 3 арк.

Постанова Центрального Комітету КН України і Ради Міністрів Української РСР від 23 червня 1959 року № 955 «Про заходи по розвитку шкіл-інтернатів в Українській РСР на 1959-1965 рр.» // Державний архів Миколаївської області (ДАМО). – Ф. Р 2817. – Оп. 2. – Спр. 63. – Арк. 240.

Стенографический отчет ХХ-го съезда КПСС (14-25 февраля 1956 года): Том 1. Ре-жим доступа: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KPSS/_KPSS.html#020.

Султанова Н.В. Організаційні засади соціального виховання дітей в інтернатних за-кладах освіти (60-ті рр. ХХ ст.) / / Н.В. Султанова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол. Федяєва В. Л. (гол. редактор), Слюсаренко Н.В. (заступник) та ін. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2017. – Випуск LXXV Том 1. – С. 78-83.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.