ОСОБЛВОСТІ РОЗВТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТ

Т. С. ТЕРЕЩЕНКО

Анотація


У статті проаналізовано особливості розвитку організаційної компетентності майбутніх магістрів соціальної роботи. Визначено функції діяльності фахівця соціальної сфери та окреслено їх професійні знання та вміння. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Бирка М.Ф., Ковальчук В.І. Професійна компетентність викладача інформацій-них технологій ПТНЗ / М.Ф.Бирка, В.І.Ковальчук // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": науково-практичний збірник. – Переяслав- Хмельницький, 2009. – С. 125-129.

Вайнола Р.Х. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціаль-ного педагога в процесі професійної підготовки: автореферат дис. ... докт. пед. наук: 13.00.04 / Р.Х. Вайнола ; наук. консультант С. О. Сисоєва; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 44 с.

Капська А.Й. Соціальна педагогіка : підручник / А.Й. Капська. – К.: Центр учб. л-ри, 2011 – 488 с.

Пригодій М.А. Використання компетентнісного підходу при підготовці майбутніх учителів до профільного навчання учнів / М.А. Пригодій // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. ["Технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів"], (Умань, 29-30 квіт. 2011 р.)"]; ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – Вип. 3. – С. 167–173.

Терещенко Т.С. Теоретичні аспекти формування організаційної компетентності майбутніх фахівців /Т.С. Терещенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. Ред.) та ін.. – К.: Міленіум, 2016 – Вип. 253. – 285-289 с.

Шинкарук В.Д. Пріоритети роботи гуманітарно-педагогічного факультету у си-стемі професійної підготовки фахівців НУБіП України / В.Д. Шинкарук // Духовність особи-стості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / гол. редактор Г.П. Шевченко. – Вип. 1 (64). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ імені Володимира Даля, 2015. – С.324-336


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.