ДОСЛІДНЦЬКЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВКОНАННЯ ІНДВІДУАЛЬНХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЦЬКХ ЗАВДАНЬ

В. В. ТКАЧЕНКО

Анотація


У статті викладені основні стандарти науково-дослідницького потенціалу в системі професійної підготовки фахівця: обізнаність випускника ВНЗ із сучасною наукою, наявність початкового досвіду пошукової роботи, уміння застосовувати наукові методи для виконання практичних завдань, готовність створювати нові наукові цінності. Визначено сутність понять: дослідницька діяльність, дослідницький підхід, дослідницькі уміння, Визначений необхідний спектр засвоєння знань під час використання  дослідницького методу навчання: теоретичне використання знань; оволодіння методами наукового пізнання в процесі пошуку цих методів і застосування їх; формування рис творчої діяльності; розвиток інтересу, потреби в такій діяльності.  Описано зміст літньої педагогічної практики, визначенні її мета (полягає у формуванні професійних умінь та особистісних якостей фахівця, що допомагають провадити основі види фахової діяльності; в оволодінні сучасними методами, формами організації та знаряддями праці фахівця; у розвиткові професійних умінь і навичок для ухвалення самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах; у вихованні потреби систематично оновлювати свої знання, вести наукові дослідження і творчо застосовувати отримані знання в практичній діяльності) та зміст завдань.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев В. ?. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности : Методическое пособие. – М. : Высшая школа, 1981. – 240 с.

Базурін В. М. Показники вагомості інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку дослідницьких умінь майбутніх учителів математики і фізики. – [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/.../62

Бризгалова С. І. Проблемне навчання в початковій школі : учеб. посіб. / С. І. Бризгалова. – Вид. 2-ге, іспр. і доп. – Калінінград : Вид., 1998. – 91 с.

Волинець Ю. О. Формування дослідницьких умінь у студентів – майбутніх ви-хователів дошкільних навчальних закладів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/763/2/J_Volynets_RSSFEPE_15_PED_PI.pdf.

Джуринський П. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності : монографія / П. Б. Джуринський. – Одеса : видавництво ТОВ Лерадрук, 2012. – 422 с.

Зайченко І. Б. Загальні основи педагогіки. Конспект лекцій. – [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/17000308/pedagogika/pedagogika_-_zaychenko_ib.

Зорочкіна Т. С. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими учнями початкової школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Зорочкина Те-тяна Сергіївна. – Черкаси, – 2011. – 379 с.

Сластенин В. Профессионально-педагогическая подготовка современного учителя / В. Сластенин, А. Мищенко // Сов. педагогика. – 1991. – № 10. – С. 79–84.

Степанюк К. Дослідницькі уміння в контексті загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи / К. Степанюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2012. – № 43 (2). – С. 62–67.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.