ПОНЯТТЯ «ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБСТОСТІ ДО ВОДНХ РЕСУРСІВ » У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІА. В. ТРУТЕНЬ

Анотація


У статті розглядається сутність поняття «ціннісне ставлення особистості  до  водних  ресурсів». Вказується, що на сьогоднішній день існує велика кількість трактувань поняття «цінність». На основі наукової літератури можна виділити два підходи  до визначення цінностей: цінності, значущість яких виділяється наявними потребами людей; цінності, які самостійно надають сенсу людському існуванню. Акцентується  увага на важливості виховання ціннісного ставлення особистості до водних ресурсів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрющенко Т. К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Тетяна Костянтинівна Андрющенко. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 268 с.

Анненков В.П. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді в умовах промислово економічного коледжу : дис. … канд. пед. наук: 13.00.05; 13.00.01 / Віктор Петрович . – К., 1996. – 136 с.

Брожик В. Эстетика на каждый день / В. Брожик. – М.: Знание, 1991. – 208 c.

Вієвська М.Г. Студент ХХІ століття / М.Г. Вієвська, Л.О. Савченко, // Збірник науко-вих праць. – №7. – Кривий Ріг, 2004. – С. 3-7.

Зінь Е. А. Регіональнаекономіка: підруч. / Е. А. Зінь. – К.: «Професіонал», 2007. – 528 с.

Кабаева В. М. Формирование осознанного отношения к собственному здоровью у подростков: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Валентина Михайловна Кабаева. – М., 2002. – 182 с.

Лазурский А. Ф. ?збранные труды по общей психологии. К учению о психической активности. Программа исследования личности и другие работы / А. Ф. Лазурский/ Серия «Российские психологи: Петербургская научная школа». – СПб.:Алетейя, 2001. – 192 с.

Малахов В.А. Етика. – 4-е вид. / В.А. Малахов. – К.: Либідь, 2002. – 384с.

Мясищев В. Н. Психология отношений : избранные психологические труды / В. Н. Мясищев [под ред. А. А. Бодалева]. – М.: ?нститут практической психологии/Серия «Психо-логи Отечества».Воронеж: МОДЭК, 1995. – 356 с.9

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. –Питер, 2002. – 720 с.

Смакула О.І. Формування ціннісного ставлення майбутніх вихователів до фізичної культури: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. І. Смакула. – К., 2004. – 264 с.

Сопівник Р.В. Ціннісні орієнтири екзистенціалізму в контексті виховання особистості. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірних наукових праць. – 2015 - . Вип. 2 (65). – С. 177-178.

Тугаринов В.П. О ценностях жизни и культуры/ В.П. Тугаринов. – Л.: ЛГУ, 1960. – 156 с.

Шинкарук В.Д. Виховання особистості в контексті професійної підготовки студентів аграрних вищих навчальних закладів: колективна монографія / [В. Д. Шинкарук, Р. В. Сопів-ник та ін.; за заг. ред. проф. С. М. Ніколаєнка]. – К. –Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. – 451 с.

Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. Посібник/ В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.