ОКРЕМІ ПТАННЯ ЩОДО ВІТЧЗНЯНОГО РНКУ ПРАЦІ ТА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

L.V. Shynkaruk SHYNKARUK, O.V. SHYNKARUK, O.M. MILMAN

Анотація


У статті розглянуто питання вітчизняного ринку праці та освітніх послуг; зазначено, що основними детермінантами структурних диспропорцій ринку праці на сьогодні є нестабільності політичної ситуації, відсутність узгодженості дій суб’єктів державного управління, структурна, макроекономічна та інституційна кризи; обґрунтовано  асиметрії розвитку соціально-трудової сфери, що породжуються зовнішніми та внутрішніми детермінантами, а саме: погіршенням демографічної структури населення; лібералізацією соціально-економічної політики; уповільненням темпів економічного зростання; трансформацією інституту зайнятості та різновекторністю змін на ринку праці; висвітлено проблеми розвитку освіти, які  унормовуються законами України, що регулюють суспільно-правові відносини та проблемні питання щодо організації і забезпечення функціонування системи вищої освіти України.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вдовічен А. А. Управління детермінантами структурних диспропорцій ринку праці в умовах цивілізаційних змін // Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 8 квітня 2016 року: тези доповіді. Одеса, 2016. С. 70–73.

Шинкарук Л.В. Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України: наукова доповідь. За редакцією члена-кореспондента Націона-льної академії наук України Л.В. Шинкарук. Київ, 2012. 152 с.

Шинкарук В.Д. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України //Вища школа. Київ, 2007. С.3

JP Morgan Outlook and Strategy for 2017, November 2016. Режим доступу: https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/gim/adv/insights/ outlook-for-2017.

The Financial and Economic Crisis: a Decent Work Response. For Debate and Guidance // 304th Session International Labour Office of Committee on Employment and Social Policy. Geneva. 2009. March. Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/ meetingdocument/wcms103507.pdf.

Nurkse R. Problems of Capital Formation in Underdevelopment Countries and Patterns of Trade and Development. New York: Oxford University Press, Galaxy Books, 1967. 226 p

Общество без доверия. Под ред. Е.Головахи, Н.Костенко, С.Макеева. Киев: ?нститут социологии НАН Украины, 2014. 338 с.

Ванкевич Е. Механизмы адаптации рынка труда к структурным изменениям эконо-мики // Starptautiskās zinātniskās konferences «Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju». III daļa: Ekonomikas aktualitātes, 2013 g. Режим доступу: https://du.lv/files/000/008/318/ Vankevich.pdf?1381265515.

Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика : в 2 т. 11-ое изд. Москва : Республика, 1992. Т. 2. 400 с.

Вдовічен А. А. Визначення основних чинників що впливають на продуктивність праці в умовах глобальної диспропорційності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2012. Вип. ІІ (46). С. 10–17.

Крисюк С. Державно-громадське управління освітою / С. Красюк // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. / За ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - Т. 3. - С. 350-353.

Мазак А.В. Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського сус-пільства в Україні: регіональний аспект/ А.В. Мазак: Дис. ... к.держ.упр.: – К., 2005. – 199 с.

Сырьевой суперцикл возвращается,. Режим доступу: http://www.ukragroconsult.com/.

Дані Комітету европейской интеграции Польши (UKIE) Режим доступу: http://www.unian.net/politics/857721-polsha-poluchila-ot-es-za-13-let-podgotovki-k-vstupleniyu-menee-6-milliardov-evro.html.

Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки: наукова доповідь. За ред. В. М. Гейця, Л. В. Шинкарук. Київ, 2014. 92 с.

Guralnik D. B. Webster's New World Dictionary of American Language. New York: Simon and Schuster, 1982. 1692 p.

Вдовічен А. А. Стратегічні напрями управління ринком праці в умовах структурних диспропорцій // Європейський вибір економічного поступу регіону: Міжнародна науково-практична конференція, м. Чернівці, 26-27 травня 2016 року: тези доповіді. Чернівці, 2016. С.49–51.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.