ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ОСВІТІ: СТАНОВЛЕННЯ ГУМАНІСТЧНОЇ ПАРАДГМ
Анотація


У статті розглядаються методологічні орієнтації суспільства та вихідні умови його інноваційного розвитку; аналізуються освітні інновації як вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, що поліпшують результати освітньої діяльності; досліджується інноваційний характер освіти, що полягає в орієнтації на розвиваючу, культуротворчу домінанту, відповідно до основних ідей відкритої освіти; аналізуються закономірності проектування та впровадження педагогічних інновацій; обґрунтовується переорієнтація освітнього процесу на суб’єкт-суб’єктну взаємодію, досвід якої є навчаючим.

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановська Л.В. Навчання студентів професійного спілкування: моно-графія / Л.В. Барановська. – Біла Церква: КП, 2002. – 256 с.

Белкин А.С. Ситуация успеха. Как создать ее: Кн. для учителя / А.С. Белкин. – М.: Просвещение, 1991. – 176 с.

Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-метод. посібник / І.Д. Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

Гребенюк ?.?. Анализ инновационной деятельности высших учебных заведений России [Электронный ресурс]/ ?.?.Гребенюк, Н.В.Голубцов, В.А. Кожин, К.О. Чехов, С.Э. Чехова, О.В.Фёдоров / ?здательство«Академия Естествознания», 2012. – Режим доступа: http://www.rae.ru/monographs/143

Гущин Ю. В. ?нтерактивные методы обучения в высшей школе [Электронный ресурс] / Ю. В. Гущин // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». – №2. – 2012. – Режим доступа: http://www.academia.edu

Дружилов С.А. Психология профессионализма. ?нженерно-психологический поход / С.А. Дружилов / – Х.: ?зд-во «Гуманитарній центр» – 2011. – 296.

Євтух М.Б. Педагогічна психологія: Підручник. / М.Б. Євтух, Е.В. Лузік, Н.В. Ладогубець, Т.В. Ільїна // – К.: ТОВ «Інтердрук». – 2014. – 420 с.

?ванов Д.А. ?нновационная деятельность и ее имитация в школьном образовании [Электронный ресурс] / Д.А. ?ванов / Вопросы методологии. – 1996/ № 1-2. – Режим досту-па: http://www.fondgp.ru/lib/journals/vm/1996/1-2/v961ida0

?нститут инновационной деятельности в образовании [Електронный ресурс]. – Ре-жим доступа: http://inido-rao.ru/index/nauchnaja_shkola/0-36

Козак Л. В. Структура та ознаки інноваційної професійної діяльності викладача вищого навчального закладу / Л. В. Козак // Педагогічний процес: теорія та практика. – 2012. – № 2. – С. 50-60.

Лепский В.Е. ?сходные посылки онтологии субьектно-ориентированного подхода к инновационному развитию / В.Е. Лепский / Рефлексивные процессы управления. Междуна-родный научно-практический междисциплинарный журнал. – № 2. – Том 7. – 2007. – С.5-29.

Лепский В.Е. Стратегичность предприятия XXI века (субьектно-ориентированный подход) [Электронный ресурс] / В.Е. Лепский / Экономические стратегии, 2006. – № 3. – Режим доступа: http://www.nonlin.ru/node/91

Мингальова Ж.А. Словарь инновационных терминов [Электронний ресурс]/ Ж.А. Мингальова, О.С. Григорьян. – Режим доступа: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/1329 http://www.pfo-perm.ru/Dictionary.asp#i66

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://nmk-pto.kr.ua/innovation/eksperymentalna-diialnist/normatyvni-dokumenty-mon-pro-zdiisnennia-innovatsiinoi-osvitnoi-diialnosti

Психологическая энциклопедия. 2-е изд./ Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – СПб.: Питер, 2006. – 1096 с.

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. Пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

Товканець Г.В. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти на початку ХХІ століття / Г.В. Товканець // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педа-гогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 до Вип. 35, Том ІІ (14): Тематич-ний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» – К.: Гнозис, 2015. – С.124-131.

Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації: монографія [М.А. Латинін, С.В. Майстро, В.Ю. Бабаєв та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. М.А. Латиніна. – Х.: вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 312 с.

Философский энциклопедический словарь // Гл. редакция: Л.Ф. ?льичев, П.Н. Федо-сеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М.: Сов. энцикл., 1983. – 840 с.

Цукерман Г.А. Совместная учебная деятельность как основа формирования умения учиться : автореф. дисс… на соискание учен. степени доктора психол. наук : спец. 09.00.07 «педагогическая и возрастная психология»/ Г.А. Цукерман. – М., 1992. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/v/33218/a?#?page=3

Щербакова Р.М. ?нновационные педагогические технологии при подготовке специа-листов вузами/ Р.М. Щербакова // Сибирский торгово-экономический журнал. – Вып. № 14. – 2011.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.